Företagsanpassad utbildning

Kort om: Ackreditering i Belbins relationssystem för att predicera teams prestationsförmåga

Längd:
2 dagar
Kostnad:
20 000:- Skr plus moms

Ackreditering i Belbins relationssystem för att predicera teams prestationsförmåga

BelBin Sverige AB utbildar handledare i användningen av Dr Belbins forskningsresultat och de verktyg som tagits fram via forskningen; bl a Interplaceoch Teamopoly. Vi har sedan 1991 rättigheterna i Sverige från Belbin Associates och är ett av de få bolag i världen som får heta Belbin.

Vi erbjuder nu tillsammans med våra licensierade konsulter en tvådagarskurs som ger rätt och kunskap att använda sig av Belbins testsystem Interplace®. Önskas en djupare utbildning erbjuder vi också en licensieringskurs på sex dagar fördelat på tre tillfällen.

 

Belbins forskning

Dr Meredith Belbins forskning gick ut på att förutsäga ledningsgruppers framtida prestation. Efter nio års forskning på The Management College of Henley var man där. Förutsägelsen av hur grupper fungerade och hur de skulle placera sig stämde mycket väl överens. Validiteten i prognosen var mycket god. Mer om det finns att läsa i Dr M Belbins böcker. Forskningen har sedan 1981 vidimerats av olika oberoende forskare och konsulter världen över.

Interplaceär byggt för att ge stöd Utifrån forskningen utvecklades ett Human Resource Management System - Interplaceför att ge stöd i olika HR frågor.

Att mäta teamroller är ett område som kan ge insikter och förståelse i team och att kunna nyttja informationen rätt för att kvalitetssäkra ledningsgruppers arbete ger organisationen stora ekonomiska vinster. Att systemet också hanterar indata för kravspecifikationer på såväl arbetsuppgifter som ansvar är det färre som vet. Det ger oss möjlighet att matcha om en arbetsgrupp uppfyller de krav på beteendemönster som krävs för att lösa en uppgift eller ansvar på ett effektivt sätt.

Interplaceär förstås onlinebaserat för att förenkla användningen. Interplaceär byggt för att ge stöd vid;

Kvalitetssäkring av team - vilka team behöver få de utvecklingsinsatser vi kan fördela och vilka fungerar bra nog.

Processinstrument - att följa utvecklingen av ett team över tiden.

Sammansättning av team - ge stöd i sammansättningen av team så vi kan få dessa så bra som situationen ger.

Utveckling av team - att ge insikter och handlingsmönster som behövs för att utveckla effektiviteten i teamet.

Gapanalys - ta reda på om det krävs mer av teamet ur ett beteende- perspektiv än vad teamet levererar idag.

Individ teamdeltagare - utveckling av individens beteende i teamet.

Individ ledare - utveckling av chefsrollen i teamet.

Organisation - att få information om sammansättningar på management nivå - värderingar som styr hela företaget när det gäller vilka som blir ledare, kulturella mönster etc.

 

Ackrediteringskursen genomförs av Belbin och några utvalda licensierade konsulter.

Under de två dagarna går vi genom följande;

- Dr Belbins forskning och vad den innebär ur såväl strategisk som taktisk synvinkel för en organisation och hur resultatet av forskningen påverkar ledarskapet i företag t ex vid dele- gering och diskussioner om kultur och ledarstilar.

- Genomgång av de olika teamroll- rapporterna och tolkningen av dem. Hur vi kan arbeta och hur vi kan utveckla grupper av olika slag utifrån motsvarande analyser.

- Hur vi använder teamrollanalyserna vid rekrytering, karriärplanering, outplacement och långsiktig kompetensförsörjning.

- Praktisk användning av Interplacesystemet. Att hantera indata på bästa sätt och hur man tar fram teamrollrapporter.

 

Dr Belbins forskning bygger på mer än nio års empiriska studier av hur team fungerar. Kartläggningen av individers teamrollprofil har översatts och testats i Sverige och genomgått de förändringar som behövts för att passa Sverige. Till skillnad från många instrument som bygger på statistiska profiler där någon tänkt ut vilka roller som kan finnas bygger detta enbart på vetenskaplig forskning. Belbin teamroller är originalet.

Ackreditering innebär rätten att under ansvar använda Interplace® systemet i sin verksamhet och även erhålla baskunskap för sitt arbete. Denna kunskap kommer sedan att kunna fördjupas via ytterligare seminarier och inte minst via egen praktisk verksamhet. Det är också ett starkt konkurrensmedel att kunna arbeta med kompletta analyser istället för snabba förenklade kartläggningar som oftast slår mycket fel.

 

Analyser köps från Belbin Sverige

AB enligt gällande prislista och leveranstider.
Man laddar Interplaceprogrammet med ett antal markeringar och priset ligger från 1.100kr - 600kr/test beroende på volym. Markeringarna betalas i samband med beställningen.

 

Belbin Sverige AB förmedlar kontinuerligt nya erfarenheter och forskningsresultat genom olika kurser och erfa-möten samt erbjuder årligen ytterligare träning för dem som vill fördjupa sig inom området. Vartannat år brukar också Belbin Associates i Cambridge, UK hålla internationella användarmöten som är mycket uppskattade av deltagarna.

Ackrediteringen och kostnaden för den är snabbt intjänad. Vi tror att träningen är en mycket god investering för dig och ditt företag om Du arbetar med utveckling av grupper och team på olika nivåer. Med kvalitativa verktyg som Interplacesom bygger på accepterad akademisk forskning kan företaget få maximal uteffekt av sina utvecklingsinsatser för såväl befintliga team och grupper som utveckling av helt nya team och grupper.

Företag och organisationer som idag använder sig av Belbi n Teamrollerär bl a Acando, Rezon, Swedbank, Försäkringskassan, Consultus, Add Insight, Chalmers.

Fler företag arbetar med Belbins forskning som utgångspunkt i sin teamutveckling och använder sig av någon eller några av de mycket kompetenta konsulter vi licensierat.

 

Sammanfattning

Belbins forskning med tillhörande analysinstrument är inte ett enkelt test utan ett komplett HRM-system inom

det beteendevetenskapliga området. När det gäller pris kontra prestanda, dvs. investering och resultat är detta en av de mest lönsamma investeringar ett företag kan göra.

Dessutom har vi över 100 aktiva licensierade T eam Skills® konsulter som kan ge stöd, inspiration och dela med sig av sina erfarenheter av att använda Belbin teamroller.

 

Belbin Sverige AB

Skråttvägen 8
755 97 Uppsala
Tel 08-446 4940

info@belbin.se
www.belbin.se

Sök efter Utbildningar & Events