Ledarskapets tillväxt genom mänsklig blomstring

Chefer måste utvecklas som ledare.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2024

Ett ledarskap i tillväxt genom mänsklig blomstring skulle humanisera varje arbetsplats och effekten bli som ringar på vattnet.

Ett ledarskap i tillväxt genom mänsklig blomstring skulle humanisera varje arbetsplats och effekten bli som ringar på vattnet.

För många år sedan introducerades jag till begreppet eudamonia om människans strävan till växande och blomstring (eng.”human flourishing”).

Jag föll för uttrycket och det har under många år legat och marinerat inom mig.

Vad betyder det egentligen och hur kan jag förstå dess innebörd i samband med ledarskap? Ett ledarskap i tillväxt genom mänsklig blomstring skulle humanisera varje arbetsplats. Tanken känns svindlande.

Mänsklig blomstring på kollektiv nivå i en organisation förutsätter dock att chefer utvecklas som LEDARE som har insikt och vilja att själva sträva efter att blomstra för att därefter bida till andras blomstring.

Effekten blir ringar på vattnet i den yttre världen.

Vi lever i prövningens tid.

En dag i april läser jag i tidningen The Guardian ett uttalande av JP Morgans vd Jamie Dimon: ”Nu står världen inför det farligaste läget sedan Andra världskriget där både liv och ekonomisk tillväxt hotas”. Han menar vidare att vi befinner oss vid en avgörande tidpunkt i historien.

Mitt område är inte ekonomi. Begreppet tillväxt har för mig alltid förknippats med ekonomisk tillväxt. Så är jag lärd. Jamie Dimon säger att både liv och ekonomisk tillväxt är hotade. Och jag tänker att just jakten på ekonomisk tillväxt har blivit på bekostnad av människans välbefinnande och därmed liv. Hennes inre liv har fått ett mycket litet utrymme i det dagliga arbetet. Resultatet av materiellt välstånd har förorsakat många krympande själar och en alltmer ökad psykisk ohälsa.

Det är något som gått fel och det är vi människor som skapar och har skapat det vi nu är en del av. Synen på ledarskap har inte förändrats i takt med att så mycket annat förändrats och det i en rasande takt. Vi skriver 2024 och även ledarskapet är i kris. Jag vill se en tillväxt i ett nytt, moget och mer medmänskligt ledarskap där ekonomisk tillväxt aldrig får ske på bekostnad av människors hälsa. Såväl psykisk som fysisk hälsa.

Ledarskapets tillväxt börjar redan vid rekryteringen.

Ledarskapets tillväxt inför framtiden beror till stora delar på vilka kompetenskriterier ”beställaren” väljer och även vilka metoder som väljs för urvalet. Ska CV:t avgöra? Ska faktakunskaper vara största prioritet? Idag kan vi fortfarande se en skrämmande bias i könsfördelningen. Vi vet att kvinnor och särskilt den yngre generationen kvinnor är mer välutbildade än unga män. Dessutom är kvinnor generellt bättre på relationer, en kompetens som blir alltmer nödvändig om vi ska förflytta oss i en positiv riktning på våra arbetsplatser och för mänskligheten.

Framtidens ledarskap behöver vara betydligt mer medmänskligt vilket innebär att vara öppen i sinnet, lyhörd för egna och andras behov. Människans tillblivelse sker alltid i relation. Däri ligger fröet till blomstringen. Den tillväxten blir näringsgivande och balanserande mot en sund ekonomisk tillväxt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ledarskapets två roller

Ledarskapets två viktiga roller kräver olika förmågor vilka behöver integreras och de är en förutsättning för växande och blomstring. Chefen styr verksamheten genom att vara fokuserad på själva uppgiften och det operativa arbetet, vilket kräver förmågor som ligger inom ramen för det jag kallar rationell intelligens. Chefen ska kunna tänka klart och logiskt, kunna navigera i strukturen, vilken den än är. Ledaren har blicken riktad inåt sig själv för att leda sig själv och andra. Ledarskapets framgång ligger i kombinationen av att både vara operativt skicklig och ha förmåga att skapa goda relationer. Genom ledarens medmänskliga hållning och med flera relationella förmågor som att lyssna, bekräfta, visa empati och medkänsla bidrar ledaren till att skapa engagemang och motivation hos medarbetare. Det är varje organisations önskan.

Genom att tala i termer av ”ledarskapets tillväxt” behöver vi omvärdera ledarskapet. Det finns många definitioner och det finns ingen rätt definition eftersom allt ligger i betraktarens ögon. Vi kan vara överens om en sak och det är att ledarskap främst är en relation mellan den som leder och den som låter sig ledas, och även mellan den som leder och den som inte låter sig ledas. Det finns de chefer som hellre vill styra och kontrollera och det finns medarbetare som även de föredrar att styras. Min erfarenhet är dock att de är färre än de förstnämnda. I ledandet och i samspelet uppstår mänsklig tillväxt. Tillväxt är expansion av något. Mänsklig blomstring. All verksamhet är beroende av dess ledare.

Ny syn på arbete för människans blomstring

Allt fler frågar sig: Vad ger mening i arbetslivet? Efter covid har mycket förändrats. Vi har fått hybrida arbetsplatser och människan har upptäckt vad livet kan ge, vikten av frihet under ansvar och att synen på arbete har förändrats. I många fall till både medarbetarens och organisationens fördel. Förändringar är ständigt närvarande, och att hantera det oförutsägbara har blivit påtagligt och en nödvändig kompetens. Det har blivit ett obligatoriskt inslag i det dagliga ledarskapet.

Världen skakar mer än någonsin. Det talas om att vi lever i en tid av ”poly crisis”, vilket betyder att vi har flera pågående och samtida globala kriser. Inom biologin är de mest framgångsrika varelser de som kan anpassa sig till omvärldens förändring, och vi människor är också biologiska varelser. Nu utmanas vi människor till att tänka nytt. Det gäller inom många områden, inte minst inom ledarskap. Det behövs ett skifte till förmån för ett hållbart ledarskap som präglas av en balans mellan logik, intuition och känsla. Kort sagt: vi behöver humanisera ledarskapet och därmed humanisera våra organisationer och företag.

Vi lämnar en gammal värld för att välkomna en ny värld. En värld som väntar på att kunna träda fram. Den nya världen kräver något av oss. Vi måste ha modet att släppa taget om heliga kor, släppa taget om antaganden som inte längre håller och om sidor hos oss själva som vi måste våga ompröva. Kris-utveckling-möjligheter.

Ledarintelligens

År 2006 skrev jag min första bok om Ledarintelligens. Jag ville förstå vad som mest upptog chefers tankar och bekymmer inom området ledarskap. Efter att ha lyssnat på chefer under ett flertal år såg jag ett tydligt mönster: Chefen GÖR och ledaren ÄR, och tiden för ”görandet” dominerar ledarskapet då chefer ska förhålla sig till ekonomisk tillväxt som alltid haft och har högsta prioritet. Ledarens ”varande” och växande i förhållande till sig själv och andra marginaliseras och ingen tid ges för inre växande. Upptäckten blev ett ledarskap i obalans. Det var det då och är än idag. Hur kan balans uppnås i ledarskapet? Var finns den största energin för framgång och välmående? Det är inte antingen eller utan alltid både och.

Ledarskapets tillväxt och mänsklig blomstring genom ledarintelligens är både och vilket innebär att:

 • kunna styra och leda samtidigt
 • vara chef och ledare
 • balansera mellan prestation och relation
 • balansera mellan göra och vara
 • balansera logik med känsla
 • kunna vara i en struktur och samtidigt leda mänskliga processer
 • kunna hantera struktur och utveckla kultur

Enkelt uttryckt är Ledarintelligens att leda med själ, hjärta och hjärna. Det innebär att chefen behöver ha tillgång till sina förmågor inom tre dimensioner: den själsliga, emotionella och rationella intelligensen och gärna i denna ordning.

Själslig intelligens (SQ) – handlar om vilja att söka och skapa mening, att ha förmåga till själv-reflektion och vara förankrad i mänskliga värden. Här är frågan ”varför” central.

Emotionell intelligens (EQ)- handlar om hur du kan förhålla dig till dig själv och andra och hur du kan hantera dina egna och andras känslor. Här är frågan ”hur” central.

Rationell intelligens (RQ)-handlar om din förmåga att tänka logiskt, analysera problem, lösa problem och uppgifter utifrån dina tankar. Här är frågan ”vad” central.

Den glömda intelligensen i ledarskapet för mänsklig blomstring

Skaparkraftens intelligens har sitt ursprung i Själslig intelligens, en glömd intelligens, människans ursprungsintelligens, vår inre kompass. Människan har förmåga att tillskriva sitt liv mål och mening. Vi människor har ofta en idé hur vi vill leva genom olika värden och värderingar. Värden är mer abstrakta, som att önska mänsklig frihet och jämlikhet. Med begreppet värderingar menar vi oftast konkreta handlingar som ”avslöjar” vår människosyn genom att visa respekt, tillit och medkänsla.

Värde och värderingar uppstår ur vårt kulturella sammanhang. Om människor ska kunna blomstra i en organisation beror mycket på i vilken mylla (kultur) de befinner sig. Därför är den själsliga intelligensen i ledarskapet en näringskälla för växande.

Hur ofta bjuder du som chef in dina medarbetare till meningsfulla samtal? Genom att tänka tillsammans om varför ni finns, för vem ni finns och på vilket sätt ni bäst tjänar varandra i organisationen och inte minst dem ni finns till för. Det är en väl investerad tid. Dessa samtal måste ske kontinuerligt, vi behöver ständigt påminna oss om vad som är viktigt och vad som generar framgång, växande och välmående. Hur vi vill vara med och mot varandra behöver uttalas och efterlevas. Reflektionens betydelse är viktig för att utveckla själslig och emotionell intelligens.

Reflektion är att stanna upp och både känna efter och tänka till för att upptäcka mer om sig själv och andra. Genom att ta tid för reflektion och inre utvecklingsarbete minskar den psykiska stressen, och växtkraften får spira. Både för chefer och för medarbetare. Vi människor vill vara i relation, vi blir till i relation och då kräver det ett ledarskap i relation. Det är innebörden i Ledarintelligens.

En balans mellan det feminina och maskulina för mänsklig blomstring

Carl Gustav Jung (f.1875), psykoanalytiker menade att när mannen bejakar sin feminina (anima) aspekt inom sig och kvinnan sin maskulina (animus) då kommer människan i harmoni. Han sträckte sig bortom Freuds dystra syn på människan, genom att hävda att när något går snett i världen så beror det på att något gått snett inom individen – och om vi ändrar oss själva kan vi bidra till att världen förändras.

Hur många är inte de olika läror som under olika tidsepoker haft samma budskap? Vi kan inte komma undan. Det innebär åter att tillväxten i ledarskapet ligger i att utöka kriterierna för val av chefer.

”Om du vill ha förändring i världen, var förändringen”.

Enligt forskaren Louise Bringselius fokuserar dagens ledare mer på digitalisering och byråkrati än på relationer. Det är fortfarande 65 procent män som rekryteras till chefspositioner. Dagens organisationer och företag har en hierarkisk struktur som bygger på maskulina normer. En norm vi haft i mer än 500 år och det synsättet ifrågasätts alltmer.

För att balansera upp ledarskapet till en ny nivå ligger tillväxten i att rekrytera fler kvinnor till framför allt högre positioner. Som jag skrev har kvinnor högre relationskompetens, och idag är allt fler kvinnor högutbildade vilket också bidrar till att ”kompetensmassan” för ledarskap är högre bland kvinnor. Det betyder inte att kvinnor ska kvoteras in. De kvinnor som har en bra balans mellan det maskulina och feminina borde vara av största intresse och tillgång. Det kan även uttryckas som att de kvinnor som är både ”doers” och är grundade i ”being” är precis vad framtiden behöver.

Tillväxten ligger även i att rekrytera fler män som har kontakt med både sin maskulina och feminina sida. Av egen erfarenhet och till min glädje ser jag att allt fler yngre män har större tillgång till sin feminina sida än äldre generationer män. Den feminina sidan uttrycks bland annat genom att:

 • Visa känslor
 • Visa sårbarhet
 • Vara omtänksam

Tre nycklar för ledarskapets tillväxt:

 • Rekrytera fler chefer med ledarförmågor
 • Erbjud reflekterande handledning för ledarskapets blomstring och tillväxt
 • Rekrytera fler kvinnor till högre chefsbefattningar

Tre nycklar för mänsklig blomstring:

 • Humanisera varje arbetsplats genom goda handlingar och distribuerad makt
 • Ge utrymme för reflektion och dialog
 • Värdesätt människors behov av inre utveckling och erbjud stöd

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill