Menu

”Det finns stor kraft att hämta i förändringen”

Strategikonsulten och entreprenören Margareta Barchan ser möjligheterna i framtidens miljöutmaningar.

Prata med näringslivet på rätt sätt och arbeta med långsiktiga hållbarhetsstrategier genom hela värdekedjan. Det menar Margareta Barchan är ett måste för att lyckas skapa goda förutsättningar för de oundvikliga förändringsstegen som framtiden kräver. Vi måste sluta gömma oss bakom ord som ”företagsansvar” och se varje individs potential för att förankra strategierna i företagssjälen.


Man kan nästan säga att Margareta Barchan är entreprenörskapet personifierat. Under hela sitt yrkesverksamma liv har hon drivit sina idéer och tankar inom olika bolag -  bland annat grundade hon det framgångsrika kunskapsföretaget Celemi. Sen många år bor hon nu i Lausanne i Schweiz, men då och då reser hon till Sverige. Nu senast för att delta som föreläsare och prisutdelare under entreprenörsgalan i Stockholm.

Idag arbetar hon främst som föreläsare och konsult för att hjälpa företag med hållbar utveckling. Men det begreppet är, enligt Margareta, inte helt enkelt att förhålla sig till. Ord som ”företagsansvar” och ”samhällsansvar” är också termer som hon anser ofta missförstås – kanske till och med missbrukas.

Under entreprenörsgalan samtalade hon med de nominerade företagen, men också med många andra företagsledare inom näringslivet i Sverige. Uppfattningen hon fick var att det krävs en attitydförändring kring de här frågorna, åtminstone i de mellanstora företagen. De internationella jättarna har ofta kommit långt i arbetet med hållbarhet och långsiktighet, menar Margareta.

- När man nämner företagsansvar är min tolkning att man ofelbart hamnar på en skev nivå i diskussionen. Företagsansvar, för mig, är att följa regelboken vad gäller att driva företag framåt år efter år. Samhällsansvar är däremot det man gör för samhället – arbetstillfällen, betalar skatt och så vidare. Här finns risk att man blandar ihop begreppen och tror att det är samma sak. Man börjar genast prata om ”jag har si och så många anställda, jag betalar si och så mycket i skatt och sponsrar den lokala välgörenhetsorganisationen – ergo, jag tar mitt företagsansvar och det räcker med det”. Men i min värld talar vi om långt mer djupgående strukturer som måste förändras. Ett företag som producerar produkter måste exempelvis ta hänsyn till hela produktionskedjan och ha ett helhetstänk - det handlar om ekonomiskt och moraliskt ansvar, och ansvar för alla avtryck man gör i värdekedjan - att hela processen är socialt och miljömässigt hållbar.

Vinster att göra

Margareta drivs främst av att se hur våra nya miljömässiga förutsättningar på jorden faktiskt skapar möjligheter – inte hinder. Det finns vinster att göra här, både för individer och företag.  Hög befolkningstillväxt, klimatförändringar och utarmade naturresurser är faktum som vi alla ställs inför idag. Det går inte att titta bort. Det nya synsättet måste innebära att vi ser sanningen i vitögat och inte skräms av den.

- Det finns stor kraft att hämta här. När företag lyckas ta tillvara medarbetarnas engagemang och kunskap i de här frågorna och lyfter dem till en bolagsfråga, finns oerhörd potential att faktiskt få förändring till stånd, menar Margareta.

Men för att nå fram måste man prata med näringslivet på rätt sätt. Domedagsprofetior fungerar inte. Margareta menar att det i mångt och mycket också är en emotionell fråga.

- Det finns generellt ett obehag inför miljöfrågor och det är lätt att främst känna det tunga kravet istället för att se möjligheterna. Om man kan få ledningen att förstå att det finns pengar att tjäna i att skapa ett gemensamt engagemang hos medarbetare - som i sin tur leder till ökad innovation och effektivitet – då börjar vi komma någonstans.

Strävar efter öppen diskussion

När hon jobbar med ledningsgrupper brukar hon inleda med att diskutera de senaste nyheterna inom området och presentera intressanta fakta som väcker åsikter. Det skapar en öppen dialog i gruppen där man inte måste blotta halsen eller öppet visa sin okunnighet på området. Istället blir effekten att individerna faktiskt pratar om aktuella miljöfrågor klimatfrågor eller socialt engagemang. På så sätt blir barriären och obehaget mindre och det blir en ohämmad och öppen diskussion. Snart blir kopplingen tydlig till det egna företagets ansvarsbild och roll i ett större sammanhang.

Margareta tycker att perspektivet är fel när företagen håller ryggarna fria genom att skänka pengar till välgörenhetsprojekt på andra sidan jorden, samtidigt som de undviker att se över sin egen business. Vi skulle uppnå mer om vi istället fokuserade på att göra saker i rätt ordning. Och här kommer ledarskapsfrågan in.

- Jag tror, till exempel, på ett samarbete mellan de stora bolagen kring de här frågorna. Istället för att sitta och vänta på olika lagstiftningar som man måste anpassa sig till, bör företagsledarna fokusera på att agera i förväg. På det sättet drivs frågorna från företagen och blir baserade på innovation och lönsamhet kring hållbarhetsfrågorna. När vi, som ofta sker idag, sitter och avvaktar statliga lagar handlar det tvärtom om stora kostnader, omorganisationer och anpassning utifrån de yttre omständigheterna. Det är passivt och långsamt.

Saknar ett begrepp

Uppfattningen ute i världen är ofta att Sverige kommit långt när det gäller hållbar företagsutveckling. Men det finns mycket kvar att göra, menar Margareta. Och hon saknar ett ord eller begrepp som helt adekvat kan beskriva vad ett företags sociala och miljömässiga engagemang bör innebära – nämligen ansvar genom hela värdekedjan. Ansvar för att anlita leverantörer som uppfyller miljömässiga krav, drägliga arbetsförhållanden i alla led, marknadsmässig löneutveckling, transporter och ända ner till återvinning av konsumentförpackningen.

- När vi pratar om ”företagsansvar” blir diskussionen för grund. För det handlar om förändring som angår oss alla – vi som jobbar, vi som driver företag, vi som konsumerar, vi som tillverkar och så vidare. Varje steg och dimension i det här handlar om ansvar. Då blir ett förenklat begrepp som ”företagsansvar” för snävt och missriktande.

När det gäller ledarskapsfrågan pratar Margareta om två viktiga aspekter, två sätt att leda som måste samspela. En programmatisk förändring, det vill säga en förändring som sker från toppen, där exempelvis ledningen tar ett allomfattande beslut om vilken väg företaget ska gå. Och en transformatisk förändring där förändringen istället sker på omvänt sätt - nedifrån och upp och som påverkar hela organisationen från andra hållet. Enligt Margareta måste en företagsledning ge klara och tydliga direktiv och ramar som ger medarbetarna förtroendet att driva förändringen. Det är medarbetarna som bäst vet hur man kan driva saker på nytänkande sätt.

"Blommar av sig själva"

Det senare går kanske att förklara med liknelsen av en myrstack. Hela myrsamhället består av många starka individer som inte vet vad de andra gör, men ändå bär en viktig del i  framställandet av en gigantisk stack. I varje individ finns en oerhörd drivkraft som är förutsättningen för skapandet av hela den avancerade organisation som en myrstack består av.

- Man kan säga att en organisation består av många som blommar av sig själva, men vi vet inte exakt hur eller hur det bildar den där helheten som skapar en företagskultur. Privatpersoner har ofta starka värderingar och kunskaper som inte står i samklang med företagets. Att som ledare lyckas ta tillvara på den kraften som kommer via det som ligger medarbetarna nära om hjärtat, är nödvändigt och en förutsättning för att få en förändring till stånd. Det är då vi gör det möjligt att komma till helt nya nivåer när vi pratar om företagens hållbara utveckling. En bra ledare ser den här potentialen och förstår hur han eller hon kan utnyttja människors kompetens till att utveckla företaget. Idag finns, just i hållbarhetsfrågorna, ofta en konflikt mellan privatpersonens åsikter och värderingar och företagets sätt att arbeta.

När man jobbar med förändringar inom stora bolag, menar Margareta att en ledare också alltid måste vara tydlig med varför det är viktigt för företaget att byta spår. Och i hennes roll gäller det att trycka på rätt knappar för att lyckas åstadkomma något som får effekt ur ett större och hållbart perspektiv.

- Jag vill trycka på innovation och på att det går att vinna stora konkurrensfördelar med att jobba med hållbarhetsfrågor och företagens ansvar. Idag byter chefer jobb ofta och deras uppdrag på den tillfälliga posten är att göra företaget lönsamt. Det är viktigt att man förstår det. De har sitt rykte och sin egen karriär att tänka på. Men om jag lyckas få dem att förstå att det inte ligger en motsättning i ekonomisk framgång och att jobba med ett bredare samhällsansvar, då har jag verkligen nått någonstans. Det är själva bolagets framtid vi pratar om här, även om chefer och ledare kan komma och gå.

Släpp in medarbetarna

Det låter inte helt enkelt att få den här typen av förändringar till stånd, men Margareta menar att mycket handlar om att ta in och engagera medarbetarna i det strategiska arbetet.

Ledare runtom på företagen kan bli bättre på att erkänna sina kompetensbrister i just de här frågorna. Då lämnas automatiskt rum för människors förmåga att bidra med sin kunskap och det bli synligt vilken tillgång varje enskild medarbetare faktiskt är. Med ett sådant arbetssätt förenar företaget medarbetarnas hjärtefrågor med bolagets visioner -  en genuin och stabil företagskultur är på väg att etableras. Sådant växer inte på träd och blir en enorm konkurrensfördel.

När hon arbetar ute på företagen har hon en konkret och lättbegriplig modell som bjuder in alla att delta i att lägga den framtida strategin. Sen ”håller hon dem i handen” genom processen.

En av hennes största drivkrafter är just människors förmåga att genomföra förändringar genom målmedvetet och kraftfullt strategiarbete på lång sikt.

- Min uppgift, och det jag också brinner för, är att få stora bolag att förstå hur strategiska förändringar i organisationen påverkar människor och därigenom också hela företagets framtid. Jag ser hur ett djupt och målmedvetet strategiskt arbete kan förändra hela tankesättet inom en organisation. Jobbar vi så, kommer vi att gå framåt. Och det är den enda vägen jag ser att företagen kan ta när det gäller de stora förändringar vi alla står inför idag.


Du kanske även gillar

”Innan en idé kan få genomslag måste den färdas från huvudet till händerna” Ingen av oss vill känna sig osynlig på vår resa genom livet...

Hur mycket påverkas våra prestationer av andras förväntningar? Hur är det, tror du på telepati mellan människor och rå...

Göran Arrius: "Vi ville lägga större fokus på chefsfrågor". Fackförbundet Saco har många medlemmar som arbetar som chefer eller...

Forskaren Gergei Farkas berättar om vikten av informella kontakter - och ger några goda råd. Visst snackar politiker och företagsledare jobb med varandra under...

Christina Karlsson, Alingsås kommun, tror på delaktighet och engagemang. Tidningen Offentliga Affärer delar varje år ut priset Årets...

Intervju med Tove Weigel, innovationsledare Mölnlycke Health Care. Innovationsledarens uppgift kan vara bred och innehålla mycket. "Att...

Jeanette Fors-Andrée: ”Få medieformat tillåter en komplex bild. Och svar kan i många fall inte paketeras på ett sådant sätt som journalisten förväntar sig.” När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering...

"Det är min innerliga önskan att fler och fler vill mata sina vargar med lite mer fokus, dagliga små återhämtningspauser, skratt, avspänning och vänlig interaktion med andra." Går det att lära gamla hundar att sitta? Kan man till exempel f...

Tom Friberg, kommunikationschef på Forex Bank: "Mångkultur på arbetsplatsen gör verksamheten mer komplett." Idag är det många företag som pratar sig varma om må...

Utveckla en arbetsmiljö som ger näring åt kreativitet. ”Om du inte har ett ’tänkande team’ i din organisation, kan det vara dags att överväga att rekrytera ett.” För några år sedan såg en argentinsk mekaniker vid namn...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.