Är det 21:sta århundradet moget för ett paradigmskifte för nya organisationsstrukturer?

Fyra anledningar till att traditionellt management har misslyckats.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2022

Säkerställ ett tydligt syfte, vision, målbild och gör prioriteringar som skapar rätt förutsättningar för att individer och team tänker och agerar åt rätt håll.

Säkerställ ett tydligt syfte, vision, målbild och gör prioriteringar som skapar rätt förutsättningar för att individer och team tänker och agerar åt rätt håll.

I alla tider har det funnits pionjärer, de som gått före. I början av 1990 talet träffade jag Danah Zohar fysiker och filosof. Hon har varit min stora inspirationskälla likväl David Bohm även han fysiker och filosof. Danah Zohar var en av de som var före sin tid genom att introducera begreppet kvanttänkande för företag. Hon försökte få oss att förstå hur sammanvävda vi är med varandra. Våra energisystem kommunicerar med varandra. Kvantfysiken visar oss att universum består av dynamiska energimönster, självorganiserande vågmönster som är sammanvävda med allt annat.

Nu trettio år senare år 2022 har tre Nobel pristagare i fysik påvisat hur sammanflätade vi är och vi är endast små delar i ett gigantiskt kosmiskt system. Det är denna kunskap vi kan ta till oss och börja omsätta inom nya områden. Varför inte omsätta detta tänkande i synen på hur framtidens organisationsstrukturer kan se ut.

Varför störa det traditionella hierarkiska management paradigmet?

Det finns fyra anledningar till att traditionellt management har misslyckats:

 • Traditionella management teorier är inte anpassade till nuvarande tidsålder
 • Traditionella management modeller influerade av traditionella managamentteorier är inte anpassade till nuvarande tidsålder
 • Organisationers syfte som hör till traditionellt management gäller inte i en ny tidsålder
 • Traditionellt managementparadigm leder till traditionella varumärken vilka ej heller passar in i en ny tidsålder

Det som främst kännetecknar den nya tidsåldern förutom snabbheten och därav anledning till att även vara snabb i beslutsprocessen är medvetenhet om värdet av att vara i kontakt med sina känslor där hjärtat har en större plats än tidigare, vara värderingsdriven och eftersträva ett klart syfte med verksamheten och helst ett högre syfte. Det nya paradigmet innebär att förflytta sig från MIG till OSS och att sam-skapa och samarbeta. I det nya paradigmet behövs inte kontroll utan det bygger på tillit. Det senare förtjänas genom goda handlingar och ett medmänskligt beteende.

Teal och Kvant organisationer

För dig som är intresserad av att vidga begreppet Teal rekommenderar jag att googla på ”Zero Distance: Management for the Quantum Age”, Danah Zohars senaste bok ligger för fri nedladdning. Det är en ”Efter Corona bok”. Högaktuell.

Danah Zohar har under många år varit med och utvecklat ett helt nytt tankesätt på ett stort Kinesiskt multinationellt företag, Haier Group som är världens största tillverkare av hushållsmaskiner. Hennes kvanttänkande passade in i det redan rådande moderna kinesiska tänkandet.

Sedan 2012 har de varit förberedda på en världskris och i februari i år var de ensamma om att leverera 99,8 procent av sina beställningar över hela världen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Traditionella organisationer ser sina anställda fortfarande som kuggar i en välsmord maskin medan man inom Haier företag ser sina anställda som värdeskapare i flera självorganiserande mindre organisationer.

För att krissäkra sig på kort sikt rekommenderas följande:

 • Säkerställ ett tydligt syfte, vision, målbild och gör prioriteringar som skapar rätt förutsättningar för att individer och team tänker och agerar åt rätt håll.
 • Demokratisera beslutsprocessen. Låt tvärfunktionella team fatta beslut och allt behöver inte rapporteras.
 • Omfamna enkelt ledarskap. Tydlig definierad roll. Släpp kontroll, visa tillit och relatera till människors kapacitet och förmåga att ta eget ansvar och fatta beslut.
 • Erbjud stöd för personlig utveckling och teamutveckling.
 • Kommunicera öppet och tydligt. Spela in möten och gör dem tillgängliga för alla. Gör så mycket som möjligt av information transparent och tillgänglig för alla.
 • Prioritera ett litet antal digitala samarbetsverktyg. Tänk användarvänligt och snabbt.

Pågående globala kriser får oss att ”vakna upp”

Inför detta århundrade vill jag tro att det är moget för ett stort paradigmskifte som till stora delar också inträffar naturligt genom pågående kriser. Vi kan välja hur vi vill förhålla oss till det som sker. NU finns så många möjligheter att tänka nytt, agera annorlunda och organisera oss på ett annat sätt. Kriser hjälper oss att vakna.

Det räcker inte med att bara tänka vi måste våga öppna upp för hur vi upplever olika situationer och hur vi känner i och inför olika situationer. Denna öppenhet kräver tillit och mod.

Transformation gör ont

Människans psyke har tre nivåer som behöver samspela och vara i harmoni. Vår mentala, emotionella och andliga nivå. Den sistnämnda är den nivå där vi har den djupaste kontakten med vårt inre vad gäller syfte, mening och värderingar. Hur ofta ges det utrymme i en organisation att på allvar samtala, reflektera och bearbeta dessa tre begrepp? Det har aldrig funnits genvägar till förändring än mindre genvägar till omvandling. Det finns det inte heller idag. Den ledning som på allvar sätter sig ner och tillsammans samtalar, reflekterar och bearbetar sitt syfte för organisationen gör en god investering. Det är ingen engångsföreteelse. Bearbetning är en process vilken måste få ta tid. Och den kan göra ont. Vi tycker olika, vi upplever olika och vi vill inte alltid samma sak. Varje persons mentala, känslomässiga och andliga sidor är sammanvävda så är även de olika avdelningarna i en organisation. När möjlighet och utrymme ges att djup dyka i vad en ledning vill vara och varför (utifrån uppdraget) blir nästa steg att samtala om hur processen ska föras vidare för att slutligen bestämma vad som ska göras. En enkel tankemodell den jag kallar Ledarintelligens som bärs upp av människans mentala, känslomässiga och andliga förmågor.

Resultatet av processen ledde till implementering av en ny struktur

Efter en tid upptäckte de flesta i gruppen att de bar på en mental, känslomässig och andlig intelligens vilket naturligtvis även fanns i resten av organisationen. För de flesta var det nya insikter. De insåg att det var ineffektivt att inte låta denna slumrande potential i hela organisationen få växtkraft. Den stora vinsten med denna process som tog ett antal år och som stundtals upplevdes som kaotisk ledde så småningom till en kraftig nedmontering av hierarkin, ett utökat antal självorganiserande grupper med stort engagemang, ett allmänt välbefinnande och många nya kreativa lösningar. Genom att de tog sig tid för det som var viktigt på riktigt blev slutresultatet riktigt bra.

För en sådan process krävs mod, nyfikenhet, öppenhet och inte minst en vilja att göra en egen inre resa.

De företag och organisationer som väljer helt nya lösningar för struktur, nya samarbetsformer och har tålamod att vara i process med full tillit till processen går in i framtiden.

Framtiden skapas alltid ur den totala närvaron i processen.

Framtiden kan inte planeras fram!

Tänk på att varje människas födslorätt är att få vara, tillhöra och bli till. Vi är varandras medicin. Vi behöver varandra.

Recept för att skapa en ny framtid för medmänskliga organisationer och företag:

 • Krångla inte till er framtidsresa.
 • Bli pionjär för en ny tid.
 • Ni som är chefer inse att den största växtpotentialen finns bland era medarbetare.
 • Låt varje medarbetare bli företagets värdeskapare.
 • Ge dem utrymme att växa då växer ni tillsammans för ett högre syfte och ni upptäcker att hierarkin inte tjänar er längre.
 • Luta er tillbaka i stället för framåt, ge bort makt och ge utrymme för andra att kliva fram.
 • Byt ut många ineffektiva möten till meningsfulla samtal om viktiga gemensamma frågor.

Låt denna process få växa fram med varsamt hjärta och klart sinne.

Det är troligtvis så att den moderna eran som varat i 300 år med ett Newtonskt, Tayloristiskt tänkande för att nämna några starka ”influensers” måste bytas ut mot nästa era som bygger på ett kvanttänkande och det känns ju betryggande att årets Nobelpristagare i fysik blivit erkända och uppskattade för sina upptäckter.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill