Välj rätt aktiviteter för att utveckla teamet

Pseudoteam vs riktiga team, del 2 av 2: Träna så här för att utvecklas åt rätt håll.

Coacha | Motivera | ARTIKEL | MARS 2021

Sträva efter att utveckla gruppens mål och tydliggöra ert ömsesidiga beroende.

Sträva efter att utveckla gruppens mål och tydliggöra ert ömsesidiga beroende.

I den första delen av den här miniserien om team konstaterade vi att det finns två typer av team: riktiga team och pseudoteam. Riktiga team kännetecknas bland annat av att teammedlemmarna strävar mot gemensamma, tydliga mål, och är ömsesidigt beroende av varandra. I denna del ska vi titta på hur ni kan utveckla teamet, oavsett om ni kan definieras som ett ”riktigt” team eller inte.

I del 1 i denna serie om pseudoteam och team berättade jag om professor Michael Wests forskning, som visar att team kan kategoriseras antingen som riktiga team eller som ”pseudoteam”. Gå gärna tillbaka och läs första delen för att se hur dessa olika typer av team definieras. Det handlar bland annat om huruvida man har tydliga, gemensamma mål, är ömsesidigt beroende av varandra och har olika roller i teamet.

Men varför är det intressant att prata om team och vilka som ingår i riktiga team? Behovet av teamarbete ökar och allt fler arbetsuppgifter kräver olika kompetens för att genomföras. De flesta organisationer arbetar i en komplex miljö med ständiga utmaningar som kräver snabba beslut och flexibla metoder. 

Det här gör att top-down styrda organisationer kan ha svårt att hänga med i snabba svängningar, då de ibland agerar långsammare och mer stelbent än organisationer med medarbetare som jobbar i teambaserade organisationer. I teambaserade organisationer fattas besluten ute i organisationen, av team som har de rätta kompetenserna och som arbetar effektivt och i nära samarbete med dem som de ska leverera tjänster eller produkter till.

Välj rätt aktiviteter för teamet

Nu är vi inne i ett nytt år, och många organisationer passar nog på att se över sitt arbete och sina arbetssätt. Digitaliteten testas och utvecklas, de digitala metoderna förbättras och de team som främst jobbar på distans inser att det är bättre att ses på en digital kick-off än att inte ses alls. Chefer och ledningsgrupper funderar över vad som behöver göras för att förbättra arbetet i sina grupper och organisationer. Det ”nya” digitala arbetssätten har nu blivit ”det nya normala” för många arbetsgrupper, och uppskjutna kick-offer och planeringsdagar bokas nu in i agendorna. 

Står ni inför att planera någon typ av aktivitet som ska stärka ert team? Då är det bra att först ställa er frågan som vi diskuterade i del 1: Är ni ett riktigt team? Svaret hjälper dig att planera in ”rätt” aktiviteter för teamet. 

Om ni svarar ja:

 • Inkludera en agendapunkt som handlar om att repetera och diskutera ert (era) mål som grupp. Ett tydligt och svårt mål för gruppen ger högre motivation. Skapa en gemensam förståelse och acceptans för målet (-en). (Här kan det vara bra att öppna upp för nya mål som inte bara handlar om vad som ska åstadkommas i framtiden utan också mål som handlar om hur arbetet i teamet ska gå till. (ibland benämns dess som interna/externa mål, ibland som resultat-, prestations-, process- och läromål. Ibland kallas de resultatmål och processmål. Oavsett vilka begrepp ni väljer, tänk gärna på att få in mål som handlar om framtiden men också mål som ska uppnås här och nu)
 • Inkludera en del som handlar om era roller och ansvarsområden, vem som gör vad, och hur ni behöver samarbeta på bästa sätt för att nå era mål. 
 • Inkludera en del som handlar om när och hur ni utvärderar ert samarbete och om ni ses tillräckligt ofta för att ha tid för denna typ av dialog.  

Om ni svarar nej och vill bli ett riktigt team:

 • Fundera över om ni kan (och vill) (om)formulera eller ta fram ert mål som grupp och på så sätt tydliggöra varför ni behöver varandra och varför ni ska jobba i team.
 • Fundera över om ni kan tydliggöra roller och ansvar och delegera ut uppgifter som kräver samarbete i teamet. Tydliggör hur samarbetet ska gå till. Ge medarbetarna i uppdrag att jobba i par/triader för att träna på samarbete.
 • Fundera över hur ni utvärderar ert samarbete idag och vilka forum ni behöver skapa för att ge utrymme för denna typ av dialog. Börja genomföra täta teamdebriefs/After action reviews.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Team eller individuellt arbete?

Det finns också arbetsuppgifter som inte kräver teamarbete. En organisatorisk grupp med medarbetare som jobbar individuellt. I denna typ av grupper är det värdefullt att fundera över relevansen av aktiviteter såsom teambuilding. Medarbetare och chef kan uppskatta roliga teambuildande aktiviteter för att få en paus, en rolig energipåfyllning, men – teambuildingen kommer inte göra era roller mer tydliga eller målen mer förståeliga. Det kan vara kul att lära känna varandra för att skapa ökad trygghet och tillit till ens kollegor men för att samarbete, kommunikation etc ska förbättras behöver ni också diskutera konkreta frågor i teamet såsom till exempel arbetssätt, roller, kommunikation, feedback och struktur.

I dessa sammanhang kan det vara viktigt att utveckla dialogen mellan medarbetare och chef. Hur ofta ses jag och min chef? Vilken typ av frågor behöver vi diskutera? Vad behöver jag för att kunna genomföra mina arbetsuppgifter på bästa sätt?

Här blir det värdefullt att fundera över era enhetsmöten, veckomöten med mera där man ofta går laget runt och alla medarbetare delar vad de gör just nu. Vad är syftet med de mötena för en grupp medarbetare som främst jobbar individuellt? Är det för att chefen på ett effektivt sätt ska få en helhetsbild av nuläget genom informationsdelning? Eller ska det också finnas ett mervärde för varje medarbetare. Då kan det vara klokt att fundera igenom vad ni kan prata om och ägna tid åt som kan hjälpa er i ert individuella arbete. Detta kan vara ett bra tema för exempelvis en gemensam planeringsdag eller kick-off. Det kan handla om frågor som gränssättning till övriga organisationen, vilken typ av kommunikation ni vill ha med övriga arbetsgrupper i organisationen, hur ni delar erfarenheter med varandra gällande utmaningar, stress, konflikter och stärker varandra i era individuella utmaningar.

Så, tillbaka till ditt team på jobbet. Är ni ett riktigt team eller pseudoteam? Och vilken typ av team vill ni vara? Ett effektivt, innovativt med lägre grad av stress och sjukfrånvaro? Sträva då efter att utveckla ert gruppmål och tydliggöra ert ömsesidiga beroende.

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på teamutveckling och psykologisk trygghet

 • Följ skribent

Emma Stenmark är organisationsutvecklare och föreläsare och har i mer än 20 år arbetat med att utveckla team och organisationer på bland annat Sida, Amnesty, Brilliant och Add Insight. De senaste 6 åren har hon arbetat som konsult med fokus på team- och ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling samt föreläst i både Sverige och utomlands. Hennes specialintresse har de senaste åren varit psykologisk trygghet och hur det kan bidra till teamets förbättrade prestation. Emma certifierar användare (Practitioners) tillsammans med Add Insight genom The Fearless Organization med fokus på att mäta och följa upp psykologisk trygghet på grupp- och organisationsnivå.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach på Humanova med inriktning på psykosyntes. Hennes intresse för hur individ och organisation kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

Hon jobbar med både små och stora organisationer, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att jobba på engelska om så önskas.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Motivera

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill