Kvinnliga ledare beskriver arbetslivet

Kvinnliga chefer är ambitiösa och har gott självförtroende - men ger en mörk bild av jämställdheten i svenskt arbetsliv.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2014

Företagets värderingar samt möjligheten till flexibla arbetstider är de viktigaste faktorerna när kvinnliga chefer väljer arbetsgivare. Det visar den nya undersökningen Stjärnkraft, en rapport om hur erfarna kvinnliga ledare ser på arbetslivet. Studien ger en hint om vad som krävs för att öka jämställdheten och få fler kvinnor att välja chefsyrket.

På senare år har det förts många diskussioner om den framtida chefsförsörjningen. Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens, vilket är ett stort problem eftersom 125 000 chefer ska gå i pension under det närmaste decenniet.

Parallellt med detta har vi jämställdhetsdebatten; könsfördelningen bland svenska chefer är fortfarande ojämn, och kvinnliga chefer har svårt att nå toppositioner inom näringslivet. Som exempel kan nämnas att bara 23.3 procent av ledamöterna i svenska bolagsstyrelser är kvinnor.

Värderingar viktigt

Den nya rapporten "Stjärnkraft", som genomförts av Women Executive Search (WES) tillsammans med Kairos Future, ger en bild av vad erfarna kvinnliga ledare anser om sin och andras roll i det svenska arbetslivet.

Bland annat ställs frågan - till de cirka 2000 kvinnliga ledare som har deltagit i enkäten - vilka aspekter (förutom arbetets position och innehåll) som har varit mest avgörande i deras val av arbetsplats. Det vanligaste svaret var: "Att mina värderingar stämde överens med organisationens/företagets värderingar".

55 procent av enkätdeltagarna lämnade detta svar. 66 procent uppger också att de skulle välja bort en arbetsplats vars värderingar inte stämmer överens med deras egna.

Flexibla arbetstider

"Flexibla arbetstider" är den näst viktigaste aspekten när kvinnliga chefer väljer arbetsplats. Här finns en tydlig skillnad gentemot manliga chefer. Bland dessa är flexibla arbetstider bara den fjärde viktigaste faktorn, enligt studien.

Rapporten visar också att de kvinnliga cheferna lägger stor vikt vid hur bra den närmaste chefen är. 74 procent av kvinnorna uppger att närmaste chefen var en viktig faktor när de valde att tacka ja till sitt nuvarande jobb. Var femte kvinna tycker rent av att chefen är "helt avgörande" i valet av jobb. Nästan ingen av de män som deltog i undersökningen lade en så stor vikt vid chefen.

Höga ambitioner

De kvinnliga cheferna som har deltagit i undersökningen visar också ett stort självförtroende och en vilja att nå långt i karriären. Hälften av dem har ambitionen att nå det högsta skiktet inom svenskt näringsliv eller offentlig sektor.

Av dem som ännu inte har nått toppen i sin organisation säger 43 procent att de har som ambition att nå högst upp i hierarkin. En tredjedel av dem som idag inte tillhör den högsta ledningen inom verksamheten tror sig kunna nå dit i framtiden.

På frågan vilka stöd och initiativ från arbetsgivaren som skulle kunna underlätta för dem i ledarrollen svarar kvinnorna att tydliga karriär- och kompetensplaner samt flexibla arbetstider är extra viktigt.

Brist på jämställdhet

De kvinnliga ledarna är alltså ambitiösa och tror på sig själva. Men samtidigt målar de upp en negativ bild av jämställdheten inom svenskt arbetsliv. Över hälften uppger att de någon gång har blivit diskriminerade i arbetslivet på grund av kön. Diskrimineringen kan se olika ut och bestå av allt ifrån att man inte blir tagen på allvar till att möten och liknande aktiviteter förläggs till bastun eller till herrklubbar. En fjärdedel av kvinnorna tycker att deras företag har en "gubbig" kultur. 77 procent anser också att kvinnliga chefer blir mer ifrågasatta än manliga.

Kvinnor rekommenderar kvinnor

En annan viktig fråga är hur det går till när kvinnliga respektive manliga chefer får sina jobb. Rapporten visar att kvinnor har svårt att nå fram via annonser. Istället gynnas de av alternativa rekryteringskanaler. Cirka en femtedel av de kvinnliga ledarna uppger att de har fått sitt jobb genom headhunting. Det är också jämförelsevis många som har fått jobbet genom en rekommendation eller genom sitt professionella nätverk.

När det gäller rekommendationer så avslöjar studien också att kvinnliga chefer ofta rekommenderar andra kvinnor för chefstjänster (57 procent har någon gång gjort detta), medan män rekommenderar män (50 procent).

Detta innebär att det är fler män än kvinnor som blir rekommenderade, eftersom majoriteten av dagens chefer är män.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill