Hälsoinsatser är en investering – inte en kostnad

Lars-Göran Kjellin: Varför prioriterar vi inte upp insatser för att på ett strategiskt sätt höja arbetskapacitet över tid?

Hälsa | ARTIKEL | MAJ 2016

ROI

ROI

I föregående artikel gav jag en bakgrund till vad hälsa är samt började belysa detta område för företag. Nu går vi vidare och pratar om vinster med hälsoarbetet, omvärldsanalys samt lite tankar kring sättet att arbeta med frågan. De största ohälsofrågorna för företag idag är stress och psykosocialt relaterade tillstånd. Ett konkret faktum är att sjukskrivningstalen ökar lavinartat – men det finns också en dold utveckling i våra organisationer. Stora förluster görs dagligen i form av ineffektivitet, brist på individuell motivation och energilöshet hos människor. Människor som mår dåligt blir inte alltid sjukskrivna.

Vilka är de största ohälsofrågorna i företag idag?

Det är framför allt tre hälsoriskfaktorer som står för den absolut största kostnaden för företag idag.

•    Stress och psykosocial ohälsa

•    Problem med ”rörelseapparaten”, d.v.s. problem med rygg, leder och muskler

•    Levnadsvanor, d.v.s. matvanor, motion/träning, risk/missbruk av bl.a. alkohol och nikotin. Även nya missbruksområden har blivit aktuella som t.ex. sex, spel.

Huvudparten av ohälsan inom dessa områden syns inte så lätt, därför att medarbetare inte är hemma och är sjukskrivna i någon större omfattning. De befinner sig på arbetet, men har en påtagligt nedsatt produktion och effektivitet.

Risk finns för felbeslut, och det finns dessutom en överhängande risk för kommande långtidssjukskrivning med kostsamma rehabiliteringsinsatser som följd. Det går att ge enkla generella fingervisningar på vilka kostnadsnivåer vi pratar om: En medarbetare som är stressad, sover dåligt och har ett riskbruk gällande alkohol har en sänkt produktionskapacitet på cirka 20 procent. Räkna ut vad kostnaden blir i ett företag på t.ex. 100 medarbetare. Vi pratar om miljonbelopp.

Varför prioriterar vi inte upp insatser för att på ett strategiskt sätt höja arbetskapacitet över tid?

Hälsomarknaden - mer ett slagfält än en spelplan

Flera aktörer arbetar på spelplanen Hälsa – det är numera mer ett slagfält än en spelplan.

Det är många aktörer inom hälsoområdet som slåss om företagens intresse. Framför allt HR inom företag har press från företagsledning att hålla kostnader nere och man ser lätt hälsoinsatser som kostnader och inte som investeringar. Dessutom finns krav från fack och medarbetare gällande hälsoinsatser och aktiviteter. Samhället har också krav på företag gällande SAM, som innebär att företagen systematiskt ska driva ett arbetsmiljöarbete och genom aktiviteter och riktlinjer förebygga ohälsa hos de anställda.

Företagshälsovården är den äldsta aktören när det gäller den här typen av frågor. Den har i många år levt ett ”skyddat liv” eftersom man mer eller mindre haft monopol på denna typ av tjänster.

I företagshälsovårdens begynnelse var hälsorna inbyggda och ägda av dess medlemsföretag, som de betjänade. Representant för företagshälsovården (ofta företagsläkaren) var även med i bolagets styrelse. På detta sätt var hälsofrågor och arbetsmiljö prioriterade frågor - även ur ett strategiskt perspektiv.

Trenden nu är att den interna kunskapen kring dessa frågor i företagen ökar. Det gör att kommandot över hälsofrågorna är på väg att återtas. Man är på väg att utveckla förmågan att på ett mer genomtänkt sätt än tidigare, använda leverantörernas kompetens och kunskap utifrån en större strategisk medvetenhet i sitt beslutsfattande. För att trenden ska hålla i sig fordrar det en ökad kunskap och intresse för dessa frågor hos såväl företagsledning som personalansvar och HR.

En rad nya aktörer har kommit på senare år för att ta för sig av hälsomarknaden gentemot företag.

Exempel på aktörer som erbjuder hälsotjänster till företag:

•    Försäkringsbolag – flera bolag sticker ut hakan så långt att de menar att deras tjänster ersätter traditionell företagshälsovård. Det handlar framför allt om rehabiliteringsförsäkring men även viss kompetens inom arbetsmiljö

•    Hälso- och friskvårdsaktörer. Dessa erbjuder koncept gällande att mäta, göra hälsoundersökningar, motivera och utbilda inom framför allt levnadsvanor (motion, träning och kost), massage på jobbet. Här finns en rad tjänster och erbjudanden, vilka kommer att genomlysas i senare artiklar

•    Psykologer/beteendevetare erbjuder tjänster gällande stress och stresshantering, beroendefrågor, krishantering

•    Rehabiliteringsexperter

•    Läkarmottagningar och även nätbaserade koncept för hälsoundersökningar

•    Konsultbolag med organisationskonsulter, ledarskapsutbildningar, coachning

•    Arbetsmiljökonsulter

Hälsostrategi eller fragmenterad upphandling av hälsotjänster?

Vad är strategi? Det vanligaste sättet att definiera strategi är ”ett sätt att uppnå sina mål”. Strategi innebär att sätta upp mål för verksamheten och definiera det sätt man ska uppnå målen på. De flesta företag kan ta fram dokument som visar den tänkta processen och många företag säger sig kommunicera både strategi och målbild till sina medarbetare.

Tyvärr är det inte lika vanligt att medarbetarna faktiskt känner till målet och strategin när man frågar dem. Att åstadkomma kännedom kring detta är inte svårt: börja mäta, redovisa, planera implementera och aktivera.

Att medarbetarna inte kan uttrycka målet eller visionen beror ofta på att man inte pratar om dem särskilt ofta. Som medarbetare är man fast i detaljerna i sitt dagliga arbete och det är inget ont i det. Men det skapar en hel del synergier och medvind om alla i ett företag förstår mål och strategiarbete för att gemensamt kunna arbeta åt samma håll.

Inom företag fastställer styrelsen i regel mål och strategier för bolaget utifrån ägarskapsdirektiv. Det kan röra sig om:

•    IT-strategi
•    Affärsstrategi
•    Ekonomiska mål
•    Marknadsstrategi
•    Försäljningsstrategi
•    Bemanningsstrategi
•    Kompetens- och utbildnings strategi

Men! Man tappar ofta en av de viktigaste och mest lönsamma strategierna: Hälsostrategi.
”Ledningens strategiska misstag är ett företags dyraste misstag. Det är viktigare att komma någorlunda rätt än helt fel.” (Johan Schlasberg)

Vad är då hälsostrategi?

Företaget måste sätta upp mål gällande hälsa ur alla dess delar: arbetsmiljö, sjukdom och ohälsa, skapa ökat hälsoansvar hos de anställda, ge verktyg och benefits till de anställda gällande det egna hälsoarbetet samt se över företagets och organisationens arbete i detta.

För detta behövs en kartläggning och ett utgångsläge. Dessutom måste hela företaget involveras - ägare, företagsledning, personal/HR, mellanchefer och alla anställda.

HR och företagsledning har mer eller mindre en uppköpslista av tjänster som man önskar få levererade utifrån krav från medarbetare/fack, samhället och ”personalbefrämjande åtgärder” samt företagsledning. Det finns sällan eller aldrig en strategisk plan för varför dess tjänster skall utföras eller hur sambandet och synergierna mellan dem ser ut och vilka mål man vill uppnå.

Företag budgeterar i regel inte för hälsosatsningar utan arbetar istället reaktivt. Det betyder att hälsosatsningar och åtgärder samt problem som dyker upp är kostnader som inte är budgeterade och därför måste hållas låga. Arbetet med SAM skapas och drivs ofta av HR, alltför ofta utan hjälp och stöd av extern expertis.

Företag ägnar sig alltså alltför ofta åt ”fragmenterad hälsoupphandling” där man saknar kunskap om vad som skiljer olika aktörers tjänsteutbud åt och där aktörerna framhärdar i att just deras tjänsteleverans är vad som behövs för att lösa företagens problem. Priset blir ofta viktigt utan att man har kunskap om vad innehåll, genomförande och resultat blir.

Tjänsterna blir som stuprör. Det saknas sammanhållning, strategi och övergripande mål. Leverantörernas tjänster ska vara integrerade tjänster och redskap för att hjälpa företaget att uppnå sina hälsomål. De inköpta tjänsterna är alltid delar av ett större sammanhang – utan en helhetssyn riskerar arbetet att bli helt resultatlöst.

Hälsans olika delar och dimensioner hänger ihop och man behöver således en samlad kompetens för att på smidigaste och effektivaste sättet jobba med dessa frågor. Det är detta som ligger till grund för företagshälsovårdens upplägg – en samlad kompetens inom medicin, psykosocial kompetens och fysisk arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans och i team tas samtliga kompetenser till vara i kartläggning, bedömningar, utredningar och åtgärder. Detta missar man totalt med en fragmenterad hälsoupphandling.

Om företagsledning och HR saknar tillräcklig kompetens inom hälsoområdet för företag, och dessutom befogenheter att arbeta med dessa frågor på den nivå som skulle behövas, blir man lätt offertgivare för ett antal hälsotjänster till företaget, som i sin tur ser dessa som kostnader.

Vad gör du som VD och HR

•    VD är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och hälsoarbetet i företaget. Detta enligt uppdrag från ägare och styrelse. Detta ansvar går inte att delegera. Arbetsuppgifter, arbetsplaner etc. går att delegera men ej ansvaret.

•    Skaffa en professionell och opartisk utvärdering gällande ditt företags nuläge, situation, behov och hälsobudget.

•    Lägga upp en strategisk plan för hälsoarbetet, prioritera insatser och sätt upp mål såväl gällande resultat som i tid.

•    Se över organisation och ledarskap, kompetensutveckla och stöd chefer i hälsoarbetet.

•    Se över samarbetspartner och leverantörer för att nå uppsatta mål.

•    Involvera alla i företaget i hälsoarbetet.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Dela:

Lars-Göran Kjellin har haft en lång entreprenörsbana och grundat flera av de stora hälsoföretagen i Sverige. Lars-Göran är en känd hälsoprofil och ofta anlitad föreläsare, kursledare och debattör inom området. Han använder humor, blandat med allvar, tankeställande speglingar och egna erfarenheter från ett långt affärsliv och läkargärning. Lars-Göran arbetar nu alltmer som hälsostrategisk rådgivare till såväl små som stora och internationella företag. Han har ett helikopterperspektiv och en holistisk människosyn vilket syns i helhetstänket kring hälsoarbetet.

Mer information om Hälsostrategerna.

Relaterat innehåll

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill