Vilka trender dominerar 2022?

Ledarskapet spelar en viktig roll i ett alltmer komplext arbetsliv.

Hälsa | Ledarskap | Hållbarhet | Digitalisering | ARTIKEL | FEB 2022

Komplex arkitektur

Komplex arkitektur

Världen och arbetslivet har utsatts för svåra prövningar under coronapandemin 2020-21. Följderna av detta fortsätter att påverka arbetet och ledarskapet även under 2022, oavsett om pandemin fortsätter eller klingar av. Samtidigt ställs vi inför en lång rad andra utmaningar som ställer stora krav på ledarskapet i ett allt mer komplext arbetsliv. Låt oss därför titta närmare på några av de trender som dominerar arbetslivet under 2022.

Under coronapandemin har distansarbetet slagit igenom på allvar, vilket i sin tur har banat väg för hybridarbete. Vad som kommer att hända med pandemin under 2022 vet vi ännu inte, men oavsett det så kommer distans- och framför allt hybridarbete att vara viktiga faktorer och heta diskussionsämnen under det år som ligger framför oss. Hybridarbetets vara eller icke vara kommer att diskuteras, och vissa företag kommer kanske vilja återgå till att ha alla medarbetare inne på kontoret. Men väsentliga delar av arbetslivet har nu vant sig vid hybridarbetare, och många medarbetare har redan börjat ta den möjligheten för given. Det är därför troligt att företag som vill vara attraktiva som arbetsgivare kommer att behöva erbjuda sina medarbetare möjligheten till hybridarbete även fortsättningsvis.

Det ställer i sin tur ledarskapet inför många svåra frågeställningar. Hur säkerställer man att medarbetare som jobbar på distans flera dagar i veckan är lika integrerade i företagskulturen som de som jobbar på kontoret? Hur följer man upp deras arbete på bästa sätt, och hur försäkrar man sig om att de trivs och mår bra? Ledarens roll blir i många bemärkelser viktigare än någonsin.

För att underlätta ledarens arbete kommer man sannolikt att använda sig alltmer av digitala verktyg; digitaliseringens framfart fortsätter utan hejd. Ledarens arbete kan också avlastas med hjälp av automatisering, vilket innebär att främst (men inte enbart) administrativa och monotona arbetsuppgifter automatiseras, så att ledaren kan fokusera på medarbetarnas utveckling och mående. Dessutom blir tekniska verktyg för att mäta medarbetarnas prestation allt viktigare, inte minst för att säkerställa att prestationer värderas lika oavsett om medarbetaren jobbar på kontoret eller på distans.

Rättvisa och balans

Inom arbetslivet kommer frågor som handlar om rättvisa och jämlikhet att vara fortsatt aktuella. Det handlar till exempel om att jobba med inkludering och likabehandling i ett arbetsliv som blir alltmer komplext, bland annat på grund av ovan nämnda hybridarbete. ”Likabehandling” är vid närmare eftertanke ett lite missvisande ord; den stora utmaningen blir att skapa ett arbetsliv där människor behandlas som jämlikar trots radikalt olika förutsättningar. Att vissa människor jobbar hemifrån medan andra är på kontoret, kan till exempel öppna upp för orättvisor och ojämlikhet åt båda hållen. Poängen är heller inte att skapa millimeterrättvisa av något slag, utan snarare att skapa ett arbetsliv där alla medarbetare och ledare har rimliga förutsättningar och känner sig inkluderade.

En annan fråga, som är nära relaterad till allt det som nämnts ovan, är det vi kallar för work-life balance. Hybridarbetet kan i det här sammanhanget skapa både möjligheter och problem. Ledarskapet kommer även i det här fallet att spela en avgörande roll, som framför allt bör handla om att ge förtroende och skapa möjligheter för medarbetare att leva ett liv som fungerar och går ihop. Här är det återigen viktigt att poängtera att olika medarbetare har radikalt olika livsomständigheter och personlighet, vilket kan göra det lite komplicerat att ha samma regler eller normer för alla.

En fråga som naturligtvis har varit viktig under pandemin är medarbetarnas hälsa, och den är förstås lika viktig även 2022. Den här frågan spelar en stor roll, av flera olika skäl utöver de uppenbara. Dels kan medarbetarnas hälsa, precis som deras engagemang och motivation, ses som ett viktigt mått på hur väl organisationen mår och fungerar. Att mäta medarbetarnas hälsa blir alltså ännu ett sätt för arbetsgivaren att förstå dem och organisationen bättre. Dels är det viktigt att värna om sina medarbetares mående om man vill vara en attraktiv arbetsgivare och kunna locka nya talanger. Lägg därtill att hälsan naturligtvis påverkar produktiviteten, samt att sjukskrivningar är väldigt kostsamma, så är det lätt att inse att medarbetarnas hälsa kommer att vara en central fråga under 2022. Studier har dessutom visat att arbetsgivarinitiativ som syftar till att stärka medarbetarnas hälsa ger resultat, vilket Harvard Business Review berättar om i punkt 8 i deras trendartikel. En av de stora utmaningarna blir emellertid att förmå medarbetarna att verkligen ta del av de hälsoprogram som arbetsgivaren erbjuder.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Grön omställning – och eftertraktade talanger

En fråga som kanske har kommit lite i skymundan under pandemin, men som inte är desto mindre akut, är den gröna omställningen. Det finns flera faktorer som kan motivera företag och organisationer att återuppta och accelerera sitt arbete för en mer hållbar värld. Hållbarhet är lönsamt och kan spara företagen pengar eller generera nya affärer, om det görs på rätt sätt och om man väljer att se möjligheterna i den gröna omställningen. En annan motiverande faktor är att omvärlden i allt högre grad förväntar sig och kräver att företag och organisationer ska ställa om. Det gäller både kunder, nuvarande och framtida medarbetare, partners och investerare. Den gröna omställningen och hållbarhetsarbetet måste naturligtvis gå hand i hand med flera av de ovan nämnda trenderna, till exempel med digitaliseringen och med arbetet för rättvisa och jämlikhet.   

En fråga som det har pratats om i flera år är bristen på talanger, eller bristen på medarbetare med rätt specialkompetens. Under pandemin har mobiliteten i världen minskat, vilket har gjort problemet än mer akut. Både näringslivet och samhället kommer att behöva göra stora satsningar inom områden som utbildning och kompetensutveckling. Samtidigt måste arbetsgivarna kämpa för att klara konkurrensen om talangerna. Möjligheten till distans- och hybridarbete innebär att konkurrensen blir ännu hårdare, samtidigt som attraktiva arbetsgivare därigenom får bättre möjligheter att locka till sig den kompetens de behöver (eftersom den geografiska begränsningen inte spelar lika stor roll). Räkna därför med att kriget om talangerna kommer att intensifieras.

Många av de trender som nämns ovan handlar om att företagen måste inta ett mer humanistiskt sätt att se på sin verksamhet, och ta sin roll i samhället på allvar istället för att helt ensidigt fokusera på vinst. Det är en viktig och nödvändig utveckling som alla parter kommer att vinna på i längden. Det betyder naturligtvis inte att grundidén med företagande försvinner. Syftet med att driva ett företag är till syvende och sist att det ska vara produktivt och skapa resultat, vilket blir väl så viktigt i prövande tider som dessa. När världen är i förändring och möter stora utmaningar, måste man som företag kunna fortsätta leverera – och det målet är helt i linje med (och en förutsättning för) de humanistiska och världsförbättrande ambitionerna. Det är kanske inte business as usual längre, men det är fortfarande business.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill