Utveckla din medvetenhet

Är dagens chefer redo att bli mer reflekterande?

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2017

Utveckla din medvetenhet

Utveckla din medvetenhet

Vi kan inte fortsätta att låtsas som om vi kan förhålla oss till världen som för tjugo år sedan! Ledarskapet måste omprövas och det på alla nivåer. De som åtagit sig att vara formella chefer i en organisation måste ta sitt ansvar och träna sig i att bli ledare. Gå bortom sina egon och egenintressen. Alla människor förtjänar att bli ledda av ledare precis som alla barn förtjänar att bli ledda av sina föräldrar. Efter det kan fler och fler börja leda sig själva och insikten om att vi kommit till en punkt där begreppet tillsammans blir verkligt och betydelsefullt.

”Känn dig själv”, sa Sokrates för mer än två tusen år sedan, ett budskap från västvärldens filosofiska visdom. Går vi öster ut och några tusen år till bakåt hör vi samma budskap. Vad ska behöva hända med dig för att du ska vakna till en annan verklighet än den vi skapat? Med en dåres envishet fortsätter jag att berätta hur jag tänker inom området medvetet ledarskap. Ett ledarskap som är värdigt för alla människor och som måste få träda fram, NU.

Hur är det nu?

Jag börjar med att påminna om alla de skandaler som vi bevittnat i affärslivet och i den offentliga sektorn under det senaste decenniet. Utan att analysera dem – vilket inte behövs och vilket jag ej heller är kapabel till – kan vi säkert enas om att de flesta skandaler berodde på människans girighet och begär efter maktfullkomlighet. Det tyder på en låg grad av medvetenhet med en oförmåga att förstå när man har gått över gränsen. Konsekvensen av låg medvetenhet blir ofta destruktiv.

Trots att vi lever i en postmodern tid lever den mekanistiska synen på organisation och ledarskap kvar i mångas föreställningsvärld. Det jag främst tänker på är att många chefer fortfarande tror att styrning och kontroll är framgångsfaktorer. Styrning och kontroll passade i en tid där det mesta var förutsägbart och där förändringstakten var långsam. Idag är allt oförutsägbart, globalt och med en extremt snabb förändringstakt. Delvis tack vare teknologin, där sociala medier är en viktig påverkansfaktor med stort inflytande – och unga generationer som vill engagera sig men känner att de har svårt att få sin röst hörd i de etablerade organisationerna. Den gamla makthierarkins uträkning har redan börjat.  


För tre år sedan hölls en konferens på temat tillit i London. Sir Bob Geldof sa: ”Idag 100 år senare är vi tillbaks på samma plats men i en ny värld och vi brottas med en gammal struktur som inte längre tjänar sitt syfte. Om affärsvärlden vill bli framgångsrik måste den bli autentisk och äkta”.

"Allt börjar med dig själv."

– Marika Ronthy

Vad är medvetenhet?

Medvetenhet går nästan inte att beskriva eller förklara. Det måste upplevas. Medvetenhet ligger bortom vårt ego och bortom våra värderingar. Medvetandet kan inte präglas – det är fritt. Frihet är medvetandets innersta natur. Medvetenhet är ett uppvaknande och ligger djupt slumrande inom varje människa.

En enkel beskrivning av ett dagsmedvetande är att jag vet att jag finns. Jag registrerar mycket i min omvärld, allt som är här och nu. Det är jag med-veten om. Det finns några skikt till i människans medvetandeutveckling. Vi är skapade med en social hjärna som innebär att vi kan bygga relationer och bli medvetna om andras medvetande. Vi vet idag genom kognitionsforskningen att vår hjärna är plastisk. Vi kan lära och utvecklas hela livet. När vi människor använder en del av vår tid till att granska oss själva och vara självreflekterande öppnas fönstret till fler medvetande-nivåer.

Medvetandeutveckling är våra insikter.

Det är en ytterst begränsad syn att tro att människan är en rationell individ som oftast fattar medvetna och kloka beslut. Konsekvensen av vad för mycket rationalitet i ledarskapet har gjort med oss har de flesta av oss upplevt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hur du kan utveckla ett medvetet ledarskap

Den västerländska metodiken att utveckla ett ledarskap är att analysera och den österländska metodiken är att bevittna. Eftersom allt har minst två sidor kan det vara en idé att dessa båda metoder integreras så att ett nytt ledarskap skapas i en ny värld som kräver både analys och bevittnande för att överleva. Genom att bevittna börjar du med att lyssna inåt. Du börjar med att bevittna dina tankar och känslor under din vakna tid.

Reflektera över det som talar till dig inifrån. Där har du delar av din sanning. Nästa steg är att vilja förstå vad det vill säga dig. Hur ofta går du emot dina tankar och dina känslor? Hur ofta litar du på din intuition? Väljer du den rationella vägen för att den är enklast eller är mest politiskt korrekt, eller anpassar du dig till vad som förväntas av dig från din omgivning? Du kommer inte kunna utveckla din medvetenhet genom att lyssna mer på andra än på dig själv.

Vi talar allt oftare om autenticitet, integritet och tillit. Dessa begrepp kan endast få bäring i ditt ledarskap när du utvecklat din medvetenhet, när du alltid lever självreflekterande.

Reflektera över denna lilla berättelse:

En man kom och frågade mästaren: ”Hur kan jag bli mer medveten?”

Mästaren var tyst, fullkomligt tyst, som om han inte hörde frågan. Mannen sa: ”Är du döv eller?”

Mästaren sa: ”Jag hörde din fråga och jag har svarat på den! Tystnad är svaret. Jag satt tyst - den pausen, det mellanrummet var mitt svar.”

Mannen blev irriterad och sa: ”Kan du inte uttrycka dig tydligare så att jag begriper?”

Mästaren skrev i sanden: ”Meditation.”

Medmänskligt ledarskap

Jag är helt övertygad om att vinnarna i framtidens företag är de chefer som insett att framgången ligger i att utveckla ledarrollen som är att utveckla ett medmänskligt ledarskap.

För ett medmänskligt ledarskap krävs färdigheter inom själslig och emotionell intelligens. Den själsliga intelligensen är kärnan i all medvetandeutveckling. Här hittar du din mening, dina värden, din sanning, din frihet och din äkthet. Den emotionella intelligensens färdigheter handlar om hur du bygger relationer, hur du hanterar dina och andras känslor och hur hög grad av självkännedom du har. När alla dessa färdigheter kombineras med dina chefsfärdigheter kan vi tala om ett holistiskt ledarskap som är både och, och som ser till helheten.

Först då kan vi börja skönja det meningsfulla i tillvaron och att alla bidrar till en värld som vi alla längtar efter.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill