Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Öppen utbildning

Kort om: Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap

Längd:
Studietakt: 25%
Kostnad:
20 500 (exkl. moms). I kurskostnaden ingår två individuella analyser och personlig handledning. Litteraturkostnader tillkommer.
Kategori:
Ledarskap , Vård , Hälsa

Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap

Dagens chefer och ledare ställs inför en alltmer komplex vardag. Kraven på högre effektivitet sker kontinuerligt samtidigt som verksamheten ska vara långsiktigt hållbar med en god och inkluderande psykosocial arbetsmiljö. Detta sker samtidigt som den digitala omställningen är snabb och allt fler uppgifter läggs ut på chefer och ledare som tidigare hanterades av verksamhetens staber.

Mer än 600 ledare har gått vår utbildning i ”Värdebaserat Ledarskap”. Utbildningen utvecklas kontinuerligt för att kunna motsvara de behov och de utmaningar som chefer och ledare möter i dag. I kursen får deltagarna kunskaper som ökar den egna självinsikten men också praktiska metoder att tillämpa i vardagen med fokus på att utveckla: verksamhet, team, medarbetare och inte minst den egna förmågan som chef och ledare. Utbildningen tar ett helhetsgrepp på de krav som chefer och ledare ställs inför. I utbildningen behandlas ett antal olika aspekter på ledarskap som till exempel: etisk kompetens, leda medarbetare och leda team i förändring, psykosocial arbetsmiljö, vad kostar ohälsa, praktisk konfliktlösning och svåra samtal.

Utbildningen ger konkreta metoder för utveckling av verksamheten med moderna och inkluderande förhållningssätt. Var och en av kursdeltagarna erhåller under utbildningen en individuell personanalys och personlig handledning samt goda råd för utveckling i rollen som chef och ledare. Under kursen kommer du bland annat att möta ett antal gästföreläsare som är experter på sina olika områden samt få rika tillfällen till diskussioner och reflektioner.

Målgrupp

Kursen vänder sig chefer och ledare som har några års erfarenhet och vill utveckla sin förmåga att arbeta med en långsiktigt hållbar utveckling av: verksamheten, den inkluderande psykosociala arbetsmiljön och den egna chefs- och ledarrollen.

Förkunskapsnivå

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller ett stort antal centrala och aktuella teman inom det värdebaserade och hållbara chefs- och ledarskapet. De olika temana binds successivt samman till en helhet och en stabil plattform att agera utifrån.

Kursen tar upp etisk kompetens, värde och värderingar samt etiska dilemman som ledare möter och betydelsen av att utveckla verksamheten mot en solid värdegrund. I kursen ställs vitt skilda perspektiv på chef- och ledarskap mot varandra med inriktningen att alla perspektiv behöver behärskas av en ledare. Inom temat verksamhetsstyrning behandlas olika styrformer och ämnen som t.ex. målhierarki och hur medarbetare engageras i en målmedveten verksamhetsutveckling. Kursen ger inblick i hur man genom processorientering kombinerar det strategiska och operativa ledarskapet. I kursen diskuterar vi även organisationskulturen, dess betydelse och hur den kan utvecklas.

En tyngdpunkt i utbildningen behandlar det personliga ledarskapet. Kursdeltagarna får grundläggande teoretiska kunskaper i beteendepsykologi samt tanke- och värderingsmönster. I utbildningen ingår två individuella personanalyser; dels en rapport om egna beteenden, drivkrafter och kommunikationsprofil, dels en rapport om egna tankemönster. Rapporterna omfattar sammanlagt ett 60-tal sidor. I utbildningen får deltagarna även möjlighet till individuell handledning (executive coaching) samt individuell återkoppling på rapporterna.

Ett avsnitt i kursen behandlar den psykosociala arbetsmiljön och varje ledares ansvar med fokus på lagar och förordningar och kopplat till dem, aktuella rättsfall. Vidare behandlas rehab-processen, psykisk ohälsa och kränkande särbehandling. Kursdeltagarna får även kunskaper om och tekniker för att ta fram personalekonomiska beräkningar och bedömningar inkl. rehab-ekonomi.

Under utbildningen får deltagarna del av praktiska verktyg för analys av medarbetarnas kompetens samt metoder och träning i att utveckla rätt ledarstil med hänsyn till varje medarbetares skilda behov. Ett ytterligare tema handlar om metoder för anpassad kommunikation. I momentet berörs olika typer av individuella samtal, feedback och svåra samtal men också kommunikation och coachning av grupp/team. I kursen ingår även metoder för praktisk konflikthantering och konfliktlösning.

Kursen avslutas med en kursdag om metoder för förändringsarbete och inkluderande arbetssätt, samt hur du som ledare kan hantera regression och motstånd vid förändringar samt grundläggande projektmetodik.

Efter avslutad utbildning har kursdeltagaren fått en ökad teoretisk och praktisk kunskap, insikt och förmåga i värdebaserat och hållbart chef- och ledarskap inom följande områden:

- Samspel mellan etik, värderingar, värdestyrt och hållbart ledarskap
- Hållbar verksamhetsstyrning, systematisk verksamhetsutveckling, om olika styrmodeller samt olika perspektiv på chef- och ledarskap
- Det personliga ledarskapet – ökad kunskap och insikt i kommunikation, om eget och andras beteendemönster, drivkrafter samt tanke- och värderingsmönster.
- Anpassat ledarskap med hänsyn till situation, medarbetare individuellt och teamets utveckling, svåra samtal och konfliktlösning
- Ökade kunskaper och förmåga att hantera olika typer av ledarsituationer
- Organisationskultur i teori och praktisk tillämpning
- Psykosociala arbetsmiljön, rehabprocessen, kränkande särbehandling samt personalekonomi med särskild inriktning på rehabilitering
- En gedigen plattform för att över tid utöva ett stabilt, tryggt och hållbart chef- och ledarskap.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning 
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap 
Studietakt: 25% 
Ort: Stockholm 
Språk: Svenska

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.  

Ersta Sköndal Bräcke högskola

KONTAKT

Ersta Sköndal Bräcke högskola
uppdrag@esh.se
esh.se
Tel +46 8 555 051 19

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Följ företag:

  • Följ Ersta Sköndal Bräcke högskola

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Stöd för barn och unga i sorg

Grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Läs mer Anmäl dig


ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD

Läs mer Anmäl dig


Andrologi I - grund

om mannen och hans sexualiteter

Läs mer Anmäl dig


Civila samhället i samhället


Läs mer Anmäl dig


Det biblioterapeutiska arbetssättet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

- utifrån systemisk teori/förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig


Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Läs mer Anmäl dig


Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Läs mer Anmäl dig


Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling

Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Läs mer Anmäl dig


Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom privat, ideell och offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap om LSS, och därmed skapa kvalifikationer inför bland annat tillståndsprövning.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning - att hantera etiska och rättsliga dilemman

Vill du fördjupa din förmåga som rättstillämpare och brottas du mer eller mindre dagligen med svåra rättsliga frågor?

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Läs mer Anmäl dig


Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer

För yrkesverksamma familjehemssekreterare/familjevårdskonsulenter.

Läs mer Anmäl dig


Psykisk ohälsa hos barn och unga

Vi erbjuder nu en uppdragsutbildning, i samarbete med Ericastiftelsen, där förekomst och förståelse av psykiska ohälsa hos barn och unga presenteras och diskuteras.

Läs mer Anmäl dig


Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt

Kursen vänder sig till personal som arbetar inom avancerad hemsjukvård med vård av döende samt patienter med krävande omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Läs mer Anmäl dig


Att arbeta med barn och unga på HVB

För behandlingsassistenter, socialpedagoger och andra med liknande utbildningar som är verksamma på HVB med inriktning barn och unga.

Läs mer Anmäl dig


Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat

Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter personer som upplever sorg, förlust eller kris i samband med livshotande sjukdom och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av ...

Läs mer Anmäl dig


Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om hur du i din yrkesroll kan förstå, bemöta och hjälpa klienter som försöker lämna en problematisk livssituation med långvarigt missbruk

Läs mer Anmäl dig


Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad

Vill Du fördjupa dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och vårdvetenskapligt förhållningssätt? Kursen vänder sig till Dig som önskar skaffa fördjupad kunskap i att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap i flexibla organisationer

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper för att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad och som är verksamma inom exempelvis psykiatrisk vård eller beroendevård. Även yrkesverksamma inom ...

Läs mer Anmäl dig

Facebook