Den bortglömda intelligensen - själens intelligens

Vi kan inte fortsätta att lösa dagens ledarskapsproblem med gårdagens tankar.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2020

Genom att tänka i helhet, se sammanhang och använda intuitionen kan vårt liv bli så mycket rikare.

Genom att tänka i helhet, se sammanhang och använda intuitionen kan vårt liv bli så mycket rikare.

I min senaste artikel med rubriken ”Slutet på en ledarskapsresa” skrev jag bland annat att det nya ledarskapet innebär att träda fram som en tänkande, reflekterande medmänniska och om en önskan om att ledare respekterar och stödjer behovet av människans frihetssökande. De flesta människor vill vara fria och leda sig själva och helst inte låta sig styras. Om utrymme för frihet finns skapas det som skall skapas. Är detta en utopi? För den som är öppen är det ingen utopi. För den som är rädd, som stänger ute nya tankar och nya möjligheter och som inte vill vända blicken inåt, är det en utopi. 

Hur stort frihetsutrymme kan du ge dig själv? Hur låst är det system du sitter i? Vad behövs för morgondagen? En fråga som vi alla på allvar behöver ställa oss. Jag väljer att utgå från att vara öppen. Inte för att det låter positivt utan för att jag ser det som en nödvändighet och som en lösning på dagens många svåra utmaningar.

Vi kan inte fortsätta att lösa dagens problem med gårdagens tankar. När människan ges möjlighet att vidga sina perspektiv, bli mer medveten om sig själv och se sammanhang träder nya tankar fram som kan bli lösningar till alla de utmaningar vi idag ställs inför.

Grundförutsättningen för att möta morgondagen är ett nytt ledarskap. Öppna upp för den bortglömda intelligensen; Själens intelligens så blir din tillvaro så mycket mer berikande och du blir än mer respekterad som ledare.

Vad menas med Själens intelligens?

Jag vill börja med begreppet spirituality som när det översätts till svenska betyder andlighet. Begreppet spirituality förekommer allt oftare i internationell litteratur. Den svenska översättningen är andlighet vilket tyvärr är ett ord med stor känslomässig laddning vilket delvis beror på att Sverige är ett mycket sekulariserat land. Andlighet är inte religion. Varje människa har inom sig tillgång till en djup inneboende dimension som tar sig uttryck i olika upplevelser, känslotillstånd och erfarenheter av att det finns något större utanför henne själv.

Du kanske redan nu känner att det finns något du kan relatera till. Människor har i alla tider så länge vi funnits på jorden uppmärksammat att vi ingår i något större. 

Detta ”något större” har fått olika namn i olika kulturer. Människans upplevelse av att hon ingår i något större har uttryckts i tidiga grottmålningar, av många konstnärer genom tiderna, genom musiker och inte minst den tysta kunskap som finns inom alla naturfolk. I vår alltmer materiella värld har mycket av vår inneboende sovande kunskap sövts ner och ligger än idag i djup koma. Kanske är den ökade psykiska ohälsan ett symptom på att det som egentligen finns där inne inte får komma till uttryck i ett för samhället accepterade sammanhang. Själen skriker och gråter för den vet. Var finns arenan för att tillgodose människans inre längtan? Var kan hon få stöd i att uttrycka sina inre tankar och känslor? 

Vi har skapat ett samhälle där tilltron till det rationella och evidensbaserade blir en garanti för att bäst förstå vår värld. Den objektiva sanningen har förtur framför den subjektiva sanningen. Båda dessa i kombination är av betydelse för hur tillvaron kan tolkas och förstås. Det mesta är både/och, ingenting kan vara antingen/eller.

"Kriteriet för själslig intelligens är förmåga till självreflektion som leder till ökad självmedvetenhet."

– Marika Ronty

Så vad är då själens intelligens? Enligt Zohar och Marshall är det den aspekt av vår intelligens som skänker mening, sätter in företeelser i sitt sammanhang och som kan omvandla våra iakttagelser och lärdomar. Människan har ett kreativt, intuitivt och insiktsfullt tänkande och hon har ett medvetande. 

Den neurologiska grunden för själens intelligens är helhetstänkande. Eftersom detta är inbyggt i oss ska vi väl nyttja denna inneboende tillgång. Genom att tänka i helhet, se sammanhang, använda intuitionen och träna sig i att lyssna på den inre rösten, och bejaka upplevelser av innerlighet kan vårt liv bli så mycket rikare. Vi tror på det först när vi erfarit det, lyssnat på oss själva och stängt ute andras tyckande, åsikter och sanningar. Träning i själslig intelligens kräver en regelbundenhet, helst daglig. Kriteriet för själslig intelligens är förmåga till självreflektion som leder till ökad självmedvetenhet. Allteftersom du blir mer självmedveten ökar din emotionella intelligens. Den emotionella intelligensen handlar i huvudsak om hur du hanterar dig själv i relation till andra människor. Själens intelligens handlar om hur du relaterar till dig själv. De flesta vet väldigt lite om sig själva eftersom vi inte lärt oss att utveckla en självmedvetenhet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Bestäm dig för en daglig övning i Själens intelligens

När vi vill bli bättre på något måste vi alltid träna oss i olika färdigheter som stödjer vår intention med att vilja bli bättre. Vad skulle din intention kunna vara för att vilja utforska din själsliga intelligens? Om du verkligen tror på att ökad självmedvetenhet skulle berika ditt liv genom att du skulle känna ett större välbefinnande, öka din självkänsla och genom förbättrade relationer så kan det just vara din intention. Intentionen är viktig, den blir en inre kompass med vilken du hela tiden kan kalibrera dig själv.

Jag ger dig några förslag på hur du kan börja:

 • Avsätt fem minuter på morgonen och fem minuter på kvällen genom att bara sitta i tystnad. Var med dig själv i dig själv. För att undvika att bli störd av alla automatiska tankar kan du koncentrera dig på din andning och observera vad som händer i kroppen.
 • Om du är en person som drömmer, börja skriva ner dina drömmar och skriv ner vilken känsla drömmen lämnat efter sig.
 • Tycker du om musik, avsätt tid för att lyssna på musik. Verkligen lyssna. Vad väcker musiken för känsla?
 • Avsluta dagen med att skriva reflektioner över dagens händelser.
 • Ta en promenad där varje steg kan bli en meditation som leder dig inåt.
 • När du känner dig redo lär dig någon meditationsmetod som blir din längre dagliga övning i inre fördjupning. 

Själens intelligens är grunden för en viktig ”ism”- humanism

Spirituality/andlighet hedrar mänskliga värden som ligger närmast människans hjärta såsom: medkänsla, integritet, ansvarstagande, samarbete och en djup omtanke om allt liv. Alla dessa värden är medfödda i varje människa varför ska vi då inte lyfta fram dem och betrakta den som självklara?

Ett ledarskap som utgår från dessa värden och som vårdar dem kontinuerligt kan inte misslyckas. Är det inte en humanism som vi ska hedra och verka för? Inga trender behövs i ledarskap.

Så enkelt är det. Andlighet ökar ditt medvetande, samhörighet och engagemang. 

Vi kan kalla det för livets ABC. 

En ny ledarskapsmodell för ett hållbart ledarskap

Ett omfattande empiriskt material ledde mig till en djup insikt. Min studie visade att chefer var mest mentalt upptagna på jobbet. De var mest uppe i huvudet. Arbetstiden användes mest till att tillfredsställa olika intressenter, anställda, marknadskrav och att tillfredsställa ledningens resultatkrav.

Nästan ingen tid ägnades åt att tillfredsställa egna behov eller att stanna upp och avsätta egen tid för reflektion. Den övervägande arbetstiden kretsade kring vad som skulle presteras och levereras och när problem uppstod mellan personer tystades det oftast ner då det kändes obekvämt och upplevdes som för tidskrävande.

När man till slut drunknar i sakfrågor med siktet inställt på ”high performance” då kommer verkligheten ikapp. En inre stress utvecklas som kan ta sig olika uttryck i fysiska symtom, destruktiva beteenden och psykisk ohälsa. Både destruktiva beteenden och psykisk ohälsa sprider negativ energi, vilket inte bara skapar onödigt lidande utan är även kostsamt. Analysen efter att ha lyssnat på chefer under ett flertal år utmynnade i en konceptuell ledarskapsmodell som fick namnet Ledarintelligens (LQ). 

Den nya modellen, som är holistisk, bygger på humanistiska värden vilka har sina rötter i själslig intelligens (SQ) och tillsammans med emotionell intelligens (EQ) och rationell intelligens (RQ) bildar en helhet som lägger grunden för ett hållbart ledarskap som inte är beroende av trender eller någon importerad modell i ledarskap. De medfödda mänskliga värdena är universella. 

Kanske är det även dags att ställa frågor som:  

 • Ska ledarskap omdefinieras? 
 • Vilket ledarskap behövs i en värld som står inför en stor transformation?
 • Vilket ledarskap behöver nästkommande generationer?

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill