Tredje vägens ledarskap – ett medmänskligt ledarskap

Pandoras ask öppnades med #metoo

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2018

Tredje vägens ledarskap – ett medmänskligt ledarskap

Tredje vägens ledarskap – ett medmänskligt ledarskap

År 2017 var ett år som avslutades med ledarskapets haveri. Pandoras ask öppnades, men i botten på asken finns alltid HOPPET. Det nya ledarskapet kommer förhoppningsvis att födas i kölvattnet efter hashtaggen #metoo. Jag tror att de flesta har omskakats och undrat hur detta kunde hända. Trots att vi kommit långt i strukturbygget av det som ska bära upp värdigheten i arbetet. Vi har medbestämmande, vi kan påverka vår arbetsmiljö och jämställdhetsarbetet är lagstadgat. Allt finns på pappret, men det räcker ändå inte att ta ansvar och visa vägen mot värdigt beteende i arbetet. Tvärtom, strukturbyggen har gett ett falskt skydd och legitimitet att inte handla. 

Problemet som uppstått ska behandlas mot bakgrund av att förstå orsakerna bakom och se #metoo som ett symtom. Nu finns chansen att gå Tredje vägens ledarskap som är medmänskligt. Ett ledarskap som integrerar själ, hjärta och hjärna, med betoning på det förstnämnda.

Börjar vi skymta slutet på gamla maktstrukturer?

Vi lever fortfarande i strukturer som är sprungna ur patriarkaliska normer och värderingar. Mannen har i alla tider fått biljetten till första parkett. Med det menar jag att mannen varit normen och ofta haft företräde till chefsbefattningar och därmed representerat makten. När begäret efter makten uppstår prövas personligheten. Begäret triggar egot och mycket vill ha mer. Chefer som tillfredsställer sitt begär med att skapa mer makt får en kick. Det finns kick-sökare i alla kretsar. Maktens baksida för den som utövar makt brukar förr eller senare resultera i fritt fall. Det har vi sett mycket av under 2017. Är detta ett tecken på ledarskapets haveri? Jag hoppas det då nya vägar kan öppnas. Här finns hoppet. Vägar som är medmänskliga, vägar som ger mening för den som valt att vara chef och ledare, och mening för medarbetare.

Här ger jag en beskrivning av första, andra och tredje vägens ledarskap. När du läser reflektera över det du läser och se var du känner igen dig. Både utifrån hur det är nu och hur du vill att det ska vara. Bara du kan bestämma din väg. En väg som fyller dig med mening och som skapar mening för andra. Och ett ledarskap som är värdigt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Första vägens ledarskap

Första vägens ledarskap belönar den rationella människan som är fokuserad på sin uppgift. Chefens färdigheter som administratör och "doer" är de som premieras och belönas i de flesta chefsrekryteringar. Den första vägens ledarskap har sin grund i människans rationella intelligens med förmågor som att vara logisk, analytisk, att vara målstyrd och att vara klar över vad som ska åstadkommas. Första vägens ledarskap bygger på kortsiktigt tänkande, styrning och kontroll och med tydliga hierarkiska strukturer vilket tydliggör vem som har makten och där man talar i termer av överordnad och underordnad. Detta trots "platta" organisationer. Första vägens ledarskap är idag försvagat eftersom fler och fler har kommit till insikt om att ledarskap också handlar om kommunikation, samspel och att bygga förtroende genom goda relationer. Därför har medvetenheten om och betydelsen av emotionell intelligens ökat. Vilket innebär att ha förmågor som stödjer samspelet mellan människor. Och inte minst att bli mer medveten om sig själv.

Andra vägens ledarskap

Andra vägens ledarskap kom så sent som på 1980 - talet med upptäckten och betydelsen av emotionell intelligens. En intelligens med förmågor som att kunna se på sig själv, kunna hantera egna och andras känslor och att utveckla en självmedvetenhet. Flera studier under årens lopp har kunnat bevisa sambandet mellan chefens emotionella intelligens och en positiv inverkan på arbetsprestation, motivation och välbefinnande bland medarbetare. Upptäckten att ledarskapet är relationellt, och att relationen mellan chef och medarbetare ska vårdas talas det nu mer och mer om.

Hur det ska gå till och vad som krävs för att utveckla dessa förmågor, för det finns det flera vägar. Vilken väg som är bäst måste var och en upptäcka själv. Allt passar inte alla. Personligen tror jag mest på regelbunden handledning/coaching. Kurser ger inspiration med kortvarig effekt, alltså inte kostnadseffektivt. Handledning ger dess motsats. Andra vägens ledarskap är en början till att ta nästa steg och gå in i tredje vägens ledarskap som är ett holistiskt synsätt som integrerar tre områden; själ, hjärta och hjärna - det jag kallar Ledarskapets intelligens.

Den tredje vägens ledarskap - ett medmänskligt ledarskap

Den gamla tankens ledarskap bygger på allt som ska GÖRAS. Den nya tankens ledarskap, det medmänskliga ledarskapet, betonar betydelsen av att VARA. Ett medmänskligt ledarskap har sin utgångspunkt i att vara självmedveten för att därigenom öka sin självkännedom. Som ledare behöver du leda dig själv för att leda andra. Det är inget nytt, men det behöver vi alla bli påminda om tills att det blir en sanning, och då först tar vi ansvar för att leva och eftersträva visionen om ett medmänskligt ledarskap. Den tredje vägens ledarskap börjar med frågan varför för att förstå det egentliga syftet och intentionen med ledarskapet. Den tredje vägens ledarskap har alltid sin utgångspunkt i den själsliga intelligensen. Att utforska vem jag är, vad jag vill och varför jag vill. Genom att bli mer självmedveten ökar självkännedomen.

Det medmänskliga ledarskapet kan ses utifrån tre steg:
 1. Jag utforskar min själsliga intelligens genom att ställa följande frågor: Vem vill jag vara inför mig själv? Vem vill jag vara som din chef och ledare? Genom vilka värden vill jag leva så att jag kan vara medskapare till en kultur som skapar lust, engagemang och medansvar för det vi alla tillsammans ska åstadkomma för dem vi är till för? Hur skapar jag en meningsfull tillvaro för det jag tror på? Hur kan jag förmedla det till andra? Vilken är min egentliga intention med mitt ledarskap?
 2. Genom emotionell intelligens kan jag interagera med andra.
 3. Syntes av själ, hjärta och hjärna. Jag vet varför jag är ledare, jag vet hur jag ska förhålla mig och jag vet vad jag ska åstadkomma. Mitt vara ger näring till mitt göra.

"Den tredje vägens ledarskap skapar framgång tack vare hög etik, goda relationer och med en medvetenhet om varför vi vill det vi vill och för vem."

– Marika Ronthy
Det är genom den tredje vägens ledarskap som förutsättningar skapas till verklig förändring och verklig förändring börjar alltid med den enskilde. Det är så gott som en omöjlighet att skapa förändring i det yttre om inte förändringen börjar i det inre. Det gäller såväl nya mentala kartor som ändrade beteenden. Tolstoy sa att många människor ville vara med och förändra världen utan att vilja förändra sig själva. Hur många organisationer idag arbetar med förändringsledning genom att börja med ett inifrån perspektiv?

Den tredje vägens ledarskap skapar framgång tack vare hög etik, goda relationer och med en medvetenhet om varför vi vill det vi vill och för vem. Den tredje vägens ledarskap eftersträvar autencitet genom att leva sina värderingar utan att kompromissa. Ett medmänskligt ledarskap eftersträvar att skapa tillit då tillit uppmuntrar lusten till att ta ansvar och att ta egna initiativ, tack vare att chefen delegerar och låter medarbetare vara medskapare och medansvariga.


Vad menas med tillit och hur uppstår den?

Tillit uppstår ur en process och efter en lång tid. Tillit har sin grund i värderingar och beteenden och kan därför inte kommenderas fram. Tillit uppstår ur ett samspel mellan människor som bygger på handlingar som uppvisar respekt, ansvar, pålitlighet, integritet, generositet, konfidentialitet, håller gränser, är skvallerfria och icke dömande. En chef och ledare som vill skapa en tillitsfull organisationskultur börjar med att utforska sin själsliga intelligens och att ständigt öva tillitens alla aspekter.

Blir tredje vägens ledarskap en självklarhet för nästa generation? Eller finns det utrymme för det redan nu i övergången? Vi ser redan idag hur ledarskapet väljs bort när driftiga unga människor väljer bort gamla organisationsstrukturer och satsar på nya värdeskapande samarbetsformer sprungna ur tillit.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Läs DN-intervjun Vi har alldeles för många självupptagna chefer med Marika Ronthy och Ulf Hall från den 15 december här.

Tisdagen den 16 januari kl 10.00 kan du lyssna på Marika i P1 då hon medverkar i programmet Kropp & Själ.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill