Nya lagar och förordningar i halvårsskiftet

Enklare för företag att ta ut extra övertid.

HR | ARTIKEL | AUG 2011

Sedan den första augusti är det inte längre nödvändigt att söka dispens hos Arbetsmiljöverket om man vill be en anställd att jobba extra övertid. Det är en av flera nya lagar och förordningar som har trätt i kraft under sommaren.

Före den 1 augusti krävdes det dispens från Arbetsmiljöverket för att ta ut övertid på mer än 200 timmar per arbetstagare och  kalenderår, denna regel har nu slopats i syfte att förenkla regelverket. Lagändringen innebär att 150 timmars extra övertid får tas ut per arbetstagare och kalenderår om det finns särskilda skäl. Någon dispens krävs inte.

Även kravet på att söka tillstånd för att ta ut nödfallsövertid på över två dygn tas bort. Istället blir det obligatoriskt att underrätta arbetstagarorganisationen om att extra nödfallsövertid tas ut.

För att säkerställa att lagen om övertid verkligen följs får arbetsplatsens skyddsombud möjlighet att vidta åtgärder om arbetsgivaren bryter mot reglerna. Skyddsombudet kan bland annat begära att Arbetsmiljöverket ska pröva frågan.

Nya regler för skyddskommitté

En annan ändring i arbetsmiljölagen gäller arbetsplatsens skyddskommittéer. Enligt de nya reglerna, som alltså trädde i kraft den 1 augusti, får ett organ som också behandlar andra frågor än arbetsmiljöfrågor utses till skyddskommitté. Detta sker genom ett kollektivavtal. Organet får också ha en annan benämning än skyddskommitté. Syftet med lagändringen är att underlätta för företag som vill behandla arbetsmiljöfrågor och medbestämmandefrågor samtidigt och på så vis slippa dubbelhantering.

Europeiska företagsråd

Ett europeiskt företagsråd är en organisation för arbetstagare som alla jobbar för samma företag, men i olika delar av Europa. Dessa kom till genom ett EU-direktiv 1996 för att ge arbetstagare möjlighet till inflytande i gränsöverskridande frågor som berör deras arbetssituation.

Den 6 juni trädde en ny lag om europeiska företagsråd i kraft. I denna förtydligas vissa nyckelbegrepp - gränsöverskridande fråga, information och samråd. Det införs också nya bestämmelser angående förhandlingarna om att inrätta ett europeiskt företagsråd, bland annat förtydligas vilken information företaget måste lämna ut till arbetstagarna inför förhandlingarna. Företaget blir dessutom ansvariga för att arbetstagarrepresentanterna får utbildning.

Andra lagändringar

Många nya lagar och förordningar har trätt i kraft under våren och sommaren. Här är ett urval av dem som berör arbetsmarknad och näringsliv:

 • Företag inom EU och EES omfattas inte av kravet på etablering genom filial. Kravet på att det utländska företagets namn och nationalitet ska ingå i filialens firma tas därför bort. En särskild delgivningsmottagare behöver man bara ha om filialens VD är bosatt utanför EES.
 • Möjligheten att beviljas skuldsanering utvidgas så att den även gäller företagare.
 • Det blir enklare regler för att registrera ett varumärke, men också för att häva en varumärkesregistrering. Det sistnämnda kan göras direkt hos Patent- och registreringsverket istället för, som tidigare, via domstol.
   

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill