Bli en kommunikativ ledare

Pär Lager om att tillämpa kommunikativt ledarskap i praktiken.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2018

"Jag vill konkret visa hur alla chefer kan tillämpa kommunikativt ledarskap i vardagen." - Pär Lager

"Jag vill konkret visa hur alla chefer kan tillämpa kommunikativt ledarskap i vardagen." - Pär Lager

Kommunikation är en av de viktigaste nycklarna till ett gott ledarskap. De flesta ledare ägnar en stor del av sin arbetstid åt att kommunicera – i alltifrån möten till medarbetarsamtal och informell feedback vid kaffeautomaten. Trots det är det långt ifrån alla chefer som har spetskompetens inom kommunikation, och det är inte alltid som organisationer inser hur viktig den här aspekten är. På senare år har dock begreppet kommunikativt ledarskap fått alltmer uppmärksamhet, inte minst tack vare att forskningen har bekräftat att det ger resultat.


Så, vad är kommunikativt ledarskap – och vad krävs för att tillämpa det? 

Att en ledare måste vara bra på att kommunicera är knappast någon nyhet. Kommunikationen är på många sätt avgörande för att medarbetarna ska känna sig motiverade och engagerade i organisationens mål och vision.

Begreppet kommunikativt ledarskap är inte helt lätt att definiera. Det handlar om ett förhållningssätt för att styra organisationen på ett sådant sätt att den genomsyras av god kommunikation. Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet, skriver i Chefstidningen att en kommunikativ ledare ”engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.”

Det finns många fördelar med att lägga fokus på kommunikationen. Forskning har visat att god kommunikation på arbetsplatsen leder till större trivsel bland medarbetarna, vilket i sin tur banar väg för större engagemang, lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet.    

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Modell i fyra steg

Under 2017 släpptes boken Kommunikativt ledarskap i praktiken – handbok för chefer av rådgivaren och utbildaren Pär Lager, som har lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation. I boken förklarar Lager begreppet kommunikativt ledarskap, och tittar närmare på hur det kan tillämpas i praktiken inom företag och organisationer. Han återger Catrin Johanssons definition av begreppet, och skriver också att kommunikativt ledarskap är ”ett förhållningssätt, en uppsättning principer, processer och verktyg som används för att utveckla och styra verksamheter med kommunikativa metoder”.

Bokens kärna är en modell för det kommunikativa ledarskapet, presenterad i fyra steg och tretton moment. Modellen är en utmärkt introduktion till hur man kan tillämpa kommunikativt ledarskap i praktiken, steg för steg. Låt oss därför titta på vart och ett av de fyra stegen i Lagers bok.    

Prioritera och analysera

Det första steget är att prioritera och analysera. Ett av de vanligaste skälen till att ledare negligerar kommunikationen är tidsbrist. Ofta tror de också att de lägger mer tid på kommunikationen än de egentligen gör. Det gäller därför att medvetet prioritera kommunikationen – och prata om hur väl den fungerar. För att det ska bli någon verklig förändring behöver man också strukturera och planera sin vardag för mer kommunikation.

I det första steget är det även viktigt att göra en nulägesanalys, för att ta reda på hur det är ställt med kommunikationen i er organisation idag. Vad finns det som fungerar redan idag, och vad kan bli bättre? Kom också ihåg att era mål för det kommunikativa ledarskapet behöver integreras med organisationens syfte, vision, värdegrund och mål. Att kommunicera dessa, och bryta ner dem på team- och individnivå, är ju ett av huvudsyftena med kommunikationen. Därför är det också viktigt att göra en målgruppsanalys; vilka är det som du ska kommunicera med? Kommunikation måste ske på mottagarens villkor, och på en arbetsplats finns det många olika mottagare som har olika personlighet, bakgrund och förkunskaper.

Slutligen ska man i steg 1 sätta upp mål för vad man vill uppnå med det kommunikativa ledarskapet. Dessa mål ska givetvis vara förenliga med verksamhetens mål i stort. De bör däremot inte vara för högt ställda till en början.

Skapa en praktisk struktur

Det andra steget i Lagers modell är att strukturera. Det handlar alltså om att skapa en praktisk struktur för det kommunikativa ledarskapet. Man kan till exempel göra en översiktlig årsplan för arbetet – när och hur man ska ha medarbetarsamtal och lönesamtal, när och hur medarbetarna ska involveras i verksamhetsplaneringen, när och i vilket syfte man ska ha konferenser, och så vidare. Redan i det här skedet kan man också berätta för medarbetarna om planerna på att tillämpa ett kommunikativt ledarskap.

I det här steget kan man även planera hur möteskulturen ska se ut på företaget – alltså hur man kan hålla effektiva och meningsfulla, smarta möten.

En annan viktig sak är att bestämma vilka policys man ska ha när det gäller tillgänglighet och närvarande. Dessa aspekter är naturligtvis helt avgörande i kommunikationen, samtidigt som behovet av att få koppla bort jobbet också är viktigt. Att ta fram en policy för hur man hanterar dessa frågor är därför nödvändigt. Det är också viktigt att man som chef är tydlig med när och var man är tillgänglig.

Agera kommunikativt

Det tredje steget är att agera. Det går ut på att man börjar tillämpa olika verktyg och förhållningssätt som är typiska för det kommunikativa ledarskapet. I en kommunikativ organisation kan man inte bara ”informera” om saker. Det latinska ordet ”communicare” betyder ”att göra gemensam” eller ”att dela”, och det är precis vad det handlar om. Organisationen bör präglas av dialog och delaktighet, och medarbetarna måste få möjlighet att ställa frågor och komma med invändningar. Här gäller det också att återkoppla till frågan om tillgänglighet, eftersom alla medarbetare inte är bekväma med att ta till orda på ett personalmöte. Det måste finnas flera olika sätt för medarbetarna att delta och säga sin mening.

Det kommunikativa ledarskapet ska präglas av tydlighet vad gäller roller och förväntningar. Det bör också präglas av att man pratar om varför en förändring sker eller ett beslut fattas; det räcker inte att förklara när och hur någonting ska genomföras.

Ett annat viktigt verktyg i det kommunikativa ledarskapet är feedback och återkoppling, som har en avgörande betydelse för medarbetarnas prestationer. Genom tydlig feedback blir det lättare att förstå vad som förväntas av en och hur man kan uppnå sina mål. Här ska man också komma ihåg att både kvantitet och kvalitet är viktigt när det gäller feedback. Återkopplingen ska vara regelbunden, både informell och informell, och den ska innehålla konkret positiv och konstruktivt negativ feedback. Utgångspunkten ska vara ett ”growth mindset”, alltså en tro på att alla människor kan utveckla sin kompetens och förmåga.

Utvärdera och utveckla

Ytterst handlar det kommunikativa ledarskapet också om att levandegöra och anpassa organisationens vision, syfte och mål så att det blir begripligt och genomförbart för individen i vardagen. Det kommunikativa ledarskapet behöver även ses över och uppdateras regelbundet. Det fjärde steget handlar därför om att utveckla. Med tiden kommer ni att upptäcka att vissa saker behöver justeras, och ni behöver också regelbundet utvärdera och mäta effekterna av det kommunikativa ledarskapet. Hur har det fungerat i relation till organisationens övergripande mål, och vilken respons har ni fått från medarbetarna? Sådana frågor kan ni få svar på i den vanliga medarbetarundersökningen, men också i enkäter som behandlar kommunikationen specifikt.

Det är viktigt att regelbundet reflektera över hur kommunikationen fungerar, vilka framsteg som har gjorts och vad som kan göras bättre. Överväg också om du/ni behöver kompetensutveckling inom kommunikation, särskilt med tanke på att sådant inte alltid ingår i vanliga ledarskapsutbildningar. Ibland kan det behöva göras redan i det första steget, alltså innan ni börjar tillämpa ett kommunikativt ledarskap.

I Pär Lagers bok finns utförliga beskrivningar av dessa fyra steg, och även olika exempel på hur de tillämpas i konkreta situationer. Det är en utmärkt introduktion till kommunikativt ledarskap för den som vill ta steget från tomma floskler till att verkligen bli en kommunikativ ledare i praktiken.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om boken

Kommunikativt ledarskap

Författaren till boken Pär Lager är idag verksam som styrelseledamot, rådgivare och utbildare för företag och organisationer med inriktning på ledarskap kommunikation och verksamhetsutveckling. Han är också en mycket uppskattad föreläsare. 

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill