Det traditionella ledarskapet måste omvärderas

Anamma ett hållbart ledarskap – träna upp din högra hjärnhalva.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2023

Träna dig själv i medveten närvaro.

Träna dig själv i medveten närvaro.

I den tid av prövning och förändring som vi nu lever i finns det ett stort behov av att ompröva synen på ledarskap. Det är uppenbart att det traditionella ledarskapet inte kan tillgodose de behov som människan har idag. Vi behöver genomgå ett skifte till förmån för ett hållbart ledarskap som präglas av en balans mellan logik, intuition och känsla. För att nå det målet behöver vi lära oss att använda höger hjärnhalva i större utsträckning. Det kan vi göra genom bland annat meditation.

Det behöver inte sägas så mycket mer om det faktum att vi lever i en extremt föränderlig värld och vi behöver lära oss att förhålla oss till det som pågår och ledarskapet behöver omvärderas.

Häromveckan talade jag med en chef om detta och till svar fick jag: ”Vi människor har alltid utsatts för förändringar som har varit mer eller mindre omvälvande.” Hur skulle jag bemöta detta? Jag valde att bara säga: ”Ja, det är sant, och nu är det extremt”. Blicken jag fick som svar räckte för att jag skulle byta samtalsämne, och jag bestämde mig i den stunden för att tacka nej till en förfrågan om ett uppdrag.

Jag behöver inte benämna alla kriser som mänskligheten just nu genomgår. Vad vi dock behöver är att se nyktert på allt och fråga oss själva:

Vad kan jag påverka? Vad behöver jag omvärdera? Svaret på dessa frågor hjälper mig att hantera de yttre förändringar som påverkar mig, och i bästa fall kan mitt svar vara en insikt i att jag vill vara en medskapare i en ny värld. Jag vill bjuda in mina medarbetare i den ständiga dialogen om sakernas tillstånd. Vi ska hjälpas åt. För att kunna göra det krävs ett ledarskap med hög närvaro och förmåga att lyssna. Både på sig själv och på andra.

"Tiderna är dåliga Tiderna är besvärliga Så säger människorna. Men tiderna är vi, Såsom vi är, Så är också tiderna."

– Augustinus

Mitt fokus under flera decennier har varit ledarskap och medmänsklig utveckling. Fortfarande 2023 kommer undersökningar som ger dystra siffror på människors bristande engagemang i arbetet och hur stor en chefs inverkan är på psykisk hälsa som i många fall skapar ohälsa. Enligt The Workforce Institute anser 69 procent att chefer påverkar deras psykiska hälsa mer än vad deras partner gör. Chefers positionsmakt har större inverkan än vad många chefer är medvetna om. Vidare kan vi återigen läsa i Gallups undersökning att endast 16 procent är engagerade i sitt arbete. I flera artiklar har vi kunnat läsa om att chefer har negativ inverkan på medarbetare, vilket kan vara en av orsakerna till bristande engagemang.

Orsakerna bakom dessa återkommande siffror som jag ser det är främst tre:

 1. Vi lever i det förgångna vad gäller synen på ledarskap, och vi lever i det förgångna vad gäller organisationsstrukturer. Det förgångna handlar mycket om makt över, men idag krävs makt med.
 2. Förståelsen för ledarskapets varande i relation till sig själv och andra har underskattats.
 3. De flesta ledarskapsutvecklingsprogram är instrumentella och betonar det mentala.

Ett skifte pågår

Det största skiftet som pågår nu är att vi som mänsklighet förflyttar oss från en industriell civilisation till en medveten civilisation, vilket innebär att vi behöver träna inre förmågor som inte i först hand är mentala/kognitiva, såsom att vara rationell, analytisk och logisk för att nämna några.

Dessa behövs, men inte på bekostnad av att vi ignorerar inneboende, slumrande och otränade förmågor såsom att ha kontakt med våra känslor, intuition och hjärta, och att vara i resonans med en inre moralisk kompass. Vi behöver utveckla och träna medmänskliga kvaliteter såsom medkänsla, omtanke och empati, vilket även gäller gentemot oss själva. Den största prövningen för de flesta av oss är att upptäcka att jaget inte lämnar ifrån sig makt utan kamp. Jaget vill inte förlora kontrollen och vill helst fokusera på uppgiften.

Vi kan alltså inte fortsätta att lösa dagens problem med ett jag-drivet, mekanistiskt och industriellt tänkande. Det betyder att synen på ledarskap behöver omvärderas för att kunna möta en ny generation som i mångt och mycket tänker annorlunda. De är framtiden, inte vi. Vi behöver förflytta oss från ett hierarkiskt tänkande till ett holarktiskt tänkande och från maskulina värderingar till att bjuda in feminina värderingar för att skapa balans i våra system. Ju mer medveten människan blir genom att träna inre kvaliteter, desto mer kommer nya beteenden att manifesteras i det yttre så att vi får uppleva en bättre, mer medmänsklig värld.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hållbart ledarskap

Hållbarhet är en strategi för att skapa långsiktiga och hälsosamma samhällen. Ett hållbart ledarskap strävar efter att i första hand skapa långsiktiga värden för både organisationen och samhället. För att klara den uppgiften behöver ledaren utveckla och träna på många förmågor. Färdigheter som premierats i ledarskapet under snart ett århundrade är utifrån dessa grundtankar:

 • Målinriktning
 • Fragment, ser endast delarna
 • Separation
 • Beräkning och analys
 • Störst är bäst
 • Girighet
 • Kortsiktighet
 • Livet är en tävling
 • Logik och intellekt prioriteras framför känslan

Det är tydligt att dessa inte bidragit till hållbarhet.

Dr. Iain McGilchrist, neuropsykiatriker, har ägnat sitt liv åt att studera hjärnan utifrån frågan: Varför har hjärnan två halvor? Vilken funktion fyller de för människans utveckling? Han konstaterar att västvärldens vänstra hjärnhalvas dominans har fört västvärlden i fel riktning. Vänster hjärnhalva ser allt som saker, och delar, den tycker om att sätta samman saker och den gillar att konkurrera ”precis som aporna, vilka genom konkurrens vill behålla makt över andra”. Han menar att västvärlden har tappat kontakten med högra hjärnhalvan som har kontakt med känslor, intuition, kreativitet och förmåga att se allt som en helhet.

Han påminner oss om att människan i första hand är en social varelse som tycker om att samarbeta, vilket talar för vikten av att båda hjärnhalvorna också behöver samarbeta. Genom den högra hjärnhalvan skapar vi relationer till oss själva och andra. Mot bakgrund av denna kunskap blir det tydligt att vi, för att kunna bidra till ett hållbart ledarskap i en hållbar organisation, behöver tänka i dessa banor:

 • Balans mellan logik, känsla och intuition
 • Process är viktigare än enbart fokusera på resultat
 • Skapa
 • Tillit
 • Helhetstänkande
 • Långsiktighet
 • Människans potential är obegränsad
 • Eftersträva ett högre syfte

Hämta hem ett inre lyssnande för att leva ett hållbart ledarskap

Träna dig i medveten närvaro, det som även kallas Mindfulness. Du sitter och tillåter dig att endast lägga märke till dina kroppsförnimmelser, dina känslor och dina tankar. Konsten i den medvetna närvaron är just att bara lägga märke till dem utan att identifiera dig med dem. Genom att integrera dessa tre dimensioner till en upplevd helhet blir du mer och mer grundad i dig själv. Det kräver daglig träning; börja med 10-20 minuters meditation/dag.

Du kan även välja att sitta i stillhet under samma tidsperiod och bara koncentrera dig på din andning, som du tränar genom fokus på ditt andetag i magen. Ditt lugn-och ro system stabiliseras.

Träna dig genom dagliga reflektioner i över hur du upplevt dagen. Detta gör du innan du går hem för dagen. Du rensar på plats. Självreflektion är en viktig förmåga för att öka din medvetenhet och därmed skapa hållbarhet.

Träna dig i att bara lyssna och ”ta in den andre” först.

Träna dig i att hantera dina och andras känslor genom att undvika att reagera – var i stället närvarande och respondera. Du möter den andre. Också denna del övas genom meditation.

Träna dig i att ha kontakt med dina djupaste värden, låt dem leda dig.

Ett integrerat hållbart ledarskap uppstår när:

 • Ledaren tränar den högra hjärnhalvans kvaliteter och därefter kopplar på de mentala förmågorna.
 • Ledarskapets två roller integreras genom VARA-RELATERA-GÖRA
 • Ledaren har en vilja att skapa ett VI genom relaterande.
 • Ledaren kan förmedla en riktning och ett högre syfte med verksamheten.

Framtiden är osäker, den bjuder dock in oss om vi lyssnar inåt. Det förutsätter att vi kan pausa i stunden, pausa i mötet, pausa under dagen och pausa med reflektioner och gemensamma dialoger och välkomna framtiden – tillsammans.

Det räcker inte att läsa detta för att förändras och vara en del i den nya tidsåldern. Förhållningssättet och insikten om sig själv kräver daglig medveten träning. Och det som träder fram ur inre lyssnande och inre stillhet blir en pusselbit till din framtid och vår gemensamma framtid.

Jag avslutar med ett citat av Astrid Lindgren:

När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill