Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Öppen utbildning

Kort om: Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

Längd:
En heldag samt två halvdagar
Kostnad:
8 500 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Kategori:
Pedagogik

Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

Uppdragsutbildningen har under 2019 utbildat cirka 300 socialsekreterare inom Stockholm stad i att med nätverksmöten som metod arbeta med SIP-möten. Utbildningen har varit mycket uppskattad av deltagarna, så under vårterminen 2019 erbjuder vi därför denna utbildning som en öppen kurs.

Att arbeta med SIP är någonting alla som omfattas av socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen är skyldiga att göra när klienter med insatser eller behov av insatser från både kommun och landsting föreligger. När samverkan fungerar och insatser är av god kvalitét vet vi att klientens livssituation förbättras avsevärt, vi vet också att ju högre kvalitén är på de insatser som ges så ökar många gånger sannolikheten att klientens behov av insatser ska upphöra.

Samverkan med många aktörer och med flera huvudmän är många gånger en svår och stor utmaning. Med utgångspunkt i ett systemiskt synsätt och med nätverksmöten som metod har Cathrin Kindel och Hugo Waara under många år som nätverksledare och familjebehandlare inom socialtjänsten med stor framgång bidragit till att hjälpa många klienter till en förbättrad livssituation.

Utbildningen behandlar frågor kring:

  • Teorier och metoder kring nätverksmöten som verktyg i SIP-processen
  • Samverkan, processer, delaktighet, relationer och tillit
  • Familjeperspektiv och en sammanhållen socialtjänst
  • Praktiska övningar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anställda inom kommun och landsting. Till exempel socialsekreterare, behandlingsansvariga, handläggare, kuratorer, eller utvecklingsansvariga inom områdena barn och ungdom samt vuxensidan inom verksamhetsområden som socialpsykiatri, missbruk, funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

Kursledare

Utbildningen leds av Cathrin Kindel och Hugo Waara. Cathrin och Hugo är båda socionomer med terapeutisk vidareutbildning, de har lång erfarenhet av socialt arbete, framförallt inom kommunal socialtjänst. Tillsammans har de en gedigen systemisk kunskap om och erfarenhet av processledda möten, de har lett ett hundratal SIP-möten runt såväl barn, ungdomar som vuxna.

Så här tycker några av deltagarna som gått utbildningen

Upplägg för kursen var bra. Det märktes att någon hade tänkt på upplägg och innehåll i den här kursen.

Bra med teorierna kring nätverksbaserade möten. Bra med grundläggande kunskap i lagarnas intentioner. Bra med kunskap om att det är klientens möte!

Erfarna lärare. Att de delade med sig av egna erfarenheter. Besitter stor kunskap i ämnet, de är samarbetade och det märks tydligt under utbildningen.

Stor kunskap och erfarenhet hos lärarna, samtidigt som man var noga med att ta in erfarenheten hos studenterna sammanfogades på ett bra sätt.

Bra med exempel på "svåra" frågor som en mötesledare kan få, och sedan exempel på hur man kunde svara och tänka kring det. Agenda, skriftlig kallelse, tydlig presentationsrunda är också saker som jag tar med mig.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning 
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: Socialvetenskap 
Studietakt: 25% 
Ort: Stockholm 
Språk: Svenska

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

KONTAKT

Ersta Sköndal Bräcke högskola
uppdrag@esh.se
esh.se
Tel +46 8 555 051 19

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Följ företag:

  • Följ Ersta Sköndal Bräcke högskola

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Stöd för barn och unga i sorg

Grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Läs mer Anmäl dig


ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD

Läs mer Anmäl dig


Andrologi I - grund

om mannen och hans sexualiteter

Läs mer Anmäl dig


Civila samhället i samhället


Läs mer Anmäl dig


Det biblioterapeutiska arbetssättet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Läs mer Anmäl dig


Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Läs mer Anmäl dig


Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling

Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Läs mer Anmäl dig


Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom privat, ideell och offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap om LSS, och därmed skapa kvalifikationer inför bland annat tillståndsprövning.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning - att hantera etiska och rättsliga dilemman

Vill du fördjupa din förmåga som rättstillämpare och brottas du mer eller mindre dagligen med svåra rättsliga frågor?

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Läs mer Anmäl dig


Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer

För yrkesverksamma familjehemssekreterare/familjevårdskonsulenter.

Läs mer Anmäl dig


Psykisk ohälsa hos barn och unga

Vi erbjuder nu en uppdragsutbildning, i samarbete med Ericastiftelsen, där förekomst och förståelse av psykiska ohälsa hos barn och unga presenteras och diskuteras.

Läs mer Anmäl dig


Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt

Kursen vänder sig till personal som arbetar inom avancerad hemsjukvård med vård av döende samt patienter med krävande omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Läs mer Anmäl dig


Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap

Kursen vänder sig chefer och ledare som har några års erfarenhet och vill utveckla sin förmåga att arbeta med en långsiktigt hållbar utveckling av: verksamheten, den inkluderande psykosociala arbetsmiljön och ...

Läs mer Anmäl dig


Att arbeta med barn och unga på HVB

För behandlingsassistenter, socialpedagoger och andra med liknande utbildningar som är verksamma på HVB med inriktning barn och unga.

Läs mer Anmäl dig


Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat

Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter personer som upplever sorg, förlust eller kris i samband med livshotande sjukdom och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av ...

Läs mer Anmäl dig


Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om hur du i din yrkesroll kan förstå, bemöta och hjälpa klienter som försöker lämna en problematisk livssituation med långvarigt missbruk

Läs mer Anmäl dig


Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad

Vill Du fördjupa dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och vårdvetenskapligt förhållningssätt? Kursen vänder sig till Dig som önskar skaffa fördjupad kunskap i att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap i flexibla organisationer

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper för att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad och som är verksamma inom exempelvis psykiatrisk vård eller beroendevård. Även yrkesverksamma inom ...

Läs mer Anmäl dig

Facebook