Fokus på CSR ger stolta medarbetare

Årets EEI-undersökning från Ennova visar oväntade fördelar med CSR-arbete, bland annat gladare medarbetare.

HR | ARTIKEL | OKT 2012

Ett strategiskt arbete med CSR ger företagen ett stärkt varumärke och kan leda till ökad lönsamhet. Men det är inte den enda vinsten. CSR påverkar också arbetsglädjen positivt under förutsättning att medarbetarna är medvetna om det pågående CSR-arbetet. 

Fler och fler svenska företag arbetar idag strategiskt med Corporate Social Responsibility, CSR. Det har många fördelar, visar årets EEI-undersökning.

En av dem är att företaget får ett stärkt varumärke som kan leda till ökad omsättning och därmed ge konkurrensmässiga fördelar. För många stora som små företag har lönsamheten ökat när företaget har integrerat samhällsansvaret i affären.

Men ett stärkt varumärke ger också andra vinster. Medarbetarna känner sig stoltare och blir därmed gladare över att gå till arbetet när deras arbetsplats har ett gott anseende.

Offentlig sektor tar större socialt ansvar

Det finns många definitioner och begrepp inom området CSR, och fler och fler företag arbetar med samlingsbegreppet ”hållbarhet” som förutom det sociala och miljömässiga ansvarstagandet även inkluderar den ekonomiska aspekten.

I årets EEI-undersökning definierar vi CSR som företagets miljömässiga och sociala insats i kombination med företagets ansträngningar att göra världen till en bättre plats att leva på. Undersökningen visar att varannan medarbetare värderar företagets CSR arbete högt. Vi kan också konstatera att ju fler medarbetare ett företag har, desto högre CSR-värdering.

På det sociala området tar särskilt arbetsplatser inom den offentliga sektorn ansvar. Medarbetare inom offentlig sektor värderar arbetsplatsens sociala ansvar markant högre än medarbetare inom privat sektor. Särskilt statligt och kommunalt anställda anser att deras arbetsplats tar ansvar i samband med sjukdom och personliga kriser och att man behåller medarbetare som inte kan jobba under vanliga arbetsvillkor.

Det finns dock branscher där medarbetarna inte anser att deras arbetsgivare tar tillräckligt stort socialt ansvar, och ett exempel är transportbranschen. I byggbranschen upplever medarbetarna ett högre miljömässigt ansvar jämfört med övriga branscher.

CSR ger stolta medarbetare

Ett företags anseende innebär det sätt som ett företag omtalas på. Det kan vara vad man säger om företagets produkter och tjänster, och det kan vara den bild medierna ger av företaget.

Medarbetarnas uppfattning om företagets anseende har stor betydelse för arbetsglädjen. Om medarbetare arbetar på ett företag som enligt dem själva har ett gott anseende leder det till stolthet över arbetsplatsen, vilket i sin tur resulterar i större arbetsglädje.

Flera faktorer påverkar arbetsglädjen, som det dagliga arbetet, ledarskapet och medarbetarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. Anseendet är den tredje viktigaste faktorn för medarbetarnas samlade arbetsglädje. Det är därför viktigt att arbeta strategiskt med de faktorer som skapar ett gott anseende och här väger CSR tungt.

De flesta av oss anser att arbete inom hälsa, vård, omsorg och rättsväsende innebär att göra skillnad. Därför är det inte överraskande att anställda inom försvaret, polisen samt anställda inom forskning och utveckling anser att deras arbetsplats i mycket hög grad gör världen till en bättre plats att leva på. Däremot har anställda inom bank och finans, post och telekommunikation, IT och rådgivning samt inom handeln svårt att se att deras företag förbättrar världen.

Tydliggör och kommunicera värdet av CSR-arbetet

Nyckeln till ett framgångsrikt CSR-arbete är hur väl det implementeras i organisationen, från högsta ledningen till den enskilde medarbetaren. En tydlig strategi måste finnas på plats och kommuniceras ut i organisationen.

Årets EEI-undersökning visar att medarbetarna värderar CSR mer positivt när den högsta ledningen kommunicerar detta arbete på ett bra sätt och vi kan även konstatera att högsta ledningen många gånger missar att berätta om CSR-insatsen.

Mer än hälften av de tillfrågade medarbetarna i undersökningen uppger att de inte har någon uppfattning om företagets CSR-arbete. Kan det vara rätt? Eller handlar svaret egentligen om att högsta ledningen är dålig på att kommunicera budskapet till medarbetarna?

Företagen bör förklara för sina medarbetare på vilket sätt företaget gör positiv skillnad, men det verkar alltså som om ledningen ofta brister i denna kommunikation. Ju tydligare kommunikationen är från den högsta ledningen, desto större blir förståelsen för CSR-arbetet hos medarbetarna. Därmed spelar ledningen och cheferna en viktig roll för hur strategin och CSR-arbetet kommuniceras och implementeras ute i organisationen.

Risken med ett otydligt CSR-arbete är att företagets anseende försämras, då företagets ambassadörer inte bara består av nöjda kunder utan också av medarbetare som känner arbetsglädje och stolthet över sina arbetsplatser.

Gästskribent

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Om skribenten

Agneta Saxeby är konsult på Ennova med mer än 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar. Hon förmedlar kunskap som förändrar till en rad olika verksamheter, där målet är att utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Om EEI-undersökningen

EEI är en representativ studie om medarbetares arbetsglädje, som omfattar 25 000 medarbetare i 25 länder. Det är trettonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 5 000 svar samlats in. Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 20 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill