Åtta steg till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

Skapa en en hållbar grund att stå på - Mattias Alkeblad på Goodpoint ger åtta steg för att komma igång med arbetet.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | MARS 2014

Grunden för att lyckas med hållbarhet är engagemang och ett systematiskt arbete för att initiativet inte ska uppfattas som en enskild PR-aktivitet. I dagens samhälle med snabbrörliga sociala medier och medvetna intressenter kan bakslaget komma snabbt och få stora konsekvenser för företaget. Här kommer åtta goda råd om hur hållbarhetsarbete kan bedrivas för att bli framgångsrikt – och för att hålla i längden.

Identifiera era viktigaste drivkrafter för ett hållbarhetsarbete

Det kan kort och gott handla om att bidra till något bra. Det kan även vara att minska kostnader, att hantera risker eller att komma ur en besvärlig situation. Kanske känner ni redan av påtryckningar från frivilligorganisationer, krav från kunder, frågor från leverantörer och ett växande intresse bland medarbetarna?

Hållbarhet ska kopplas ihop med affären

Hållbarhetsarbetet behöver integreras i företagets affärsidé, produktutveckling och affärsutveckling. Affärsutveckling i ett hållbarhetsperspektiv handlar om att koppla ihop företagets ansvarstagande med risk och värdeskapande för att få en affärsstrategi där hållbarhet är en naturlig del.

Skapa engagemang i ledningsgruppen

Helt fundamentalt för framgång är att ledningen står bakom och stödjer arbetet och visar det för den övriga organisationen. Ledningens uppdrag är också att se till att frågorna genomsyrar organisationens strategier och verksamhetsplanering.

De bästa hållbarhetsinitiativen är även förankrade i styrelsen. Frågorna vinner lättare acceptans i ledningsgruppen om ni har ett klart ”business case” och kan visa på vad ni har att vinna på att arbeta med hållbarhet.

Utse vem som äger frågan

Frågorna hanteras vanligtvis av antingen kommunikationsavdelningen, personalavdelningen, miljö/kvalitetsavdelningen eller inköpsorganisationen. Hållbarhetsarbetet kan koordineras av en funktion, men eftersom hållbarhetsarbete är gränsöverskridande är det viktigt att jobba tvärfunktionellt, t ex genom att bilda en projektgrupp för hållbarhetsarbete.

Lyssna på era intressenter

I ett tidigt skede är det bra att kartlägga vilka som är era viktigaste intressenter och vilka krav och förväntningar de har på ert hållbarhetsarbete. Vanliga intressentgrupper är medarbetare och potentiella medarbetare, kunder, leverantörer, media, frivilligorganisationer, samarbetspartners, branschorganisationen etc. Fundera över hur väl er dialog med dessa fungerar.

Gör en riskanalys utifrån verksamhetens art och geografisk spridning
Värdera riskerna med er verksamhet utifrån ett miljöperspektiv, arbetsrättsperspektiv, produktsäkerhetsperspektiv, mänskliga rättighetsperspektiv etc. Ni bör svara på frågan om ni bedriver verksamhet som är beroende av råvaror, har leverantörer eller har kunder i länder och regioner som kan innebära en risk utifrån dessa perspektiv.

Prioritera rätt

Efter att ha gått igenom punkterna ovan har ni förhoppningsvis en ganska god inblick i var de största riskerna, möjligheterna och förtjänsterna finns för just er organisation. Ni bör då kunna formulera era fokusområden och er strategi för arbetet med hållbarhet utifrån ert intressentperspektiv och er kärnverksamhet.

Implementera

Ett lämpligt sätt är att hänga upp implementeringen tre grundpelare; strategi, system och människor.

Strategi
Utforma en tydlig hållbarhetsstrategi som kan kommuniceras ut i organisationen. Strategin bör ge en tydlig vägledning om varför man ska arbeta med hållbarhetsfrågor, vem som är ansvarig för olika delar av strategin, samt hur man ska arbeta med att implementera strategin och vilken tidsplan som gäller.

System
Systemets funktion är att hantera riktlinjer och mål, följa upp målen, rätta till eventuella problem och göra korrigeringar. Idealet är att det finns ett enhetligt ledningssystem inom företaget som underlättar för medarbetarna att identifiera vilka krav som ställs på olika processer och hjälper dem att uppfylla kraven.

Människor
Till sist handlar allt hållbarhetsarbete om att engagera medarbetarna och att nå ut till kunder, ägare och andra intressenter så att de får förtroende för företagets sätt att arbeta med frågorna.

För att skapa engagemang och förståelse för hållbarhet är dialog en bra form för att skapa engagemang. Medarbetarna inbjuds, att med utgångspunkt från strategin, diskutera hur hållbarhet kan bidra till affärerna, vilka frågor som är viktiga och hur man ska jobba med frågorna i företaget och på den egna avdelningen. Förutom dialog behöver man se till att nyckelpersoner har goda kunskaper om företagets hållbarhetsarbete, t.ex. säljare, marknadsförare, inköpare och andra personer som når ut till kunder och ägare med företagets budskap.

Avslutning

När ni har arbetat igenom alla stegen bör ni ha en bra grund att stå på. Ni bör nu våga kommunicera vad ni gjort och vad ni kommer att göra på hållbarhetsområdet.

Gästskribent

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Hållbarhet

Dela:

Om skribenten

Mattias Alkeblad är marknadschef på Goodpoint, Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar utveckling. Han ansvarar för företagets marknadskommunikation samt jobbar som konsult i externa projekt. Mattias har tidigare arbetat med integrerad marknadskommunikation och varumärkesfrågor, främst inom B2B.

Läs mer om Goodpoint här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill