Sjukskrivningarna kostar oss astronomiska 62 miljarder kronor

Milla Jonsson, STQM: Förebyggande arbetsmiljöarbete är en investering för framtiden.

Hälsa | HR | ARTIKEL | NOV 2018

Det är dyrt att inte arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågan - både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv.

Det är dyrt att inte arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågan - både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv.

I slutet av oktober kom en rapport från  Skandia gällande sjukskrivningar där man kan utläsa att samhällsförlusten kopplat till ej utförd arbetsinsats uppgår till astronomiska 62 miljarder, och då är  siffrorna räknade i underkant. Av Försäkringskassan registrerade sjukärenden är 45 procent möjliga att direkt koppla till psykisk ohälsa under det första kvartalet [1]. Det är en paradox, eftersom vi aldrig haft det så bra som idag! Vi lever i ett modernt samhälle med alla möjligheter och och ändå mår vi sämre än någonsin mentalt.

Under de senaste sju åren har sjukskrivningstalen kopplade till den psykiska ohälsan ökat [2] från 28 procent till 45 procent [3].

Dessa siffror förklarar med en stor tydlighet varför det är så viktigt att arbeta förebyggande både för att förhindra ohälsa, men även att agera snabbt när det kommer till rehabilitering. Det är ett misslyckande sett ur ett samhällsperspektiv att vi har långa och många sjukskrivningar. En av orsakerna är att vi har misslyckats med det förebyggande arbetet, men även att samhällsstrukturen förändrats när det kommer till det sociala samspelet mellan individer. 

Att redan i ett tidigt stadium erbjuda hälsoriktade och förebyggande insatser till en snabb rehabilitering från arbetsgivarens sida är oerhört viktigt, inte minst för en snabb återgång till arbetet. Genom att minska sjukskrivningarna med en tredjedel skulle den samhällsekonomiska vinsten öka med 20,7 miljarder kronor under 2017 enligt Skandias rapport.

Det som slår mig varje gång som jag föreläser inom ämnet arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till rehabilitering är att kunskapen inom ämnet är väldigt låg. Detta gäller såväl arbetsgivare och skyddsombud som fackliga ombud. Många gånger har kunskapsbristen bidragit till mer  långdragna rehabiliteringsärenden än nödvändigt där medarbetare inte har fått korrekt hjälp för att snabbt kunna komma tillbaka i arbete. Kostnaden blir inte hög endast ekonomisk utan även hög sett till lidande hos enskild individ och påfrestningar för företag och samhälle. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att förebygga sjukskrivningar är en investering

Från mitt perspektiv är ett förebyggande arbete kopplat till rehabilitering [4] en investering för ett företag. I dagens moderna samhälle är kunskap och tillgång till rätt kompetens hos medarbetare oerhört viktigt för ett företags långsiktiga konkurrenskraft! När ett företag har många korta och långa sjukskrivningar får övriga medarbetare bära bördan av arbetsuppgifter som behöver utföras, vilket i sin tur försvagar företagets organisation. 

Att ha obalans mellan krav och arbetsbelastning är  en del av problemet som bidrar till psykisk ohälsa. Genom att inte ha kontroll på hur mycket medarbetare arbetar, trots att lagen [5] föreskriver detta, öppnar vi upp för beteenden som i grund och botten inte bidrar till återhämtning och hälsa. Vi vet dessutom att i försvagade organisationer finns en högre procent av psykisk ohälsa, konflikter och kränkningar som mobbning.

Långtidssjukskrivning kostar astronomiska summor

Nu tror jag inte att endast företaget är de som ska lösa problemet när det kommer till sjukskrivningar – det krävs krafttag på alla nivåer. Genom samverkan där offentlig, privat och frivillig sektor fokuserar på förebyggande arbete kan en konstruktiv utveckling uppnås. När vi i samhällsdebatten normalt talar kostnader är det utifrån fokus kopplat till sjukersättning – det som är kopplat till vårt sociala skyddsnät. Det som gör Skandias rapport intressant är att den lägger fokus på den förlorade intäkten kopplat till produktivitet, det vill säga värdet i pengar som går förlorat när inte arbete kan utföras på grund av sjukdom. Om vi gör en uppställning på vad det kan kosta så börjar vi förstå att det finns all orsak att arbeta förebyggande:

Projektledaren Kim blev sjukskriven för utmattningssyndrom och har varit långtidssjukskriven i ett år. Hen har en månadslön om 32.000 kronor. Här följer några av de kostnader som är kopplade till sjukskrivningen:

Sjuklön (första 14 dagarna [6])

Semesterersättning/pensionslön (detta är en kostnad som fortsätter 180 dagar in i sjukskrivningen)

Fasta kostnader 

Arbetsanpassning (till exempel anpassning av arbetsutrymme – om möjlighet finns)

Rehabilitering (handledning/ anpassning av det som medarbetaren har arbetet med innan sjukdom)

Rekrytering/ inskolning ersättare

Omplacering (om medarbetaren behöver annat arbete hos samma arbetsgivare)

Förlorad arbetsinsats

Administration

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totalt x,x miljoner kronor

Bara genom denna enkla uppställning så får vi en viss insyn i hur dyrt det kan vara att inte arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågan och det som är kopplat till ohälsa.

Genom att lägga ett större fokus på ett förebyggande arbetsmiljöarbete kopplat till hälsoinsatser kan både lidandet utifrån enskild individ minska – och samhället sparar miljarder kronor i förlorade arbetsinsatser. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR

Dela:

Om skribenten

Milla Jonsson är expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Hon utbildar chefer och medarbetare kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete. Milla är en god kommunikatör med starkt målfokus som utgår från både organisationens och medarbetarnas behov för framtida utveckling. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring arbetsmiljöfrågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad seniorkonsult och utbildare.

Milla Jonsson.


Foto: Jessica Clarén


Fotnoter

[1] Samhällsförlusten av sjukskrivningar: 62 miljarder kronor, Skandia 2018

[2] Slutrapport Rehabilitering och samordning, Forte 2016

[3] Samhällsförlusten av sjukskrivningar: 62 miljarder kronor, Skandia 2018

[4] AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

[5] Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 § 8, AFS OSA 2015:4 §§9-12, AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid, Arbetstidslagen.

[6] Per den 1 januari 2019 kommer karensdagen att bytas ut mot karensavdrag.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill