Användarvillkor

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Välkommen! Motivation.se, har som syfte är att vara en resurs för chefer och ledare som vill utveckla sin organisation, sina medarbetare och sig själv, samt att bygga nätverk med andra chefer/ledare. Motivation.se erbjuder sina tjänster till dig, med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Motivation.se tillhandahåller tjänsterna Medlem, Medlem Plus, Medlem Premium och Gruppmedlemskap. För att få tillgång till utvalda artiklar, boksummeringar, videos eller annan information som finns tillgänglig på Motivation.se måste Besökaren ha ett betalmedlemskap. Genom att bli Medlem, Medlem Plus, Medlem Premium eller Gruppmedlem på Motivation.se förbinder Besökaren sig till att följa dessa villkor.

När Besökaren registrerar sitt medlemskap bekräftar denne att villkoren godtas och att Besökaren uppfyller nyssnämnda krav för medlemskap.

Användarvillkoren gäller för samtliga artiklar, mallar och annan dokumentation som Besökaren får tillgång till eller hämtar från Motivation.se. Om Besökaren inte samtycker till dessa villkor får Besökaren inte tillgång till områden avsett för medlemmar.

3. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Besökaren får inte använda dokumentation, mallar eller annat material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Motivation.se.

Medlemskapet är personligt och flera personer får inte dela på samma konto. Därför har vi även gruppmedlemskap.

Besökaren ansvarar också för de handlingar som görs under Besökarens konto.

Den e-postadress till vilken medlemskapet är kopplat måste vara personligt och ej utställd till en allmän e-postadress hos Besökarens företag. Användarnamn och lösenord (Inloggnings- uppgifter) för användning av Motivation.se är personliga och får endast användas av användaren personligen. Besökaren åtar sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för Medlemskap på Motivation.se till annan part.

Om Besökaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna kommit utomstående till del skall Besökaren omgående se till att byta lösenord.

4. RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på Motivation.se och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör Motivation.se och får ej användas av Besökaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar Besökaren eller tredje man några immaterialrättigheter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av Motivation.se.

Besökaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Besökaren använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten Motivation.se.

Besökaren erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av Motivation.se.

Besökaren har enbart rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Elektronisk bearbetning i form av t ex indexering och/eller databaslagring är förbjuden. Besökaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga i informationen ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk.

5. TILLGÄNGLIGHET

Motivation.se är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad, alternativt övervakad genom jour. Motivation.se kan således ej garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar.

Motivation.se har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om Motivation.se anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Besökaren är också medveten om och bekräftar Besökarens möjlighet att bereda sig tillträde till Internet inte kan garanteras av Motivation.se och att Motivation.se inte ansvarar för bristfälligheter i Besökarens egna Internetanslutningar eller utrustning.

6. RÄTTELSE AV FEL

Motivation.se skall åtgärda fel eller brister på ett sätt Motivation.se finner lämpligt. Motivation.se har rätt att stänga webbsajten och tjänsterna på denna för underhållsarbete eller uppgradering.

7. ÄNDRING AV TJÄNSTERNA PÅ MOTIVATION.SE

Tjänsterna på Motivation.se kommer löpande att vidareutvecklas. Motivation.se har därför rätt att från tid till annan utföra ändringar i tjänsterna och sådana ändringar kan avse vilka källor som bevakas, antalet bevakade källor, rutinerna för drift, tekniska system eller liknande.

Motivation.se strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Motivation.se lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Motivation.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

8. PRISER

Besökaren erlägger en särskild abonnemangsavgift för Tjänsterna Medlem, Medlem Plus, Medlem Premium eller Gruppmedlemskap. Abonnemangsavgiften gäller för ett år i taget och Besökaren har således en garanti mot prishöjning under varje avtalsperiod (12 månader). Motivation.se har däremot rätt att höja priset inför en ny period.

Alternativt kan Besökaren erlägga en särskild abonnemangsavgift för Tjänsten Medlem löpande per månad

Vid provmånad för Medlem gäller ingen betalning. Efter provmånadens slut övergår medlemskapet till ett Betalmedlemskap automatiskt. För att avsluta prenumerationen som Medlem krävs ett aktivt uppsägning av besökaren.

Uppsägning av abonnemang sker under rubriken "Hantera prenumeration" på Besökarens kontosida - "Mitt konto".

9. BETALNINGSALTERNATIV

Kortbetalning

Kortbetalning hanteras av vår betalningspartner Stripe (http://www.stripe.com/) för att garantera snabb och säker betalning. Vid betalning med bank- eller kreditkort tillkommer inga extra avgifter. Efter genomfört köp skickas du automatiskt tillbaka till Motivation.se och har fått ditt Medlemskap.

Fakturering

Vid köp av indivuduella årsmedlemskap eller Gruppmedlemskap finns möjlighet till fakturaköp. Vänlige kontakta oss på info@motivation.se

10. ABONNEMANGSTID

Medlem/Gruppmedlem årsprenumerant

Årsprenumeration som Medlem, Medlem Plus, Medlem Premium eller Gruppmedlem löper med ett (1) år i taget räknat från första dag för Besökarens betalning till Motivation.se. Abonnemanget förnyas automatiskt med tolv (12) månader i taget, såvida inte Motivation.se erhåller en skriftlig uppsägning av abonnemanget minst två (2) veckor före respektive avtalsperiods slut eller om via uppsägning av prenumeration under "Mitt konto". Om abonnemanget sägs upp senare får uppsägningen verkan och abonnemanget upphör vid utgången av nästföljande tolvmånaders period. Vid uppsägning av ditt Medlemskap övergår ditt konto till den fria tjänsten Gratismedlem med begränsad tillgång till Motivation.se och dess innehåll.

Uppsägning av abonnemang sker under rubriken "Hantera prenumeration" på Besökarens kontosida - "Mitt konto".

Medlem löpande

Månadsprenumeration som Medlem löper med en (1) månad i taget räknat från första dag för Besökarens betalning till Motivation.se. Abonnemanget förnyas automatiskt med en (1) månad i taget, såvida inte Medlemmen avslutar sin prenumeration före respektive avtalsperiods slut. Om abonnemanget sägs upp senare får uppsägningen verkan och abonnemanget upphör vid utgången av nästföljande månad. Vid uppsägning av ditt Medlemskap övergår ditt konto till den fria tjänsten Gratismedlem med begränsad tillgång till Motivation.se och dess innehåll.

Uppsägning av abonnemang sker under rubriken "Hantera prenumeration" på Besökarens kontosida - "Mitt konto".

11. ANVÄNDNING AV MATERIAL

Besökaren får ladda ned, kopiera och använda samtliga dokument i projekt som Besökaren skapar inom sitt företag. Besökaren får använda och distribuera dessa dokument inom sitt företags verksamhet. Om Besökaren vill använda dessa dokument i annat syfte måste Besökaren först ha erhållit skriftligt tillåtelse från Motivation.se.

12. REKLAMATION

Besökaren skall, för att kunna göra gällande ersättningsanspråk, reklamera utan dröjsmål från det att Besökaren blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om omständigheten på vilken anspråket grundas.

13. FÖRTIDA UPPSÄGNING

Var och en av Motivation.se och Besökaren har rätt att säga upp abonnemanget på tjänsterna med omedelbar verkan om;

a) den andra Parten på ett väsentligt sätt bryter mot dess villkor för användning,

b) den andra Parten på ett annat (icke väsentligt sätt) sätt bryter mot villkoren och denne inte inom 14 dagar från skriftlig begäran, vidtar rättelse av felet, eller

c) om andra Parten går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra Parten är på obestånd, eller

d) om grund för avstängning föreligger (se nedan).

Uppsägning skall ske skriftligt.

Besökaren har inte rätt till någon återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter om Besökaren säger upp abonnemanget under avtalsperioden.

14. AVSTÄNGNING

Motivation.se har rätt att med omedelbar verkan stänga av Besökaren från tillgång till Motivation.se (avaktivera Besökarens tillträde till Motivation.se), om

a) Besökaren efter påminnelse inte i tid erlägger full abonnemangsavgift för Medlemskap,

b) Besökaren använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse av Motivation.se säkerhets- och administrationsbestämmelser,

c) Besökaren inte (längre) uppfyller kraven för att vara Medlem, eller

e) Besökaren på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.

d) Besökaren trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller mindre passande. Motivation.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.

Agerande som utgör grund för avstängning utgör också grund för hävning av abonnemanget.

Om avstängning sker kan Besökarens konto bli avstängt utan föregående varning.

15. PERSONUPPGIFTER

Läs vår integritetspolicy.

16. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

Copyright 2018 Motivation Media Group Stockholm AB