Menu

Strategi

I många företag och organisationer läggs mycket energi och tankekraft på att formulera affärsplaner och strategier. Planerna är oftast väl genomtänkta och välformulerade. Ofta är de skrivna för intressenter utanför bolaget, som exempelvis banker och andra finansiärer, därför har planerna ingen naturlig koppling till konkreta aktivitetsplaner. Eftersom de är skrivna för någon som inte är insatt i verksamheten, innehåller de många gånger ”onödig textmassa” om bransch och marknad. I bästa fall kan det ha det positiva med sig att man tvingas beskriva sin verksamhet och villkoren utifrån och in. 

Ingen tycker om att betala för en produkt eller tjänst. Men alla är beredda att betala för det värde som produkten eller tjänsten ger om den uppfyller ett behov, eller löser ett problem. Men vad är värde, och kan det påverkas?

Varje affärsmodell och varje företags strategi och affärsplan syftar till att tydliggöra svaret på den övergripande frågan: ”Vilket värde skall vi leverera till vem, och hur skall vi presentera och säkerställa detta?”. För de som väljer att fokusera på en bredare affärsmodell där samtliga parter i värdekedjan ges en central del av det slutgiltiga värdeerbjudandet blir frågan ”Vilket värde skall vi leverera till vem, och hur skall vi samverka genom hela värdekedjan för att presentera och säkerställa detta?”. Den första frågan är viktig. Den andra frågan är den som skapar de globala vinnarna.

Verksamhetsidé, vision och värderingar utgör ett viktigt ramverk för alla som är del av en verksamhet. Men ramverket behöver förtydligas med engagerande mål med en kortare och längre tidshorisont. Målen skall styra mot kommersiella resultat, strategiska landvinningar och innovativa framgångar.

Vem vill vi vara? Vad vill vi åstadkomma, nu och i framtiden? Att kunna ge en övergripande beskrivning av sin verksamhet på ett tydligt och engagerande sätt är en stor styrka. 

Att snabbt skissa ihop en SWOT är ofta en bra start på en strategidialog. Men rätt presenterad kan en SWOT även vara den lätt kommunicerbara sammanställningen efter ett stort tungt analysarbete.

Många företag undrar hur det kommer att gå under de närmast kommande åren. Vad kommer att hända i världen och hur kommer det att se ut på den svenska affärsmarknaden. Att ha försäljning till och från många länder kan just nu vara ett allvarligt hot för det egna företaget. Hur stor är risken att göra affär med Grekland, Italien och USA just nu? Vad innebär det för företaget om valutamarknaden ändras snabbt? Men framför allt VAD kan jag som företagare göra åt problemen?

Vilken av de fyra grundläggande strategierna ska du välja till ditt företag? Vad gäller för dig i din bransch? Lennart Almstedt ställer en rad intressanta frågor.

Sommaren är sedan länge slut och oktober övergår snart i november. För många företag innebär det inte bara mörker, kyla och regn, utan även ett budgetarbete som lamslår verksamheten i flera månader. Vansinne, säger transformeringsexperten Hans B. Amell.

För att lyckas med en god nulägesanalys, i stort och smått, är det nödvändigt att få koll på såväl företagets möjligheter på marknaden som vilka hinder som kan dyka upp vid horisonten. En SWOT-analys är vad som behövs.

94 procent av ledarna i börsnoterade företag har en tydlig affärsstrategi. Men endast 44 procent av dem lyckas genomföra sina idéer. Att ha delmål, återkoppla och kommunicera med personalen är tre punkter för att lyckas.

Att göra en företagsanalys är att bedöma frågan ”Hur väl passar vi in i branschen?”.  Här bör man inte vara alltför smal i sitt synsätt. Det är visserligen bra att koncentrera sig på exakt de delar av branschen som man idag är verksam inom, men man bör även snegla lite bakom hörnet för att inte missa några viktiga externa möjligheter i kombination med egna styrkor.

Att göra en analys av sitt eget företag, och dokumentera analysen, kan ibland hamna lite i skymundan när det gäller att fördela den tillgängliga tiden för strategi- och affärsplaneringsarbetet.

Vad är viktigast – att förstå dagens konkurrenssituation i stor detalj eller att försöka förstå huvudkonkurrentens strategi för morgondagen? Svaret är som det brukar vara; det beror på. Men rekommendationen i det generella fallet är att prioritera huvuddelen av konkurrentanalysen på att försöka bedöma framtiden och att tona ner detaljrikedomen vad gäller historisk fakta.

Partners

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram