Utvecklingssamtal ger motiverade medarbetare

Medarbetarsamtal vanligast bland kvinnor, tjänstemän och offentliganställda.

HR | Medarbetarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | DEC 2011

Medarbetarsamtal är vanligare i offentlig sektor än privat, enligt en ny undersökning. Allra vanligast är det bland kvinnor och tjänstemän. "Vår bedömning är att medarbetarsamtal ökar motivationen", säger  Johan Lilliecreutz, vice vd för CMA Research som ligger bakom undersökningen.

Inom offentlig sektor har hela 81 procent av de tillfrågade haft utvecklings- eller medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Det visar medarbetarundersökningen från CMA Research, där 1000 yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 50 anställda har svarat på frågor om arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Inom privat sektor har endast 69 procent av de tillfrågade haft medarbetarsamtal under det gångna året. CMA Research har inte analyserat vad skillnaden beror på, säger företagets vice vd Johan Lilliecreutz.

- Men det kan finnas olika drivkrafter som ligger bakom. Inom offentlig sektor kanske det finns en viss mognad i organisationen för att klara av den delen av det offentliga uppdraget, säger han, och fortsätter:

- I den privata sektorn har man andra spelregler, och det kan finnas annat som är viktigare i kontakten med medarbetarna.

Vanligast bland kvinnor

Undersökningen visar också att medarbetarsamtal är vanligare bland kvinnor än bland män. 79 procent av kvinnorna svarar att de har haft den typen av samtal under året, medan motsvarande siffra bland männen är 71 procent.

- En tolkning av det kan vara att kvinnor i högre utsträckning påminner sin närmaste chef om betydelsen av den dialogen, säger Johan Lilliecreutz.

Inom den statliga sektorn kan man dock inte se en sådan skillnad mellan könen. Där är medarbetarsamtal till och med något vanligare bland männen (84 mot 80 procent).

Närmare till chefen

Samtalen förekommer också i högre utsträckning bland tjänstemän än bland kollektivanställda. 81 procent av tjänstemännen har haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna, jämfört med endast 67 procent av de kollektivanställda.

- När det gäller den skillnaden får man nog tänka lite utifrån närheten. Möjligheten att praktiskt genomföra medarbetarsamtal är större bland tjänstemän eftersom de ofta är kontorsbundna  och sitter nära sin chef. Det fysiska avståndet påverkar negativt för de kollektivt anställda, säger Johan Lilliecreutz. Tjänstemännen har också högre utbildning vilket kan göra att det finns större krav på utveckling, tillägger han.

Faktorerna som påverkar förekomsten av medarbetarsamtal förstärker också varandra. Bland män som är kollektivanställda inom privat sektor är det endast 49 procent som har haft sådana samtal under året, medan motsvarande siffra för kvinnliga tjänstemän är 83 procent - oavsett om de jobbar inom privat eller offentlig sektor.

Ökar motivationen

Medarbetarsamtal kan göra stor skillnad för den anställde och är en viktig beståndsdel i organisationen om man vill skapa en god arbetssituation för varje medarbetare, anser Johan Lilliecreutz.

- Samtalen gör att den anställde känner ett ökat förtroende för chefen och en större delaktighet i arbetsprocessen. Vår bedömning är att medarbetarsamtal ger ökad motivation. Dialogen behövs, och det här är en viktig del i arbetet om man vill ha motiverade medarbetare, förklarar han.

Enligt undersökningen finns det också stora skillnader i medarbetartillfredställelse mellan dem som har haft och dem som inte har haft medarbetarsamtal. Detta innebär dock inte att de offentliganställda generellt sett är mer nöjda med sin arbetssituation än de privatanställda.

Missnöje med arbetssituationen

Resultaten av medarbetarundersökningen visar att det finns både för- och nackdelar med såväl offentlig som privat sektor. De offentliganställda är exempelvis mer nöjda med sin närmaste chef. Johan Lilliecreutz tror att det kan bero på att rörligheten är mindre inom den offentliga sektorn - de anställda stannar längre och hittar sina roller. Samtidigt är privatanställda mindre stressade, de har större förtroende för ledningen och upplever en bättre stämning på jobbet.

- Det vi har sett är att privat sektor har större möjlighet till stimulantia i strukturen. De kan hitta på saker och har större frihet. Man kan ändra tidsrutiner, införa bonussystem och liknande för att stimulera de anställda. Jag tror att de här sektorerna skiljer sig åt ganska mycket, säger Johan Lilliecreutz.

Generellt har betyget på arbetssituationen sjunkit något, enligt undersökningen från CMA Research. Svenska medarbetare kände sig något mer motiverade och delaktiga 2008 jämfört med 2011. Under samma period har också medarbetarsamtal blivit något mindre vanligt, vilket kan vara en orsak till det försämrade resultatet. En annan möjlig förklaring kan vara de senaste årens nedskärningar.

- 2009-10 hade vi mycket neddragningar, och det påverkar arbetsbelastningen. Många anställda har fått sluta och då får de som är kvar göra mer, säger Johan Lilliecreutz.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Medarbetarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Medarbetarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill