Otydlig rollfördelning i offentlig sektor

Diskussion i Almedalen: Var går gränsen mellan politikerrollen och tjänstemannarollen?

Ledarskap | ARTIKEL | JULI 2014

Att vara chef inom en politiskt styrd verksamhet medför flera komplikationer. Rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker är ofta otydlig, och många chefer väljer att sluta på grund av samarbetsproblem. Dessa utmaningar diskuterades på ett seminarium som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening arrangerade i Almedalen under måndagen.

Stora chefsavgångar är en välkänd och ofta omdiskuterad utmaning för offentlig sektor. En tredjedel av avgångarna beror på pensionering, vilket knappast kommer som en nyhet. Men en lika stor andel av cheferna väljer att avgå på grund av samarbetsproblem inom de politiskt styrda organisationerna. Det här problemet diskuterades på ett seminarium som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening arrangerade i Almedalen under måndagen.

Just nu pågår en utredning om hur man kan modernisera kommunallagen, som i dess nuvarande form tillkom 1991. Sedan dess har bland annat EU-medlemskapet, den nya kommunikationstekniken samt fler aktörer i välfärden gjort att förutsättningarna har förändrats.

Otydlig rollfördelning

Ola Mattisson, ekonomie doktor vid Lunds universitet, har skrivit en rapport om förutsättningarna för och rollfördelningen inom de politiskt styrda verksamheterna.

Under seminariet förklarade han att det inom dessa organisationer finns en inneboende motsättning mellan å ena sidan kravet på legitimitet, å andra sidan det lika viktiga kravet på effektivitet.

Medan privatägda, vinstdrivna företag kan fokusera på effektiviteten måste idéburna organisationer också lägga stor vikt vid att vinna sina intressenters förtroende. Detta leder ofta till att man hamnar mitt emellan - det som är effektivt är kanske inte bra ur legitimitetssynpunkt, och vice versa.

Relationen mellan tjänstemän och politiker är väldigt enkel i teorin - politikerna står för visionen, tjänstemännen för praktiken. Politikerna bestämmer vad som ska göras, tjänstemännen bestämmer hur det ska gå till rent praktiskt.

- Men problemet är att verkligheten inte ser ut så. Ni som har följt det här med New Public Management sedan man initierade den utvecklingen vet att man blandar ihop det här allt mer. Rollerna sammanflätas, sade Ola Mattisson under seminariet.

Någonstans måste det finnas en gräns för vad som ingår i den ena rollen och vad som ingår i den andra. På senare år har den gränsen blivit allt mer otydlig - tjänstemännen blir mer av visionära ledare, samtidigt som politiker allt oftare får frågor om det praktiska genomförandet.

Kommunikation - och modigare politiker

Frågan är då hur detta ska hanteras. Ola Mattisson beskriver tre grundläggande dilemman - rolldilemmat (Vad vs. Hur) , relationsdilemmat (personkemi på gott och ont - det är inte alltid bra om politikern och tjänstemannen kommer FÖR bra överens) och helhetssynsdilemmat (chefen ansvarar för helheten, men har inte riktigt befogenhet att styra helheten).

Lösningen är kommunikation - man måste regelbundet diskutera rollfördelningen. Det är det bästa svaret som forskningen kan ge på dessa frågor, menar Ola Mattisson.

I paneldiskussionen deltog bland andra Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sigtuna, som efterfrågade modigare politiker.

- Man kan delegera befogenheter, men man kan aldrig delegera ansvar. Nu är jag lite generell och svepande, men vi har ibland inte tillräckligt modiga politiker i vårt land. Ett skäl till det, tror jag, är statens detaljstyrning. Ta till exempel det här med offentlig upphandling. Det är inte många kommuner där politikerna vågar ta en diskussion med sin förvaltning om upphandlingsreglerna. De är så snåriga, så där är man helt och hållet i händerna på expertisen. Detaljstyrningen från staten skapar ett maktförhållande där tjänstemännen och politikerna inte får den rätta rollfördelningen. Det blir inte hunden som viftar med svansen, utan snarare svansen som viftar med hunden, sade Lars Bryntesson.

"Känner sig trängda"

Margaretha Sandberg, personalchef i Sundbybergs stad, underströk - liksom Ola Mattisson - vikten av god kommunikation.

- Jag brukar säga att kvalitet uppstår i möten mellan människor, det uppstår inte genom att bara skriva nya delegationsordningar eller instruktioner. Man måste samtala och bygga förtroende och tillit, det tror jag är det viktigaste. Kommunicera, kommunicera, kommunicera - samt att ompröva och utvärdera samarbetet, det tror jag är jätteviktigt. 

Carina Laurin Stensson, vice ordförande i Akademikerförbundet SSR, berättade om en undersökning bland förbundets chefer som visar att den otydliga rollfördelningen är ett stort problem inom de politiskt styrda organisationerna.

- Förutom att många av cheferna vittnar om en hög arbetsbelastning säger de också att man ofta känner sig trängd mellan politikernas och medarbetarnas förväntningar. De tycker att politikerna till exempel skulle ha tydligare visioner, och att man som chef naturligtvis måste få en möjlighet att genomföra dem i vardagen, som man tycker att man saknar idag på många sätt.

- Det här var en undersökning som vi gjorde i höstas bland chefer i individ- och familjeomsorgen. Var tionde av dem som svarade tyckte inte att de fick utrymme i vardagen att arbeta professionellt som chef. Det tycker vi är ganska allvarligt, det är viktigt att professionen ges utrymme att verka i vardagen. Var tredje visste inte om politikerna får en utbildning inom det område där de är verksamma. Väldigt få hade en personlig, frekvent kontakt med politiker som ansvarar för verksamheten, sade Carina Laurin Stensson.

Hela seminariet, där diskussionerna även handlar om hur det fungerar i den ideella sektorn, finns att se på Sacos hemsida.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill