Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Öppen utbildning

Kort om: Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Längd:
Studietakt: 25%
Kostnad:
14 850 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Kategori:
Pedagogik , Vård , Hälsa

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Antalet mål i svenska domstolar som rör barns vårdnad, boende och/eller umgänge har ökat och lett till ett ökat behov av vidareutbildning. På många familjerättsenheter har det också skett ett generationsskifte bland handläggarna. Risken har därför varit att mycket kunskap och erfarenhet försvinner, vilket har skapat ett behov av en mer djupgående utbildning. Socialstyrelsen har också framfört att förutom grundutbildning och minst ett års erfarenhet av socialt arbete, så behöver handläggare både fortbildning och en vidareutbildning på magisternivå för att kunna upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som krävs. Detta för att fördjupa sin kunskap inom exempelvis samtal med barn, barns och ungas utveckling och systematiska analys- och bedömningsinstrument.

Innan domstolsbeslut fattas efter en vårdnadsutredning ska frågor rörande barnets vårdnad, boende och/eller umgänge (VBU) vara tillräckligt väl utredda. Därför kan domstolar begära in upplysningar från socialnämnd enligt FB 6:20 eller utredningar enligt FB 6:19 rörande vårdnad, boende och umgänge, för att ge domstolen ett beslutsunderlag i tvister. Upplysningarna syftar till att ge domstolen ett grundläggande faktaunderlag medan VBU-utredningarna är till för att ge ett mer brett underlag, belysa olika alternativ utifrånån barns perspektiv och bästa och inrymmer såväl helhets och- riskbedömningar som konkreta förslag.

För att kunna bidra med kvalificerade och kompletta upplysningar och utredningar behöver den yrkesverksamme kunskap och kompetens inom lagstiftning, regler, rättsutveckling och praxis, men också specifik kunskap om barns och vuxnas relationer (särskilt vad gäller kriser och konflikter i samband med separationer), våld i nära relationer, missbruk, och psykisk ohälsa, m.m. Vidare är färdigheter i utredning och dokumentation, samtalsmetodik (inte minst vid barnsamtal), samverkan samt förhandling och konflikthantering viktiga verktyg i arbetet.

Eftersom genomförandet av lagstadgade upplysningar och utredningar vid vårdnadsutredningar är kvalificerade arbetsuppgifter som kräver både lämplig utbildning och erfarenhet, har Ersta Sköndal Bräcke Högskola sedan 2012 (i samråd med Familjerättssocionomernas Riksförening) kunnat erbjuda en vidareutbildning på magister/avancerad nivå inom ämnesområdet vårdnadsutredningar.

Målgrupp/förkunskapsnivå

Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksamma Även andra sökande med adekvat utbildning och/ eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll

Utbildningen syftar till att:

  • öka deltagarnas förmåga att arbeta med utredningar och upplysningar rörande vårdnad, boende och/eller umgänge på ett kompetent och korrekt sätt och för barnets/barnens bästa,
  • ge deltagarna specifik teoretisk kunskap, förståelse och praktisk färdighet i att genomföra och skriva utredningar och upplysningar,
  • utveckla deltagarnas analys- och bedömningsförmåga i utredningsarbetet,
  • öka deltagarnas förmåga att reflektera över och analysera sin egen roll, sitt eget förhållningssätt och agerande under utredningsprocessen.Kursen omfattar tre delar, som innehåller föreläsningar av specialister för varje respektive del, liksom praktiska övningar, grupparbeten, diskussioner, träning/rollspel, skrivövningar, m m:
  • Juridiken och rättsprocessen
  • Psykologin; barnperspektiv och vuxenperspektiv
  • Praktiken; utredningsprocessen; hur utreder man och hur skriver man?

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning 
Antal HP: 15 
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap 
Studietakt: 25% 
Ort: Stockholm 
Språk: Svenska

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.  

Ersta Sköndal Bräcke högskola

KONTAKT

Ersta Sköndal Bräcke högskola
uppdrag@esh.se
esh.se
Tel +46 8 555 051 19

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Följ företag:

  • Följ Ersta Sköndal Bräcke högskola

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Stöd för barn och unga i sorg

Grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Läs mer Anmäl dig


ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD

Läs mer Anmäl dig


Andrologi I - grund

om mannen och hans sexualiteter

Läs mer Anmäl dig


Civila samhället i samhället


Läs mer Anmäl dig


Det biblioterapeutiska arbetssättet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Läs mer Anmäl dig


Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

- utifrån systemisk teori/förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig


Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Läs mer Anmäl dig


Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling

Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Läs mer Anmäl dig


Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom privat, ideell och offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap om LSS, och därmed skapa kvalifikationer inför bland annat tillståndsprövning.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg.

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning - att hantera etiska och rättsliga dilemman

Vill du fördjupa din förmåga som rättstillämpare och brottas du mer eller mindre dagligen med svåra rättsliga frågor?

Läs mer Anmäl dig


Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Läs mer Anmäl dig


Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer

För yrkesverksamma familjehemssekreterare/familjevårdskonsulenter.

Läs mer Anmäl dig


Psykisk ohälsa hos barn och unga

Vi erbjuder nu en uppdragsutbildning, i samarbete med Ericastiftelsen, där förekomst och förståelse av psykiska ohälsa hos barn och unga presenteras och diskuteras.

Läs mer Anmäl dig


Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt

Kursen vänder sig till personal som arbetar inom avancerad hemsjukvård med vård av döende samt patienter med krävande omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Läs mer Anmäl dig


Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap

Kursen vänder sig chefer och ledare som har några års erfarenhet och vill utveckla sin förmåga att arbeta med en långsiktigt hållbar utveckling av: verksamheten, den inkluderande psykosociala arbetsmiljön och ...

Läs mer Anmäl dig


Att arbeta med barn och unga på HVB

För behandlingsassistenter, socialpedagoger och andra med liknande utbildningar som är verksamma på HVB med inriktning barn och unga.

Läs mer Anmäl dig


Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat

Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter personer som upplever sorg, förlust eller kris i samband med livshotande sjukdom och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av ...

Läs mer Anmäl dig


Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om hur du i din yrkesroll kan förstå, bemöta och hjälpa klienter som försöker lämna en problematisk livssituation med långvarigt missbruk

Läs mer Anmäl dig


Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad

Vill Du fördjupa dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och vårdvetenskapligt förhållningssätt? Kursen vänder sig till Dig som önskar skaffa fördjupad kunskap i att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap i flexibla organisationer

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper för att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad och som är verksamma inom exempelvis psykiatrisk vård eller beroendevård. Även yrkesverksamma inom ...

Läs mer Anmäl dig

Facebook