Kommunikation – en meningsskapande process

”I vårt nutida samhälle – präglat av ständig förändring, nya förutsättningar och ett växande behov av samverkan torde förmågan att gemensamt skapa mening vara en nyckel i det kommunikativa ledarskapet.”

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2014

Kommunikation – en meningsskapande process av Ewa Braf

Kommunikation – en meningsskapande process av Ewa Braf

Det talas ofta om att ledarskap primärt handlar om kommunikation och kommunikativa förmågor. Som en konsekvens har det under de senaste tio åren publicerats en uppsjö böcker på temat kommunikativt ledarskap. Organisationer utvärderar sitt ledarskap genom att medarbetarna får skatta chefens och ledningens kommunikativa förmågor och vid tillsättandet av nya chefer efterfrågas allt oftare personer med goda kommunikativa färdigheter. Detta är intet nytt och det synes uppenbart vad vi menar. Men är det egentligen så självklart vad vi menar med ”kommunikativa förmågor”? Vad innebär ett kommunikativt ledarskap i praktiken och vilket mervärde skapas i verksamheten och för kunderna genom dess utövande?

Vad gäller innebörden av chefens kommunikativa förmågor har vi traditionellt lyft fram vikten av genuint lyssnande å ena sidan, tydlig och engagerande kommunikation å andra sidan. Båda dessa förmågor speglar i mångt och mycket en linjär syn på kommunikation, dvs överföringen av meddelanden från en hjärna till en annan. Någon talar och någon lyssnar.

Denna överföringsmodell har kritiserats bland annat för att den bygger på en starkt förenklad syn på kommunikationsprocessen och hur individens varseblivning och tolkning fungerar. Som ett exempel: bara för att jag säger något till dig innebär inte det per automatik att du har uppfattat det jag sa på det sätt jag avsåg.

Likväl fokuserar ofta ledningen och chefer just på utmaningen att få ut informationen. Hur ska vi få ut budskapet? – är en vanligt förekommande fråga i samband med att chefer diskuterar och fattar beslut om viktiga frågeställningar, förändringar eller prioriteringar. Svaret landar ofta i lösningar som: Vi skickar ut ett mail, lägger ut informationen på intranätet eller berättar om det på nästa avdelningsmöte. Ganska enkelt och väl gjort så kan uppgiften bokas av: Fixat! Done! Check!

Chefen har tagit sitt ansvar och kan gå vidare till nästa uppgift… chefen har tydligt informerat om vad som gäller. Men efter ett tag kanske chefen får höra medarbetarna beklaga sig över att de inte förstår eller inte fått någon information: Hur kan de inte förstå? Jag (läs: chefen) har ju pratat om det här flera gånger och likväl har de inte greppat vad det handlar om.

Kärnan i problematiken synes ligga i retoriken och mer specifikt i ordet UT… Vad ska budskapen ut att göra? Vad ska de göra där ute? Är inte hela grejen att få budskap att gå IN? Ställer vi oss istället frågan: Hur ska vi få budskapet att gå in? – då hamnar vi i ett helt annat läge som kräver mycket mer av chefen och ledningen. Det kräver andra kommunikativa förmågor. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det handlar då inte om att kunna formulera tydliga budskap och välja rätt kanaler. Det handlar inte om att vara duktig på att lyssna. Dessa förmågor är inte oväsenliga, men de räcker helt enkelt inte. I vårt nutida samhälle – präglat av ständig förändring, nya förutsättningar och ett växande behov av samverkan - inte bara inom utan också mellan olika aktörer och institutioner – torde förmågan att gemensamt skapa mening vara en nyckel i det kommunikativa ledarskapet.

Som Kenneth Gergen skriver i boken “Relational leading”: “communication is a process of mutually molding meaning – a process of continuous coordination.”  En ständigt pågående och meningsskapande process där chef och chef, chef och medarbetare, medarbetare och medarbetare, aktör och aktör koordinerar sina tankar, förståelser och tolkningar av den situation och omvärld verksamheten och kunderna befinner sig i.

Den processen ställer krav på ledarskapet och dess förmåga att aktivt engagera sig i och skapa förutsättningar för dialogen som ett sätt att tillsammans lära och hitta lösningar som skapar mer värde för kunden.

Denna meningsskapande process blir än viktigare då ord i sig inte har någon mening, utan får mening i kommunikationen och utbytet mellan människor. ”Meaning does not reside in the word or in the soul of the speaker or in the soul of the listener. Meaning is the effect of interaction between speaker and listener” (Valentin Voloshinov, rysk lingvist).

En konsekvens av ovan resonemang är att vi behöver gå ifrån tanken om att träna ledare till att bli goda lyssnare och goda talare, till att framförallt träna upp förmågan att aktivt delta i en gemensam meningsskapandeprocess.

Detta ligger även i linje med vad vi ofta talar om i organisationer, dvs vikten av att skapa gemensamma visioner, målbilder, strategier, rutiner, värdegrund, etc. Emellertid, att nå gemensamma bilder av verkligheten, om var vi är, vart vi ska och hur vi ska komma dit är ofta lättare sagt än gjort. Vi har alla vår individuella förförståelser, kunskaper, erfarenheter, värderingar, logiker och mentala modeller som styr hur vi uppfattar och tolkar det som är och sker.

Det finns således inte en rätt tolkning eller objektiv sanning. Det finns snarare en mångfald med perspektiv och infallsvinklar och ingen är mer rätt än den andra. Det är då inte heller frågan om en gemensam verklighet som är tillgänglig för oss alla att förstå, utan var och ens uppfattning är en version av många. Och komplexiteten växer i takt med att antalet berörda och involverade ökar.

Detta innebär följaktligen att vi aldrig helt och fullt kan förstå varandra. Men vi kan genom kommunikation bättre förstå logiken och det rationella i varandras åsikter, tankar och strategier. Med en ökad förståelse för varandra, får vi bättre förutsättningar för att skapa en mer gemensam förståelse, mening och riktning.

Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för att tillsammans skapa hållbara, kreativa lösningar som genererar större nytta för de vi är tillför. Detta fordrar inte bara att vi lyssnar till varandra, utan att vi tillsammans utforskar varandras bilder av verkligheten.

Kanske är det detta som är kärnan i kommunikationen och för det kommunikativa ledarskapet – förmågan att tillsammans utforska och skapa mening.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill