"Genuint engagemang för långsiktig hållbarhet"

Gästskribent Mats Frid analyserar VD Barometern 2014 – med fokus på hållbarhetsfrågan.

Ledning | Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | ARTIKEL | MAJ 2015

Hållbarhet, Ledarskaparna, VD Barometern

Hållbarhet, Ledarskaparna, VD Barometern

På eventet Årets VD i höstas presenterade Motivation.se, i samarbete med Ledarskaparna, resultatet av undersökningen VD Barometern 2014. 90 tillfrågade vd:ar hade besvarat ett antal frågor om hållbarhet, lönsamhet och arbetsbelastning i vardagen. Bland annat visade svaren ett intressant glapp i relationen mellan tillväxt och medarbetarengagemang, men också att många inte tycker sig se en given koppling mellan hållbarhet och lönsamhet. Mats Frid, en av initiativtagarna bakom undersökningen, ville veta mer: hur kan man hitta goda exempel på vd:ar som jobbar framgångsrikt med hållbarhet på ett konstruktivt sätt? Han djupintervjuade ett antal vd:ar från skilda branscher, men som har en gemensam nämnare: alla var nominerade till Årets VD 2014. Hans intressanta slutsats är att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och kreativitet…

I  VD Barometern 2014 syns, kanske inte så förvånande, att den att den mentala fokusen hos vd ligger på försäljning/intäkter och resultat i första hand. I andra hand kommer strategi, innovation och personalfrågor.

Det som förvånar något är det låga fokus på kunder och medarbetarengagemang som ligger långt ned i prioritering. Intressant är dock att när det gäller hur man bäst skapar tillväxt så kommer medarbetarengagemang upp högt på listan. Insikten om värdet av att ha engagerade medarbetare finns, men man förefaller inte ha frågan i fokus!

I övrigt kommer sälj, innovation och ledarskap fram som viktiga faktorer för att skapa tillväxt.

Ledningsgruppen i fokus

En annan tydlig bild som framträder är att många av VD:arna upplever att deras ledningsgrupper inte är tillräckligt bra på att genomföra de beslut som fattas och nå de mål som satts. Tidsbrist och bristande prioriteringar anges som det största skälet till detta. Men också bristande anvar/engagemang för helheten, samsyn och och viss roll-otydlighet i ledningsgruppen.

När vi frågar vilken egenskap/förmåga VD:arna helst skulle vilja utveckla hos sig själva så lyfter man fram, precis som i VD Barometern 2013, förmågan att skapa tid till egen reflektion. Ett mönster som handar om kortsiktighet tonar fram och förstärks när man tittar på hur de upplever sina styrelser.

Vi kan se att förvånansvärt många vd:ar inte är nöjda med det stöd de får av sin styrelse. Bara drygt hälften av dem uppplever att styrelsen är stöttande. Styrelsen håller dock inte rätt strategisk nivå och upplevs inte heller som innovativ

Kan detta vara en bidragande orsak  till den upplevelse av tidsbrist och svag prioriteringsförmåga hos ledningsgruppen som leder till den bristande genomförandeförmåga som VD uttrycker? Det vill säga en alltför operativt orienterad styrelse som inte har förmågan att hålla ett långsiktigt perspektiv, skapar en kortsiktigt orienterad organisation. Det krävs starka vd:ar för att inte skapa alltför stora kast i företag med sådana styrelser.

Bonusar funkar inte

När det gäller hur effektiva bonussystem är för att skapa bra prestationer så upplever man att dessa kan fungera på säljorganisationer men mindre väl på andra grupper.

Sämst prestationshöjande effekt har de på VD själv! Intressant med tanke på hur mycket resurser som läggs på att utveckla olika ekonomiska incitamentsstrukter. Och också med tanke på den negativa PR som många företag ibland hamnar i när det gäller bonussystem för högre chefer…

När det gäller kvotering av kvinnor till styrelsen är 20 procent positiva och 40 procent neutrala till detta.

Den fråga som kanske förvånade mest i undersökningensresultatet var att VD:arna uttryckte att det är svårt att tydligt se affärsvärdet av satsningar på hållbarhet.

Med tanke på det fokus som hållbarhet i dess bredare dimensioner har i samhället idag, hade vi trott att fler vd:ar skulle se mer möjligheter i hållbarhetsarbetet. Vi beslutade därför att göra några djupintervjuer med företag som identifierat hållbarhet som en strategisk möjlighet, för att se hur dessa tänker. Vilka bevekelsegrunder har man för sin satsning och hur ser den ut? Vi talade med VD för ÅF, Tacton Systems, Apoteket, Systembolaget, Compass Group och Nordnet bank. Sex företag i olika branscher.

Gnistan i ögonen

Det som kanske var mest slående när vi diskuterade hållbarhet i intervjuerna, var gnistan i ögonen. Det var helt tydligt en fråga som engagerade! Där fick jag kanske en del av svaret. Det är tydligt att frågan om hållbarhet är en inspirerande möjlighet, snarare än en ny trend som  kostar att hantera.

En förutsättning för att en organisation skall satsa på något så långsiktigt som hållbarhet, verkar vara att ledaren brinner för frågan och har det perspektiv som krävs för att driva den.

Hur såg hållbarhetssatningarna ut?

De flesta upplevde att insatser för att minska organisationens direkta miljöpåverkan som återvinning och miljöpolicys för resor etc., var egentligen inte det viktigaste
Det handlade snarare om att vara kreativ och driva hållbarhetsfrågan på ett sätt som samtidigt gynnade verksamheten. ”Utan en god ekonomi är det svårt att driva frågan.”

Miljö

Flera av företagen arbetar aktivt för att stimulera kunderna till miljövänligare lösningar. ÅF försöker erbjuda kunderna gröna alternativ för att stimulera till mer miljövänliga val. Exempelvis grövre kablar som drar mindre energi. Dyrare initialt, men bidrar till miljön och spar driftskostnader på sikt.

Jämställdhet och mångfald

Flera av företagen identifierade jämställdhet och mångfald som viktiga hållbarhetsfrågor. ÅF som till exempel införde ”Ladies month” en månad då man bara rekryterade kvinnor.

Nordnet å sin sida tog hjälp av forskare och har utifrån det skapat ett scorecard för jämställdhet.

Ett annat exempel är Tacton som aktivt rekryterar medarbetare med härkomst från de länder där man gör sina affärer.  Man gör detta i stället för att bygga upp stora organisationer i de länder där man har sina kunder och vinner genom detta två saker: Dels får man intressant nog en större närhet till kundkraven då de finns tydligare närvarande på huvudkontoret i Sverige. Dels skapas en positiv och utvecklande stämning på företaget tack vare den stora mångfald av nationaliteter som jobbar tillsammans.

Samhällsansvar

Flera företag engagerar medarbetarna i aktiviteter som handlar om att bidra till samhället. Nordnet låter exempelvis medarbetarna föreslå ”citizen brand projekt” som de sedan kan få lägga upp till 10 % av sin arbetstid på.

Påverka partners och leverantörer

För Apoteket, Systembolaget och Compass Group, som alla har stora inköpsvolymer från många länder, är frågan om leverantörers förhållningsätt och beteende en stor fråga där både kunder och medarbetare är med och ställer krav.

ÅF som arbetar i länder där risken för korruption är stor gör i en del fall en särskild riskanalys av projekten. Detta leder till att man ibland avstår från att offerera.

Värdegrund och styrning

I samtliga tillfrågade bolag fanns ett tydligt arbete med värderingar som bygger på att man vill ta ett större ansvar än bara för bolagets kortsiktiga lönsamhet.

Systembolaget, som ju har ett speciellt ansvar för att minimera alkoholskador, tar en mycket bred ansats där man talar om långsiktig hållbarhet för alla intressenter. Man arbetar också systematiskt med att rekrytera nya medarbetare utifrån företagets värdegrund för att på så sätt bygga en hållbar kultur redan från början. På Apoteket är hållbarhet och ansvarstagande en naturlig del av varumärket och man inkluderar i sina styrsystem de parametrar som bidrar till detta exempelvis hälsomål.

Vilka är då drivkrafterna bakom hållbarhetsarbetet?

Fyra huvudskäl verkar finnas:

1.    Tydliga kundkrav. I många branscher ställer kunderna krav på leverantörens hållbarhetsarbete. Kunderna till Compass Groups ställer krav på HSE (Health Safety Environment) vilket lägger grund för en del av hållbarhetsarbetsarbetet på företaget.

2.    Tydliga affärsmässiga fördelar.
•    Mångfalden hos Tacton skapar en postiv kultur och dessutom ett effektivt sätt att vara lyhörd för internationella kundkrav kundrelationen.
•    Med en större mångfald i ett bredare perspektiv (kön, ursprung, läggning) blir organsionen starkare
•    Med en tydlig hållbarhetsvärdering så skapar man intern stolthet och engagemang

3.    Jakten på talangerna. Att attrahera de bästa medarbetarna är allt viktigare. De flesta av de svenska tjänsteföretagen bygger sin konkurrenskraft på kompetens. Dessa medarbetare väger in frågan om hållbarhet och värderingar när de väljer var de vill arbeta!

4.    Grundvärderingen hos VD. Insikten om den påverkan man har som företagsledare och viljan att bidra till en hållbar värld.

När man ser på hur dessa företag - och många andra med dem - har lyckats ta ansvar för en hållbarare värld så blir man hoppfull. Det verkar som det finns mycket att vinna både affärsmässigt och emotionellt.

Om man betraktar hållbarhet som något som kostar resurser och att kunderna inte är beredda att betala för det så blir det bara ytterligare en pålaga. De som ser frågan som en möjlighet och lägger kraft och kreativitet kan sannolikt nog vinna konkurrensfördelar under de närmaste åren.

Min slutsatsen blir att det nog bara handlar om kreativitet och att det krävs ett genuint engagemang för långsiktig hållbarhet.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Dela:

Om VD Barometern 2014

VD barometern genomförs årligen av Ledarskaparna i syfte att bygga kunskap kring vd:ars arbetssituation och fokuseringar idag.VD Barometern 2014 genomfördes i oktober 2014 i samarbete med Motivation.se i form av en mailenkät där 90 vd:ar svarade på enkäten. Utöver enkätsvaren intervjuades ett antal VD:ar kring sina hållbarhetssatsningar.

För mer information kontakta Mats Frid, Ledarskaparna, tel 070-5159010, mats.frid@ledarskaparna.se. Läs mer här!
 

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill