Vems värderingar gäller?

Marika Skärvik, PerformancePotential: Många verksamheter ägnar tid åt att definiera sina värderingar, frågan är vad det ger för effekter?

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2018

Värderingsarbeten är viktiga och arbetet med dem måste bygga på objektiva metoder.

Värderingsarbeten är viktiga och arbetet med dem måste bygga på objektiva metoder.

Värderingar är ett viktigt ord i dagens arbetsliv. På många företag och arbetsplatser lägger man stor vikt vid att formulera verksamhetens värdegrund, och sedan försöka få alla medarbetare att leva och agera utifrån den. Men hur effektivt är egentligen värderingsarbetet? Värderingar är någonting väldigt personligt, och det som synes vara en gemensam värdegrund är i värsta fall bara läpparnas bekännelser.

PP ill

Illustratör: Åsa Holmqvist


Verksamheter och företag lägger ner både tid och energi på att stadfästa gemensamma värderingar, och alla använder sina specifika metoder för att komma dit. Ett exempel på en sådan metod är att hela organisationen jobbar fram nyckelord för att sedan enas om en gemensam värdegrund. I andra fall så väljer ledningen vilka värderingar som verksamheten ska utstråla, både internt och externt. 

Något som ofta glöms bort är att värderingar är känslobaserade upplevelser och uppfattningar som skiljer sig från person till person, baserat på sociala och kulturella erfarenheter. Det gör att ett värderingsarbete är mycket mer komplext än vad man först kan tro. Det är lätt att uppleva att man kommit i hamn genom att ha satt en värdegrund, men många gånger blir det endast läpparnas bekännelser. Det beror på att man är omedveten om vad värdegrundsorden egentligen betyder för de enskilda medarbetarna och vilken effekt de får på de externa relationerna.

När en organisation väl har satt sina värderingar, påverkas dessa givetvis av alla nya personer som anställs. Det är angeläget att då säkra att de nya som kommer in kan dela eller leva de värderingar som det har lagts mycket arbete på. Eftersom värderingsarbetet beskrivs som mycket viktigt och att det läggs tid och resurser på det, borde det sedan genomsyra hur man hanterar värderingar vid rekrytering. Det intressanta är att just vid rekryteringar, används inte objektiva metoder, vilket gör att värderingarna som man tror gäller, riskerar att divergera.

Ett konkret exempel på brister i hur man säkerställer värderingsarbetet, kommer fram i vår årliga undersökning PotentialBarometern inom området rekrytering. Den visar att chefer anser att värderingar är en stor utslagsfaktor vid rekrytering. Men när de ska ta reda på kandidatens värderingar, så säger hela 66% att de beskriver verksamhetens värderingar och ber om accept på desamma eller att kandidaten själv får berätta om sina värderingar. Att använda sig av objektiva metoder för att ta reda på kandidatens sanna, personliga och prioriterade värderingar sker i väldigt liten utsträckning. 

Värderingar

Forskning visar betydelsen av egna tolkningar

Eftersom värderingar till stor del är känslostyrda, är det oerhört svårt för individer att faktiskt sätta ord på dem. PerformancePotential har jobbat med forskningsgrundade värderingar under många år, och har funnit att när man lyfter på locket har varje individ en egen tolkning av dels företagets valda värdegrund och dels sin egen. Det är väldigt få som egentligen kan definiera och presentera sina sanna, personliga och prioriterade värderingar utan att påverkas av vad som anses bra eller dåligt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Betydelsen av erfarenheter och preferenser är större än vi tror

Vad kan anledningen vara till att man är så fokuserad på värderingar? Är det för att man vill styra ett beteende åt ett visst håll, eller handlar det om att man är genuint intresserad av att förstå människors bakomliggande prioriteringar? 

Att försöka kontrollera människors omdömen och synsätt är enormt svårt. I den forskning och det praktiska arbete som vi har gjort, genom att träffa och åskådliggöra de sanna värderingarna på individnivå, kan vi se att det finns en väldigt liten koppling mellan individuella värderingar och de kärnvärderingar som företagen väljer att ta fram. Om vi till exempel tar engagemang, som egentligen inte ens är en värdering utan ett beteende, så tolkas det olika beroende på vilka personliga erfarenheter och preferenser du har. Det leder till att den valda värdegrunden direkt får flera olika tolkningar i stället för en kollektiv sådan. Visst är alla medarbetare engagerade, enligt värdegrunden, men olika värderingar ligger till grund för varje medarbetares individuella tolkning av ordet engagemang. Betydelsen för varje enskild medarbetare kommer oundvikligt att påverka dennas uttryck för, i det här fallet, värdegrunden engagemang. Att det blir så leder i många fall till att man vidare försöker beskriva vad engagemang betyder, något som återigen är ett sätt att beskriva beteenden. Det har egentligen väldigt lite med värderingar att göra.

4 perspektiv som avgör dina prioriteringar

Om vi fördjupar oss en aning i ordet engagemang, finns det 4 olika grovt uppskattade perspektiv på värderingar. 

 1. Det börjar med det logiska perspektivet, där en person ser på engagemang kopplat till logiska och rationella val i sitt agerande. 
 2. Det andra är det emotionella perspektivet där tolkningen av engagemang är kopplat till empati och kreativitet. 
 3. Det tredje tolkar ordet engagemang utifrån det individuella perspektivet som handlar om att prestera eller utöva. 
 4. Slutligen kommer vi till det fjärde som är det teamorienterade perspektivet där engagemang handlar mer om hur vi jobbar tillsammans och värdet av det, som att stödja varandra och att samarbeta. 

Det finns givetvis en mix av dessa fyra perspektiv, vilket gör att värdeordet engagemang tolkas på helt olika sätt beroende på vad du prioriterar.

Vikten av objektiva metoder vid värderingsarbete

Värderingsarbeten är viktiga, men om man verkligen vill komma åt var och ens sanna värdering, måste arbetet bygga på objektiva metoder för att få fram det. För att verkligen nå individen måste denna få fatt i sina värderingar på ett sätt som är fritt från förutfattade meningar. 

Vi har lång erfarenhet av objektiva metoder som hjälper individen att bättre förstå sina värderingar och bakgrunden till dem. Vilket i sin tur ger företagen en mycket mer sanningsenlig bild av vilka värderingar som egentligen råder och styr organisationens bakomliggande agerande. 

Att bli medveten om sina värderingar ger både individ och organisation en helt annan kraft, där den emotionella motorn kan användas på ett mycket mer långsiktigt sätt, utan valda sanningar, förutfattade meningar och läpparnas bekännelse. Nyckeln till prestation och riktigt engagemang ligger i en fördjupad kunskap om hur värderingar grundas och etableras. Metoden gör att du i en organisation kan få fram de riktiga och sanna personliga värderingarna, vilket kan användas för att ta fram de kärnvärderingar som man vill kommunicera.

Kännedom om de egna värderingarna leder till djupare förståelse för företagskulturen

Det intressanta med att människor får tillgång till sina sanna värderingar, i stället för att påtvingas ord som saknar betydelse för var och en, är att man kan förstå företagskulturen i grunden och att de beteenden som syns speglar verkligheten, istället för en fabricerad önskedröm. 

Vill du få dina strategier, mål och aktiviteter att bli verklighet, behöver du utmana ditt sätt att se på värderingsarbetet. Gå till botten med vad som egentligen kommer att skapa resultat genom att utgå från en annan infallsvinkel och metod än vad du kanske gör idag.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Marika Skärvik

Marika Skärvik är VD och grundare av PerformancePotential AB. Marika har varit starkt engagerad i ledarskapsfrågor och affärsutveckling under hela sin karriär, bland annat i olika VD-roller. För många år sedan fick hon möjligheten att fördjupa sig i värderingsfrågor, vilket har varit en del i utvecklingen av de verksamheter hon ansvarat för, men inte på det traditionella sättet som många gör idag, utan genom att tänka i nya banor och vara fokuserad på riktiga resultat istället för läpparnas bekännelser.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill