Alla företag kan bidra till hållbarhetsmålen

Agenda 2030: Näringslivet spelar en central roll för ökad hållbarhet.

Hållbarhet | ARTIKEL | NOV 2018

Alla organisationer, oavsett storlek, kan bidra till de globala målen och kommande generationer.

Alla organisationer, oavsett storlek, kan bidra till de globala målen och kommande generationer.

År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att de ska uppnås så krävs engagemang och handlingskraft inte bara från varje enskild nation och stat, utan också från näringslivet. Både stora och små företag kan ta sin del av ansvaret genom att fokusera på mål och delmål som är relevanta för deras verksamhet. 

Agenda 2030 är en ambitiös FN-resolution för att inom en överskådlig tidsperiod göra världen mer hållbar, ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Planen består av 17 globala mål som är uppdelade i totalt 169 delmål. Det övergripande syftet är att avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015.

I strävan efter att uppnå målen spelar näringslivet en mycket viktig roll. En undersökning beställd av Svenska FN-förbundet visar dock att kunskapen om Agenda 2030 är begränsad bland många företag. 

Tre av fyra företag känner förvisso till de globala målen, och hälften av de tillfrågade har hört talas om Agenda 2030. Nio av tio företag i undersökningen tycker dessutom att företag har ett ansvar för att arbeta med hållbarhet. Men många saknar djupare förståelse för målen, och har därför svårt att veta hur de ska arbeta med dem, enligt FN-förbundet. Nästan hälften av de tillfrågade kan inte nämna något av de 17 målen, och bara en av fyra kan nämna de tre delar som ingår i begreppet hållbar utveckling (social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet). 

Globala målen

Agenda 2030 bidrar till tillväxt

Samtidigt uppger 8 av 10 att deras företag på något sätt arbetar med CSR eller hållbarhetsfrågor, om än inte nödvändigtvis med utgångspunkt från de globala målen. Och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv skriver i sin rapport om Agenda 2030 att svenska företag generellt är bra på hållbarhet, och att Sverige ligger i framkant i arbetet med de globala målen. Bland annat hänvisar man till att Sverige ligger etta bland OECD-länderna i hållbarhetsmålsindex.

Näringslivet har goda skäl att stödja och själva bidra till arbetet med de globala målen. Enligt rapporten Better Business, Better World skulle ett uppfyllande av målen leda till en signifikant ökad tillväxt i världen, potentiellt två till tre gånger större om målen uppfylls fullt ut. För det enskilda företaget kan hållbarhetsarbetet också leda till en mer effektiv resursanvändning som är långsiktigt lönsam. 

Att arbeta med hållbarhet och samhällsansvar gör också företaget mer attraktivt som arbetsgivare, eftersom dagens och morgondagens jobbkandidater ställer allt högre krav på att deras arbetsgivare ska ha sunda värderingar och ta ett stort samhällsansvar. Detsamma gäller naturligtvis också konsumenterna.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Alla kan bidra till hållbarhetsmålen

Hur kan då det enskilda företaget jobba med de globala målen och bidra till att Agenda 2030 uppfylls? 

Det är viktigt att komma ihåg att alla företag kan bidra, oavsett storlek. Det första man måste göra är att analysera hur målen relaterar till den egna verksamheten. På vilket sätt inverkar ni på målen? Vilka specifika mål och delmål är särskilt relevanta för er verksamhet? Ni kan bidra både genom att i möjligaste mån minimera negativa effekter, och genom ökade positiva effekter som kommer av er kompetens och era lösningar. 

Det är emellertid också viktigt att inte ta sig vatten över huvudet. Man bör gå försiktigt fram, ha tålamod och prioritera utifrån vilka mål och delmål man faktiskt kan påverka på ett effektivt sätt.

Kom också ihåg att ni även kan bidra genom att dels öka kunskapen, dels skapa en samsyn, både inom företaget och inom er bransch, så att alla är med på tåget och har medvetenhet om Agenda 2030 och dess betydelse. Ni kan även påverka konsumenter, politiker och andra aktörer.

Men framför allt – börja jobba utifrån de globala målen, se till att de blir en integrerad del av er strategi och affärsplan och en naturlig del av det vardagliga arbetet. Alla kan bidra till en bättre värld - och den som väljer att avstå riskerar att hamna på efterkälken och bli irrelevant.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill