Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Öppen utbildning

Kort om: Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat

Längd:
Studietakt: 25%
Kostnad:
16 800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Kategori:
Pedagogik , Vård , Hälsa

Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat

Livet förändras ganska påtagligt när någon som står oss nära plötsligt blir obotligt sjuk. Att få en livshotande diagnos kan väcka tankar om livets bräcklighet och människans sårbarhet. Allt fler människor, både barn, unga och gamla botas från livshotande sjukdom i västvärlden men samtidigt så dör varje år 92 000 personer i Sverige. Runt varje person som får en livshotande sjukdom finns kanske en familj eller andra som blir berörda på olika sätt. En förlust behöver samtidigt inte vara själva dödsfallet, det kan också vara förlust av hälsan. Den kanske för-givet-tagna hälsan som nu är bytt mot att ha en livshotande sjukdom.

I många olika professioner inom skola, vård och omsorg, möter vi personer som är berörda av kris eller sorg inför en förlust av en närstående. För att kunna möta behoven på ett professionellt sätt behövs kunskap om vad kris och föregripande sorg kan innebära och hur man kan samtala med berörda personer. Ibland talar man om ”svåra samtal”, den typ av samtal där ökad kunskap om fenomenen sorg, förlust och kris, men också kunskap om samtalsmetodik i stort, kan bidra till att samtalen upplevs mindre svåra för alla parter.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Lilian Pohlkamp, som kursansvarig där grundläggande teorier, modeller och förhållningssätt presenteras inom området.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter personer som upplever sorg, förlust eller kris i samband med livshotande sjukdom och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som avser fördjupa kunskaper om detta och skapa en beredskap för sådana samtal. Det gäller till exempel sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare, pedagoger, elevvårdspersonal, psykoterapeuter, diakoner och präster.

Förkunskapsnivå

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll

Kursinnehåll
• Sorg och kris (teorier och aktuell forskning)
• Familjecentrerad och systemiskt förhållningssätt för att möta familj i kris
• Palliativt förhållningssätt (kommunikation, stöd till närstående vid livshotande tillstånd)
• Döden och livshotande sjukdom i samhället
• Existentiella frågor, hopp, tröst och meningsskapande
• Samtalsfärdigheter, det vårdande samtalet

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning 
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap, Vårdvetenskap 
Studietakt: 25% 
Ort: Stockholm 
Språk: Svenska

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.  

Ersta Sköndal Bräcke högskola

KONTAKT

Ersta Sköndal Bräcke högskola
uppdrag@esh.se
esh.se
Tel +46 8 555 051 19

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Följ företag:

  • Följ Ersta Sköndal Bräcke högskola

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Stöd för barn och unga i sorg

Grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Läs mer Anmäl dig


ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD

Läs mer Anmäl dig


Andrologi I - grund

om mannen och hans sexualiteter

Läs mer Anmäl dig


Civila samhället i samhället


Läs mer Anmäl dig


Det biblioterapeutiska arbetssättet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

- utifrån systemisk teori/förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig


Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Läs mer Anmäl dig


Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Läs mer Anmäl dig


Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling

Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Läs mer Anmäl dig


Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom privat, ideell och offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap om LSS, och därmed skapa kvalifikationer inför bland annat tillståndsprövning.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning - att hantera etiska och rättsliga dilemman

Vill du fördjupa din förmåga som rättstillämpare och brottas du mer eller mindre dagligen med svåra rättsliga frågor?

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Läs mer Anmäl dig


Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer

För yrkesverksamma familjehemssekreterare/familjevårdskonsulenter.

Läs mer Anmäl dig


Psykisk ohälsa hos barn och unga

Vi erbjuder nu en uppdragsutbildning, i samarbete med Ericastiftelsen, där förekomst och förståelse av psykiska ohälsa hos barn och unga presenteras och diskuteras.

Läs mer Anmäl dig


Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt

Kursen vänder sig till personal som arbetar inom avancerad hemsjukvård med vård av döende samt patienter med krävande omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Läs mer Anmäl dig


Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap

Kursen vänder sig chefer och ledare som har några års erfarenhet och vill utveckla sin förmåga att arbeta med en långsiktigt hållbar utveckling av: verksamheten, den inkluderande psykosociala arbetsmiljön och ...

Läs mer Anmäl dig


Att arbeta med barn och unga på HVB

För behandlingsassistenter, socialpedagoger och andra med liknande utbildningar som är verksamma på HVB med inriktning barn och unga.

Läs mer Anmäl dig


Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om hur du i din yrkesroll kan förstå, bemöta och hjälpa klienter som försöker lämna en problematisk livssituation med långvarigt missbruk

Läs mer Anmäl dig


Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad

Vill Du fördjupa dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och vårdvetenskapligt förhållningssätt? Kursen vänder sig till Dig som önskar skaffa fördjupad kunskap i att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap i flexibla organisationer

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper för att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad och som är verksamma inom exempelvis psykiatrisk vård eller beroendevård. Även yrkesverksamma inom ...

Läs mer Anmäl dig

Facebook