Hållbart och modigt ledarskap

Gästskribenterna Alexandra Thomas och Jonas Roth: ”Att vara mellanchef kan innebära att man hamnar i kläm mellan företagets strategi och medarbetarnas behov.”

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2014

Mindfulness, Move Management

Mindfulness, Move Management

Anders är ekonom och har nyligen blivit teamledare för en grupp kollegor. Han är en dedikerad revisor och omtyckt medarbetare men när han börjar leda sina kollegor uppstår svårigheter som han aldrig kunnat förutse. Mia vill ha högre lön, Birgit känner sig förbisedd och Linus är kraftigt försenad med kvartalsrapporten. På ledningsgruppsmötena öppnas en ny värld där Anders får ta del av information om kollegor som sätter sig på tvären och inte når sina mål. Ledningen har fått nog, trycker på och kräver förändring och det är Anders uppgift att se till att det sker.

Efter en månad av negativa besked och kravställande känner sig Anders trött på kvällarna och upplever att det blir tyst i lunchrummet när han kommer in. Mia är missnöjd med sin lön, Birgit undviker hans blick och Linus hälsar inte längre.

Anders vill vara en bra ledare, fördjupa sig i sin yrkeskunskap och ha en god relation till sina kollegor. Nu har han istället börjat sova dåligt, får hjärtklappning när han sätter nyckeln i dörren till kontoret och känner sig nedstämd och inkompetent.

Att vara mellanchef kan innebära att man hamnar i kläm mellan företagets strategi och medarbetarnas behov. Chefen har ibland en önskan om att behålla etablerade vänskapsrelationer som gör det svårt att kliva fram och leda. I andra fall leder chefen men kollegorna hamnar i opposition och ger inte chefen ledarmandat.

I omogna eller otillfredsställda grupper kan chefen som leder kollegor få utstå både projiceringar och härskartekniker. En chef uttryckte det nyligen med orden: ”Att vara chef över sina gamla kollegor har aldrig varit en popularitetstävling.”

Vinner i längden

Det är viktigt att mellanchefen på ett tidigt stadium ringar in var gränsen går och att hen återför improduktiva diskussioner till syfte, mål och resultat. Men det är svårt att vara hård om ens personlighet är mjuk. En hjälp för den inkännande chefen är att tänka i kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Kanske innebär en markering en kortsiktig förlust för medarbetaren men en långsiktig vinst för både relation och resultat.

Ingen medarbetare utvecklas i längden av att aldrig få några krav på sig.

Anders börjar gå i chefscoaching och får då träna på att förstärka sin psykiska motståndskraft, resilience. I chefscoachingen får Anders lista de aktiviteter som ger eller har gett energi och kraft. Anders har de senaste åren mest jobbat, men brukade tidigare spela innebandy. Han återgår nu till sitt gamla lag och tackar inte längre vanemässigt nej om vänner ringer och vill ta med honom på after work.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Anders får också lära sig att han kan stärka sin psykiska motståndskraft genom mindfulnessmeditation. Mindfulness innebär att vara närvarande i nuet, utan att grubbla på vad som hänt eller oroa sig för framtiden. Människan är full av distraherande tankar och motstridiga känslor men genom att inte fly utan istället ha en lugn, vänlig attityd, ökar vårt välbefinnande, koncentrationsförmåga, glädje och livskvalitet.

Mindfulnessträning är ett sätt att behålla energi när arbetslivet skapar fysisk eller psykisk anspänning. I meditationerna eller övningarna fokuserar man på att iaktta utan att döma, vilket skapar reflektionsutrymme som hindrar ett impulsmässigt agerande.

Det här är mindfulness

Inom mindfulness ser man lidande och ångest som något som uppstår av både förståeliga och förändringsbara orsaker. Om vi kan lära oss att se livet som det är, och inte ständigt önska oss något annat, kommer vi att minska vårt lidande. Ångestfyllda personer söker ofta en väg från sin ångest medan man genom mindfulnessträning arbetar för att klienten ska uppleva frihet i sin ångest. Människor som lider av ångest relaterar starkt till sina inre upplevelser och överidentifierar sig med tankar och känslor.

Mindfulnesstekniker strävar efter att skapa mod och trygghet i situationer som normalt sett skapar ångest. Övning fokuserar på att utforska ångesten på ett öppet sätt.

Mindfulness kan även hjälpa en stressad eller ångestfylld person att släppa negativa grundantaganden om sig själv. Genom att vända sig mot, inte från, ångesten kan vi skapa en medkännande attityd till våra inre upplevelser.

Vi varken undviker, flyr eller trycker ner obehaget utan accepterar det utan att döma. När sinnet vill fara iväg till stressande scenarion kan man genom mindfulness återföra uppmärksamheten till trygghet, positiva tillstånd och till nuet.

Andvänd din psykiska motståndskraft - resilience

Psykisk motståndskraft, resilience, är vår förmåga att hantera stress. Det är något som finns hos alla och som kan läras och utvecklas. En del har stor motståndskraft, andra mindre.

Resilience påverkas av arv och miljö, våra relationer, hälsa, förmågan att söka stöd respektive vår historia och individuella sårbarhet. Psykologer har länge jobbat för att stärka traumatiserade barns återhämtningsförmåga genom att fokusera på och stärka det som redan fungerar. På senare år har man tagit kunskapen om resilience till företagsvärlden, bland annat i syfte att förhindra eller rehabilitera utmattningstillstånd.

Människor visar resilience när de reser sig över motstånd och navigerar i svåra situationer. Resilience berör copingstrategier och förmågan att balansera negativa känslor med positiva. En betydelsefull faktor som bidrar till psykisk motståndskraft är positiva relationer, vilket även inbegriper ömsesidigt stöd och omhändertagande. Andra faktorer är förmågan att planera realistiskt, att ha en positiv självbild och syn på sina styrkor. Kommunikation och problemlösning, krishantering samt förmågan att hantera starka impulser och känslor medverkar också till psykologisk motståndskraft.

Håller riskfaktorerna på avstånd

Precis som det finns skyddande faktorer och processer som bidrar till resilience finns det riskfaktorer som kan stjälpa en person.

I svåra, stressande perioder är det därför av stor vikt att se över sin sömn, kost och motion. Meditation och mindfulness är ett bra sätt att stärka den psykiska motståndskraften.

Genom meditation blir vi bättre på att använda våra förmågor och både mindfulness och meditation ger snabba, positiva effekter. Aktuell forskning pekar tillexempel på att insula, där vi har både självbild och självkänsla, stimuleras och påverkas av meditation.

Move Management
Mindfulness påverkar ledarskapet

Eftersom mindfulness vässar den psykiska kraften påverkar det också förmågan att leda.

I Anders fall medför meditationsträningen att han inte omedelbart reagerar på vad som händer i gruppen. Istället relaterar han till situationer och emotioner på ett mer neutralt sätt. Han kan behålla distansen och undviker att överidentifiera sig med sina egna och andras känslor.

Genom att inte ”gå igång” på medarbetarnas beteenden lär Anders sig på sikt att inte ta negativa reaktioner personligt.

Ledarskap är att agera föredöme och genom att själv befinna sig i resursstarka tillstånd och agera klokt skapas effekter som gynnar både företaget och medarbetare långsiktigt. En stor del av våra tankar är repetitiva och många beslut baseras på fördomar, rädsla, och vanemönster.

En medvetet närvarande ledare, med utvecklad psykisk motståndskraft, har lättare att förstå sina medarbetares tillkortakommanden och kan möta behov utan att bli upprörd eller gå i försvar. Genom meditation och/eller mindfulnessträning kan man bemöta medarbetare och svåra situationer med lugn istället för med oro eller ilska.

Hur gick det då med Anders? Efter två månaders meditationsträning upplevde han ett ökat fokus och en markant förbättring gällande både inre och yttre stress. Anders började lugnt och metodiskt ställa krav och ge återkoppling på sina medarbetares beteenden.

Den ökade säkerheten gav medarbetarna upplevelsen av att Anders var tydlig och kunnig i sin ledarroll. Gruppens oro byttes mot arbetsglädje och trygghet och idag leder Anders genom att vara stark i sig själv.

Fler artiklar av skribenterna hittar du här:

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill