Tre avgörande förmågor för ledarskap i det nya normala

Julia Norinder, författare till den uppmärksammade boken Värderingsbaserat ledarskap: Ett värderingsbaserat ledarskap för inre och yttre hållbarhet.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2021

Julia Norinder menar att vi behöver ett värderingsbaserat (själv-)ledarskap som kan lägga grunden för både inre och yttre hållbarhet.

Julia Norinder menar att vi behöver ett värderingsbaserat (själv-)ledarskap som kan lägga grunden för både inre och yttre hållbarhet.

”Vi lever i en tid som ställer stora krav på ledarskap. Vi befinner oss mitt i en pandemi och vi påverkas dessutom av flera megatrender som dramatiskt förändrar förutsättningarna i de flesta branscher”, säger Julia Norinder. Hon menar att det finns tre förmågor som är avgörande för ledarskapet i det nya normala, alla sprungna ur det värderingsbaserade transformativa ledarskapet.

De senaste 20 åren har vi blivit medvetna om att planetens resurser är begränsade och om kraften i de pågående klimatförändringarna. Vi har sett en globalisering av ekonomin som gått hand i hand med en snabb urbanisering, stora migrationsflöden, förändrade ekonomiska maktbalanser, en växande ekonomisk ojämlikhet, en stark befolkningstillväxt i delar av världen och en åldrande befolkning i vår del av världen. Vi har också sett en exponentiell teknikutveckling och en digitalisering som påverkar alla delar av näringslivet och samhället på ett helt radikalt sätt. Megatrenderna skapar sammantaget en stor osäkerhet, hög komplexitet och ett stort behov av omställning. Pandemin både tydliggör och förstärker de underliggande trenderna och accelererar osäkerheten, komplexiteten och förändringstrycket. 

Sammantaget innebär detta en omvälvande förändring av arbetslivet. Pandemin har accelererat digitaliseringen och drivit på mot ökad flexibilitet och gränslöshet. Pandemin har dessutom satt fokus på viktiga frågor som ojämlikhet och vikten av mångfald och inkludering i arbetslivet. 

Flera intressanta undersökningar visar att en stor andel av de som prövat distansarbete under pandemin vill ha en ökad flexibilitet i framtiden. Efter över ett år med hög grad av distansarbete är det nu också många företag som förbereder för att arbeta i en hybridmodell med väsentligt mycket mer hem- och distansarbete än före pandemin.  Samtidigt finns det också undersökningar som visar att stressnivån, inte minst hos chefer, har gått upp och att den psykiska ohälsan ökat som en följd av pandemin. En färsk undersökning från Microsoft bekräftar det många har upplevt, att året med distansarbete förstärkt silos i många organisationer och minskat kontakter och samarbete mellan olika delar av organisationen. Trots att undersökningen pekar på att tiden som spenderas i möten i många länder mer än fördubblats så upplever många medarbetare ökad isolation och ensamhet. Undersökningen visar samtidigt att starka nätverk inom organisationen har en positiv påverkan både på innovation och produktivitet. 

Det finns mycket att vinna på att ge medarbetarna större möjlighet att påverka hur och var de arbetar men det är också viktigt att säkerställa att såväl chefer som medarbetare har de förutsättningar, kompetenser och förmågor som krävs för att det nya arbetslivet skall bli långsiktigt hållbart. I de nya hybridmodellerna blir det viktigare än någonsin att ha ett ledarskap och en kultur som stödjer samarbete, relationsbyggande och välmående i organisationen. Dessutom är ett välutvecklat självledarskap, inklusive en god gränssättningskompetens helt avgörande, både för chefer och medarbetare. 

Värderingsbaserat ledarskap bygger på tre avgörande förmågor 

Om ledarskap i vår tid specifikt handlar om att hantera gränslöshet, osäkerhet, komplexitet och omställning i en digitaliserad värld där människor längtar efter framtidstro, mening och gemenskap, vad är det då vi behöver utveckla i ledarskapet? 

Jag menar att vi behöver ett värderingsbaserat (själv-)ledarskap som kan lägga grunden för både inre och yttre hållbarhet. Genom att bottna i vår egen förståelse för det som händer i omvärlden, i vårt personliga syfte (purpose) och våra värderingar kan vi vända en stressande vanmakt från ett yttre förändringstryck till en egen drivkraft att bidra till en mer hållbar värld. Då skapas ett mer effektivt och transformativt ledarskap, samtidigt som vår egen stress reduceras och välmåendet förbättras. 

Värderingsbaserat ledarskap kan ses som en vidareutveckling av teorin om transformativt ledarskap, som först utvecklades av den amerikanske professorn James Burns (1)  och som därefter förtydligades av bland andra ledarskapsforskaren Bernard Bass (2) under 80-och 90-talen. Burns sätter transformativt ledarskap i kontrast till transaktionsorienterat ledarskap (3).  Transaktionsorienterat ledarskap innebär att ledarskapet utövas genom sociala transaktioner, exempelvis genom att ge eller hålla inne med ekonomisk belöning. Transformativa ledare däremot strävar efter att skapa äkta engagemang för uppgiften och inspirerar sina följare att nå högre resultat, samtidigt som de själva utvecklas. Den autentiska transformativa ledaren uppvisar också ett etiskt beteende och har förmåga att stå över sitt egenintresse och skapa samstämmighet mellan sina följares egenintresse och gruppens, organisationens och samhällets intresse. 

Sedan teorierna om transformativt ledarskap började utvecklas har många studier genomförts runt om i världen. Sammantaget visar forskningen att det transformativa ledarskapet har positiva effekter på prestation på såväl individuell nivå som grupp- och organisationsnivå (4).  Teorier om etiskt och autentiskt ledarskap är närliggande och har också bidragit till att utveckla det värderingsbaserade ledarskapet. Gemensamt för teorierna om transformativt, autentiskt och etiskt ledarskap är att de pekar på vikten av att ledaren drivs av positiva värderingar och har förmåga att se förbi sitt egenintresse. 

Det värderingsbaserade ledarskapet utgår ifrån tre grundläggande förmågor: att vara meningsskapande, transformativ och tillitsfull. Det är förmågor som vi alla kan stärka och utveckla och som är avgörande för att skapa den positiva omställning som krävs för att hantera vår tids utmaningar. 

"Det värderingsbaserade ledarskapet utgår ifrån tre grundläggande förmågor: att vara meningsskapande, transformativ och tillitsfull."

– Julia Norinder

Meningsskapande ledarskap

Värderingsbaserade ledare strävar efter att vara meningsskapande. De har en väl utvecklad inre kompass, bottnar i sina egna syften och låter de egna värderingarna guida deras sätt att agera i vardagen. De skapar aktivt mening, för sig själva och sina medarbetare, genom att sätta det lilla i relation till det stora. En välutvecklad inre kompass är extra värdefullt i pandemin, då det gör det enklare att navigera i osäkerheten och att skapa mening och känsla av sammanhang.

Att vara meningsskapande förutsätter god självkännedom, förmåga att reglera känslor och att vara i balans. En värderingsbaserad ledare behöver helt enkelt ta hand om sig själv för att ha den medvetna närvaro som krävs för att vara autentisk och leva sina värderingar i vardagen. Detta kräver i sin tur fungerande gränssättning, dvs förmåga att organisera sitt arbete effektivt, kunna avsluta, släppa tankarna på jobbet, säga nej och be om hjälp och avlastning. En välutvecklad inre kompass är i sin tur ett stöd för gränssättning genom att tydliggöra prioriteringar och behov.

Att leva sina värderingar är en livslång strävan och ett ständigt lärande. Det betyder inte att vara perfekt, tvärtom är det viktigt att våga visa sig som människa med utmaningar och tillkortakommanden.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Transformativt ledarskap

Det värderingsbaserade ledarskapet är transformativt. Värderingsbaserade ledare strävar efter att ha en positiv påverkan på världen, sin organisation och sina medarbetare. Genom att se förbi egennyttan och sätta fokus på det högre syftet inspirerar de till transformativa resultat. 

Värderingsbaserade ledare har en förmåga att lyfta blicken, se det större systemet och de längre horisonterna. Tillsammans med medarbetare, kollegor och kunder skapar de framtidsvisioner som berör och inspirerar för att de är djupt relevanta. Genom att sätta fokus på det högre syftet sätter de fokus på kunder, marknad, sin roll i ett större system och skapar en källa till mening för sig själva och sina medarbetare.

Värderingsbaserade ledare är också transformativa genom att de utmanar sig själva för att skapa ett djupgående lärande. De försöker uppbåda mod att stå upp för det de tror på och gå utanför sin komfortzon. De odlar medvetet en kultur som möjliggör gränssättning och välmående och som släpper loss innovations- och förändringskraften i organisationen. En förnyelsebar rörelseenergi som får både människor och affärer att växa. 

Tillitsfullt ledarskap 

Det värderingsbaserade ledarskapet utgår ifrån en positiv grundläggande människosyn. Andra människor reduceras inte till medel för att nå egna mål, utan ses som individer som alla har ett inneboende värde. Detta innebär att det finns en autentisk respekt för alla människor, som bottnar i tron på alla människors lika värde och som omsätts i ett praktiskt förhållningssätt i vardagen.

Tillitsfulla ledare bryr sig om sina medarbetare. De odlar empatiska tillitsfulla relationer och bygger inkluderande team med psykologisk trygghet. De har förmåga att leda coachande, meningsskapande samtal och att genom sin tillit locka fram det bästa ur människor runt omkring dem. I pandemin och framtida arbetslivet skapar de närhet trots distansarbetet genom att investera i teamets relationer och arbeta medvetet med syfte och värderingar.  

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Julia Norinder

Julia Norinder har arbetat med ledarskap och komplex förändring i olika roller de senaste 20 åren. Hon är en uppskattad föreläsare och rådgivare och har bland annat varit verksam som management- och organisationskonsult, VD och HR- och kommunikationschef.

Julia Norinder är författare till den uppmärksammade boken Värderingsbaserat Ledarskap, mening, tillit och transformation.

Fotnoter

1. Burns, J.M. (1979). Leadership. New York: Harper & Row.

2. Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press. 

3. Bass, B.M. & Riggio, R.E. (2006). Transformational leadership (2. uppl.) Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates.

4. Arnold, J. & Randall, R. (2016). Work psychology: Understanding human behaviour in the workplace (6. uppl.). Harlow, England: Pearson.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill