Då trivs cheferna på jobbet

Ingenjörschefer är nöjda med sina jobb - så länge de kan styra sin arbetssituation och har befogenheter.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2014

Tre av fyra ingenjörschefer är nöjda med sin arbetssituation. Det visar undersökningen Chefsbarometern från fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Det som får cheferna att trivas är framför allt befogenheter, möjlighet att kunna styra sitt arbete samt balans mellan arbete och fritid. Chefer som trivs mindre bra med sina jobb anger stress och för stor arbetsbelastning som de främsta orsakerna.

19 procent av medlemmerna i fackförbundet Sveriges Ingenjörer är chefer. De flesta av dessa - drygt åtta av tio - arbetar i privat sektor, och merparten (77 procent) är män. Undersökningen Chefsbarometern syftar till att ta reda på hur bra dessa chefer trivs på jobbet.

Resultaten visar att de flesta av cheferna trivs med sitt jobb. Tre av fyra är nöjda med sin arbetssituation, och bland dem som har varit chefer under väldigt lång tid (11-15 år) är hela 82 procent nöjda.

Makt över arbetssituationen

Vad är det då som får cheferna att trivas? Det finns en gemensam nämnare för nästan alla chefer som är nöjda; 94 procent av chefer som uppger att de kan styra sin arbetssituation säger också att de trivs med jobbet. Bland dem som inte kan styra är betydligt fler (33 procent) missnöjda.

Möjligheten att styra sin arbetssituation är med andra ord avgörande för att cheferna ska trivas. Detsamma gäller befogenheter; de flesta chefer som upplever att de har mandat är också nöjda med sitt jobb, medan de som saknar mandat är missnöjda i betydligt högre utsträckning.

Balansen mellan arbete och fritid är en annan väldigt viktig faktor. De flesta av respondenterna i Chefsbarometern, 6 av 10, tycker att det fungerar bra att balansera chefsjobbet med privatlivet. Bland dem som är generellt missnöjda med sin arbetssituation som chef tycker dock hela 50 procent att balansen fungerar dåligt.

De flesta mår bra

De flesta av cheferna i Sveriges Ingenjörers undersökning mår generellt sett bra och är nöjda med sin livssituation, både när det gäller arbetet och privatlivet. Totalt sett uppger nästan 7 av 10 chefer att de mår bra. 10 procent säger att de mår ganska eller mycket dåligt, medan 22 procent varken mår bra eller dåligt.

Kopplingen till arbetssituationen är tydlig även här; de som är missnöjda med sin arbetssituation är också i högre utsträckning missnöjda med sin livssituation över huvud taget.

Områden för förbättring

Att de flesta chefer mår bra och trivs betyder emellertid inte att det saknas områden för förbättring. På frågan vad som skulle kunna få dem att trivas bättre svarar ingenjörscheferna att minskad administration, fler resurser och mer stöd från närmaste chef skulle göra susen.

Önskningarna om förbättringar ser också lite olika ut beroende på chefens ålder och kön; kvinnor och yngre chefer efterfrågar mer ledarskapsutbildning, medan manliga och äldre chefer vill ha mer resurser och/eller personal.

På frågan vilka arbetsområden man skulle vilja lägga mer tid på svarar merparten av cheferna att de vill ägna sig mer åt ledarskapets kärnverksamhet - det vill säga att coacha medarbetarna och att utveckla verksamheten.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill