Ansvarstagande är nyckeln till ledarutveckling

Susanne Askwall, gästskribent: Gör ansvarsfrågan till en strategisk prioritering.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2017

Ansvarstagande är nyckeln till ledarutveckling

Ansvarstagande är nyckeln till ledarutveckling

Det läggs åtskilliga kronor på olika typer av ledarskapsutbildningar för chefer. Det är viktigt och ska prioriteras. Tyvärr leder dessa satsningar inte alltid till önskad effekt, och den förändring som man hoppades se uteblir. Det finns naturligtvis många olika förklaringar till det. I en global studie som genomförts av Lee Hecht Harrison (LHH) pekar man på två möjliga orsaker – brist på ansvarstagande bland enskilda ledare och dåligt formulerade krav på ledarskapet från ledningars sida. 

I studien som genomfördes i 26 olika länder medverkade över 2000 företag. 72 procent av de tillfrågade angav att ansvarstagande är affärskritiskt, men bara 31 procent ansåg att deras chefer levde upp till ställda krav. Nästan hälften av de tillfrågade angav dessutom att de inte hade klart uttalade krav och förväntningar på sina chefer och ledare. Inte konstigt att effekterna blir små, för hur ska man utveckla sig, när krav och förväntningar är diffusa?

Förändringstakten i samhälle och näringsliv är hög och vi behöver nu som aldrig förr chefer som anpassar sig, tar tag i och utvecklar sitt ledarskap. För att hänga med, helt enkelt! Att ta aktiva beslut och förstå sitt ansvar spelar roll för företags framgång. Det visar studien. I de branschledande företagen uppvisade ledarna ett tydligare ansvarstagande i sitt ledarskap och där var kraven mer specifikt formulerade. 

Vad kan ledningen göra?

För att stärka ledarskapskulturen i det egna företaget kan man från ledningens sida göra följande:

1. Markera ansvarsfrågan som en prioriterad strategisk fråga. Ta reda på vad som gäller i företaget genom att fråga:

    a. Är ansvarsfrågan affärskritisk för verksamheten?

    b. Lever cheferna upp till de förväntningar som finns?

    c. Har vi klart uttalade krav på våra chefer och ledare?

    d. Har vi en stark ledarskapskultur?

    e. Har vi modet att adressera medelmåttiga och svaga chefer? I tid?

2. Definiera samt fastställa krav och förväntningar. Varierar ansvarsfrågan beroende på var i hierarkin cheferna verkar; företagsledningen, mellancheferna, första linjens chefer? Jämför dina mest ansvarsfulla chefer och deras beteende med de mindre ansvarstagande. På vilket sätt skiljer sig dessa åt vad gäller ledarskapsbeteenden? Kartlägg hur man utövar sitt ledarskap och fastställ hur ni vill ha det i ert företag. 

3. Utforma ett ledarskapsutbildningsprogram i syfte att utbilda och utveckla cheferna. Utveckla dina chefer regelbundet. Inför till exempel ett ledarskapskontrakt (se nedan) och fastställ hur ni gör med chefer som inte lever upp till kraven.

4. Genomför en årlig granskning och ta fram företagsövergripande handlingsplaner i syfte att stärka ansvarstagandet och utveckla en stark ledarskapskultur.

Ledningens uppgift är att sätta ramarna och säkra att rutiner och processer införs så att både cheferna och verksamheten utvecklas. 

Ledarskapskontrakt att samlas kring

Ett sätt att samla alla chefer i verksamheten kring de egna ansvarsfrågorna är att utforma ett ledarskapskontrakt (kan vara mentalt) omfattande de delar som schematiskt finns beskrivna i figuren nedan. 

Ansvarstagande är nyckeln till ledarutveckling 2

Genom att regelbundet återkomma till ledarskapskontraktet i utvecklingssamtal, på chefskonferenser eller i samband med utbildningsinsatser så ökar chanserna att ledare och chefer:

 • Håller varandra ansvariga i större utsträckning för att nå en hög måluppfyllelse. 
 • Har lättare för att ta svåra beslut och att hantera krävande affärssituationer.
 • Är bättre på att kommunicera verksamhetens strategi för alla i organisationen.
 • Är mer positiva gentemot framtiden.
 • Visar en större förståelse för hur trender och förändringar i omgivningen påverkar deras affärsverksamhet.

Det är just i dessa beteenden som de mer ansvarsfulla cheferna i de branschledande företagen i LHH’s studie utmärkte sig i jämförelse med de övriga företagen. Sannolikheten är även stor att de satsningar på ledarskapsutbildningar som görs har större effekt till nytta för både den enskilde chefen och företaget.

Vad behöver chefen göra?

Som enskild ledare och chef kan du göra följande för att bli bättre: 

1. Ta ett aktivt beslut att bli en mer ansvarsfull chef. Som chef behöver du förvissa dig om vad som krävs av dig så att du säkerställer att du lever upp till förväntningarna. Du behöver sträva efter att förstå det yttre och inre regelverket och ta ansvar för att hela tiden bli bättre. Varje dag. 

2. Se till att du verkligen förstår din roll och bestäm dig för att genomföra dina åtaganden. Det handlar om att ständigt utveckla verksamheten som helhet och att säkerställa att du lämnar efter dig något bättre än vad du initialt fick ta över. Du behöver ta ett aktivt beslut om att leva upp till dina skyldigheter och ta ansvar för att hela tiden utveckla din organisation och verksamhet. Dag ut och dag in. 

3. Se till att du främjar ett gott samarbetsklimat på alla nivåer. Det handlar om att verka för ömsesidig tillit och respekt mellan alla i organisationen så att verksamheten utvecklas snabbt och i rätt riktning. 

4. Leverera och se till att du verkligen förstår hur du ska nå dina mål. Ducka inte för svåra uppgifter, ta tag i dem, lös upp knutar och ta de nödvändiga besluten. Det handlar om att kunna verka både i med- och motgång och om att komma igen när något gått åt pipan.

Tankarna om ett ledarskapskontrakt är hämtade från Vince Molinaros bok The Leadership Contract. Vince tillhör LHH och ligger även bakom de rekommendationer som här ges avseende hur man kan stärka ansvarstagandet på företag. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Susanne Askwall är ansvarig för Executive Services på AS3. Hon arbetar med karriärrådgivning och coaching av ledare och chefer på företagsledande nivå. Susanne har lång egen erfarenhet från förändringsledning som chef på företagsledande nivå

Läs mer om AS3 Svenska här!


Lee Hecht Harrison (LHH) är global samarbetspartner till AS3. Klicka här för att ta del av hela undersökningen.


Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill