Belbin Sverige AB

Belbin är ett konsultföretag vars huvudverksamhet är att representera Belbin Associates forskning, tester och verktyg i Sverige och Malta. Belbins forskning handlar om att förutsäga ledningsgruppers framtida prestationsförmåga. Genom den analysen som görs får vi också veta vad som behöver åtgärdas för att utveckla teamet och deltagarnas sätt att relatera, samverka och bidra till teamets prestationsförmåga.

Vi ackrediterar och licensierar konsulter, psykologer, HR människor i Belbins teorier, verktyg och testinstrument. Vi genomför också föreläsningar och konsultarbete när det gäller utveckling av team, ledningsgrupper, projektteam etc. Vi erbjuder licensiering i Belbin Team Skills®, ackreditering i Belbin Teamroller™, licensiering i Teamopoly®, ackreditering i Get Set och vi säljer Belbins olika teamövningar, DVD och böcker.

Vi hjälper företag att förbättra och utveckla sina anställdas skicklighet att bidra, relatera och samverka med varandra så att relationerna mellan medarbetarna gör att alla växer och att såväl team som grupp fungerar effektivare och skapar bättre resultat. Vi tränar såväl interna som externa konsulter och handledare att göra det själv genom att nyttja verktygen och resultaten av den forskning Belbin genomfört.

Redan 1991 började vi representera Belbin i Sverige. Dr Meredith Belbin forskade under nio år vid The Management College at Henley med syftet att förutsäga ledningsgrupper framtida prestation i en affärssimulering. Han lyckades väl med att förutsäga de olika teamens framtida prestation genom att korrelera det faktiska resultatet (placering) med den prognos om placering för alla teamen som gjordes innan affärssimuleringen startade.

Idag är Belbin en av de stora inom utveckling av team. Han fann att vi människor har nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra i teamarbete som vi alla kombinerar på vårt unika sätt. Förståelsen för dessa beteenden och hur vi nyttjar dem i vårt teamarbete blev grunden till att kunna förutsäga olika ledningsgruppers prestationer och prognoser för hur väl vissa människor ska fungera med varandra.

Hans testsystem Interplace®, för att mäta teamroller, olika teams prestationsnivå, individens beteende och arbetsplatsens krav på beteende är idag spritt över hela världen. Det som skiljer Belbin från mer eller mindre bra kopior eller personlighetstester som ska mäta roller är att Belbin forskade inte på individens förmåga utan på teamets förmåga att prestera. Dessutom bygger Belbinkartläggningen på en samlad syn på individens egen uppfattning och andras syn på individens beteende. En kartläggning ger därför information om utvecklingspotentialen finns för att prestera och må bättre som individ, grupp och organisation. Här är Belbins forskning och instrument unikt. I Sverige har vi tränat konsulter och handledare att nyttja verktyget sedan 1993 och vi har hjälpt många företag och organisationer att prestera och må bättre.

Teamroller

person_coordinator

Co-Ordinator (CO)

Co-ordinator behövs för att sätta fokus på teamets mål, se till att alla bidrar och att arbetet som behöver göras delegeras på rätt sätt.
person_completer_finisher

Completer Finisher (CF)

Completer Finisher är mest effektiva i slutet av ett arbete för att kvalitetssäkra standarden och se till att eventuella misstag, avikelser och detaljer korrigeras så att högsta möjliga standard nås när det gäller kvalitetskontroll.
person_implementer

Implementer (IMP)

Implementer behövs för att planera praktiska, genomförbara strategier och genomföra dessa så effektivt som möjligt.
person_monitor_evaluator

Monitor Evaluator (ME)

Ett efter ett började de olika teamrollbeteendena framträda. Monitor Evaluator behövs för att ge ett logiskt perspektiv, göra en opartisk bedömning där så behövs och summera och väga teamets olika alternativ på ett objektivt sätt.
person_plant

Plant (PL)

Den första teamrollen som identifierades var rollen som Plant. Beteendet kallas så eftersom individer med detta beteende "planterades" in i varje team under en fas av forskningen. De tenderar vara mycket kreativa och bra på att lösa problem på ett okonventionella sätt.
person_resource_investigator

Resource Investigator (RI)

När teamet var i riskzonen för att bli isolerade och för introverta gav Resource Investigator kunskap om motstånd och externa stridigheter och såg till att teamets ideer fördes ut till världen utanför teamet.
person_shaper

Shaper (SH)

Utmanande individer kända som Shaper ger den nödvändiga drivkraften för att säkerställa att teamet fortsätter framåt utan att tappa fokus och momentum.
person_specialist

Specialist (SP)

Det var efter den initiala forskningen var färdig som den nionde teamrollen framträdde. I den verkliga världen är värdet av en individ med djupa kunskaper och insikter i ett nyckelområde erkänd och blev ytterligare ett väsentligt teamrollbidrag.
person_teamworker

Teamworker (TW)

Teamworker hjälper teamet att ta form. De använder sin mångsidighet för att identifier arbete som behöver göras och slutför dessa arbeten på uppdag av teamet.

Kontakt

Christer B Jansson
har ett förflutet som försäljnings och marknadschef samt konsult inom ledarskap och försäljning. Christer är grundare till företaget och har arbetat som konsult sedan 1988.
073-073 5044
christer@belbin.se

Inger Melkersson
är civilekonom, företagets VD och har en bakgrund som marknadschef, projektledare och konsult samt som utbildare inom marknadsföring och försäljning. Inger har arbetat som konsult sedan 1991.
072-702 0797
inger@belbin.se

Skråttvägen 8
755 97 Uppsala
Tel 08-446 4940

info@belbin.se
www.belbin.se

Dela:

Våra utbildningar


Ackreditering i Belbin Teamroller

Ackrediteringskursen är den ideala kursen för dig som är professionell och vill använda dig av Belbin Teamroller för att utveckla individer och team och som vill lära ut modellen.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Örebro

Scientific Sales Selection Workshop

80% of sales people do not survive more than one year in their role, while 40% of veteran sales people consider quitting their sales job (Behavioural Sciences and Research Press).

Läs mer Anmäl dig

Plats: Rom i Italien 10 oktober
Facebook