Menu

Etik och ledarskap

Den svenska mutbrottslagstiftningen är alltför otydlig och gråzonerna är många, anser den ideella näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM). Organisationen har därför tagit fram en uppförandekod som ska vägleda svenska företag och myndigheter och göra det lättare att veta var gränsen går.

Redan de gamla grekerna ansåg självkännedom så viktig att de hade orden ”Känn dig själv” inristade över sina tempelingångar. De visste att när vi växer i vishet om vilka vi är, våra styrkor och svagheter, vårt beteende, vad vi vill och varför, kommer vi samtidigt att vara mer autentiska, vilket stärker vårt ledarskap och ger oss möjligheten att nå framgång tillsammans med andra människor på lång sikt.

Goda ledare vet att ledarskap är en relation kring något värdefullt. Ledarskapet är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Det innebär i praktiken en serie möten och samspel med individer och grupper. För att ledarskapet ska bli starkt behöver relationen fördjupas genom ökad förståelse och delaktighet i det större som vi skapar tillsammans.

Goda ledare förbereder sig och sin grupp att möta framtiden. De skapar ett positivt och optimistiskt förhållningssätt som stöd för sig själva och andra. Att lära sig leda handlar till stor del om att lära sig hantera den utveckling vi är en del av. Utveckling sker hela tiden. Vi rör oss från gårdagen till i dag och vidare mot morgondagen. Världen förändras fysiskt, socialt och ekonomiskt. När vi ser att själva livets resa handlar om utveckling, blir vår uppgift att kreativt lösa de olika situationer vi möter. Se saker på nya sätt.

Goda ledare tänker positivt. De söker möjligheter till utveckling där andra talar om förändringar och problem. De strävar efter att utveckla det vedertagna och vill skapa något nytt, bättre och större.

Vi har i tidigare artiklar beskrivit att goda ledare skapar en inspirerande vision, stödd av vägledande värderingar som fungerar som ledstjärnor för den organisation de leder. Detta bildar det ramverk som skapar mening och öppnar motivationen hos medarbetarna.

I den förra artikeln fokuserade vi på ledarens stöd av vägledande värderingar. Värderingar som gör oss starka att fatta riktiga beslut och att agera. Dessa fungerar likt en kompass som visar på rätt väg i vårt arbete att förbereda framtiden och utgör själva fundamentet för vårt ledarskap. Förutom vägledande värderingar behöver vi även inspirerande visioner.

Goda ledare skapar vägledande värderingar för sig själva och de organisationer de leder. Dessa vägledande värderingar utgör grunden för organisationens kultur och fungerar som ledstjärnor för medarbetarna i det dagliga arbetet. Sådana värderingar reflekteras ofta i tidlösa sanningar - universella principer och lagar i den mänskliga dimensionen som är lika orubbliga som gravitationen är i den fysiska dimensionen.

Vi lever idag i en helt annan värld än för bara några få år sedan. En global värld med en snabb teknisk utveckling och ett ständigt informationsflöde som strömmar över oss. Det har uppskattats att den totala kunskapen dubbleras vart annat eller vart tredje år. Teknologin exploderar i nya produkter som varje dag når marknaden i en allt snabbare takt. Miljöfrågorna kommer alltmer i fokus.

Partners

Events

Transformational Presence Leadership
4 september, 2017 (Hela dagen)
Samuel Young, tidigare Head of Digital Transformation på ICA, berättar om sina erfarenheter av att genomföra digital transformation i praktiken. Vilka är hans ledarskapsnycklar? Förutom Samuels perspektiv får du tillfälle till dialog med övriga deltagare samt Gaia Leaderships två partners Elisabeth Ahremark och Mikael Malmgren.
6 september, 2017 - 07:30
Informationslunch i Stockholm
18 september, 2017 - 12:00
Facilitering
9 november, 2017 (Hela dagen)

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram