Att förstå sitt företags externa & interna tillgångar

Kartlägg tillgångar idag och synliggör företagets potential inför framtiden.

Ledning | ARTIKEL | SEP 2011

Att göra en företagsanalys är att bedöma frågan ”Hur väl passar vi in i branschen?”.  Här bör man inte vara alltför smal i sitt synsätt. Det är visserligen bra att koncentrera sig på exakt de delar av branschen som man idag är verksam inom, men man bör även snegla lite bakom hörnet för att inte missa några viktiga externa möjligheter i kombination med egna styrkor.

I förra artikeln koncentrerade vi oss på att få en första överblick av den egna verksamheten i sin omgivning, att få en första överblick. I den här artikeln fokuserar vi på två mycket centrala frågor nämligen: vilka externa tillgångar och vilka interna tillgångar har vi som bas för vår framtida utveckling och framgång.

Externa tillgångar

Med externa tillgångar menas det som företaget har åstadkommit/skapat bland kunder, leverantörer, partners och motsvarande och som dagens och morgondagens kunder, anställda, investerare och andra intressenter uppfattar som en styrka för bolagets framtida utveckling. I detta ingår exempelvis:

 • Varumärke – är det känt och upplevs det positivt?
 • Marknaden och segmenten – är de stabila och har de framtida potential?
 • Marknadsandel, marknadsposition – finns en relativ styrka i vårt nuläge och trend?
 • Kundportföljen – finns stark installerad bas, är de många och stora/starka, är de stabila och marknadsledande, är de utvecklingsbara, uppfyller de kriterierna för en idealkund, har de lämplig geografisk spridning och har de styrka och vilja att vara engagerade referenser?
 • Kunders köptrohet – finns långa avtal, hög återköpsfrekvens, återkommande intäktsflöden, hög kundnöjdhet?
 • Leverantörer, kanal, partners – är relationen stark och långsiktig, bygger den på ömsesidigt värdeskapande?
 • Benchmarking – förmåga och position enligt extern benchmarking.
 • Advisory boards, missionärer – finns det budbärare som för vårt budskap framåt?

 
Interna tillgångar

Med interna tillgångar menas det som företaget har byggt upp internt och som i en första anblick inte är synligt för omvärlden. I detta ingår exempelvis:

 • Balansräkning – eget kapital, soliditet, portfölj av lån, möjlighet till finansiell hävstång, aktiverade kostnader, goodwill
 • Resultaträkning – omsättning, marginal, lönsamhet, tillväxt
 • Cash flow – nuläge och prognos
 • Flexibilitet – nivå på fasta kontra rörliga kostnader, konjunkturoberoende, skalbar verksamhet
   

 

 • Erbjudandets position i livscykeln – produkter, produktportfölj, andel nya produkter, andel egna produkter
 • Tröskel att kopiera – unikitet i erbjudandet, kort tid från idé till time-to-market
 • IPR – portfölj av patent, mönsterskydd
 • Kvalité - certifiering, regulatorisk uppfyllnad, kundklagomål, kundnöjdhet
   

 

 • Humankapital – kompetens, erfarenhet, driv, attityd, initiativkraft, åldersprofil
 • Ledning – ledare, specialister, gurus, mångfald
 • Oberoende av nyckelpersoner – dubblering av nyckelkompetenser, självgående organisation, plan för ersättning
 • Kultur – värderingsbas, etik, moral, kundorienterad organisation

   
 • Nöjdhet – medarbetarnöjdhet, partnernöjdhet
 • Process – kundvärdeoptimerade strömmar (Lean)
 • Strukturkapital – ordning och reda, dokumentation, avtal med personal, leverantörer, kunder, partners
 • Risk – riskexponering och riskhantering, finns dokumenterad förmåga att hantera detta
 • Ledning – dokumenterad förutsägbarhet i lednings planering och genomförande
 • Styrelse, ägare, ägarstruktur – styrka för framtida vidareutveckling

Nästa artikel – ”Vilken grundläggande strategi passar oss?”

I nästa artikel kommer vi att titta närmare på hur vi utifrån kartan med grundläggande strategier (se den tidigare artikel ”Att förstå sin bransch – fokus på de grundläggande strategierna och framgångsfaktorerna”) identifierar den roll som passar bäst för det egna företaget.

 

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

 • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Lennart Almstedt

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill