Väntan i ledarskapets transithall

Ledaren i en komplex kontext tillhör den nya normen.

Ledarskap | ARTIKEL | AUG 2019

I en samarbetsanda där alla är goda lyssnare, har gott omdöme, är prestigelösa och har ett avskalat jag ges möjlighet att utveckla en kollektiv intelligens.

I en samarbetsanda där alla är goda lyssnare, har gott omdöme, är prestigelösa och har ett avskalat jag ges möjlighet att utveckla en kollektiv intelligens.

Vi befinner oss i transithallen, i skärningspunkten mellan två världar, den gamla och den nya. Vi inväntar en ny destination när vi passerat nästa gate. I den här månadsartikeln vill jag lyfta fram det jag ser, förstår, tolkar och vilka slutsatser jag drar för det jag uppfattar som nödvändigt för ett framtida ledarskap i en ny ordning. Ledaren visar vägen precis som en förälder. Vi behöver alltid förebilder. Var finns de? Och vilken typ av förebild behöver vi idag? För vad? Kanske är det så att denna övergång kräver en ny ledarprofil som tagit några extra kliv på medvetandestegen. En ny medvetenhet som för oss vidare på en kulturell evolutionär utveckling.

Låt oss först enas om tre fakta:

1. Vi lever i en extrem tid.
2. Världen förändras på ett sätt som ingen av oss sett och upplevt tidigare.
3. Våra liv förändras snabbt och på ett sätt som vi inte är vana vid.

"We are drowning in information while starving of wisdom"

E.O.Wilson

Läs gärna E.O.Wilsons citat en gång till och stanna upp och bli uppmärksam på dina egna tankar. Vår tid förändras på ett nytt sätt, mycket tack vare den snabba teknologiska utvecklingen, och vi har en global situation idag med många hot och en värld som inte längre är förutsägbar. Frågan är hur många av oss som är utrustade med förmågor som kan hantera de snabba och oförutsägbara händelser som allt som oftast översköljer oss. De flesta människor har alltid försökt att hitta lösningar på dagens problem med gamla tankar och gamla modeller som bygger på gamla antaganden. Och alltid letar vi utanför oss själva eftersom vi lärt oss att andra tänkt åt oss, andra vet och att andra kan. Det ligger som en del  i kulturen vi skapat. Egentligen ganska tragiskt att vi gett bort vår egen auktoritet till förmån för andras auktoritet. Vi har gett bort makten och därmed också möjligheten att påverka och förstå det som vi just nu genomgår. Oro och osäkerhet råder, men samtidigt finns en potential och en stor livgivande växtkraft. Detta är en tid med många möjligheter.

"Vi kan skapa den nya normen."

– Marika Ronty

Den gamla normen bygger på antaganden om förutsägbarhet, sortering i delar, en tro på att konkurrens kan ta oss fram i världen och att allt är linjärt. Vi har även lärt oss att kropp och själ är separerad. Och vi har värdesatt de enskilda delarna mer än att ha ett helhetsperspektiv. Ur denna gamla norm har splittring uppstått. Splittring kan inte förena oss utan snarare separera oss från varandra. Dessa antaganden är för många fortfarande sanna antaganden. Därför uppfattas de som normala. Separation äter upp kraften vi behöver för att växa.

Hur kan vi lära oss att hantera den pågående extrema förändringen? 

 • Försök uppfatta verkligheten som den är - inte som du är.
 • Var alltid öppen för nyheter.
 • Träna ditt omdöme genom att använda alla dina sinnen.
 • Bemöt din omgivning med eftertanke i stället för att reagera.
 • Eftersträva att så ofta som möjligt vara i ett kreativt flöde fritt från störningsmoment.

Ledaren i en komplex kontext tillhör den nya normen

Allteftersom nya forskningsfält har öppnats för världen och nya rön framträder utvecklas vi människor. Under 80-talet skapades Complex Adaptive Systems (CASs) av ett antal forskare  vid Santa Fe Institute i New Mexico med olika interdisciplinära forskningsområden såsom psykologi, kvantfysik, biologi, kemi, datavetenskap och neurovetenskap. I januari 2000 konstaterade Stephen Hawking att ”Complexity is the science of the twenty-first century”. (Knights, Grant & Young, 2018). Det som utmärker ett komplext system är att det är icke-linjärt. Alltså en del av antaganden som hör till den nya normen. I boken Leading Beyond The Ego menar författarna att morgondagens ledare måste kunna anpassa sig till en CAS värld vilket kräver nya ledarfärdigheter såsom:

 • Inse att alla är ledare, den nye ledaren vet att alla har potential och uppmuntrar detta i icke-hierarkiska strukturer.
 • Självkännedom för att leda sig själv inifrån för att därmed bemöta andra bättre.
 • Förankrad i värden som gynnar mänsklig växt.
 • Tänka holistiskt.
 • Vara öppen för olika kulturer.
 • Emergent tänkande (sluta med planer och istället ange en riktning).

Det nya ledarskapet bygger förhoppningsvis på dessa förmågor.

    Motivation.se

    Från stressad chef till inspirerande ledare!

    Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

    Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

    Transformera ditt ledarskap nu!

    Motivation.se

    Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

    Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

    • Från stress till kontroll
    • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
    • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

    Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

    Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

    Vässa ditt ledarskap idag!

    Spiritual Intelligence är också den nya normen

    Det som blir alltmer uppmärksammat och respekterat är gamla visdomsläror med urgamla traditioner av att utforska människans inre. Begreppet spiritual intelligence har under de två senaste decennierna spritt sig alltmer runt om i världen och även kommit in i företagsvärlden. Dock mer internationellt än i Sverige. Denna intelligens ligger bortom rationaliteten. Den bejakar och lyfter fram betydelsen av människans strävan efter riktning och mening. En intelligens som ligger djupt förankrad i människans inre etiska värden. Spirituality översatt till svenska är andlighet. En dimension som ligger inbyggd i människans natur och som alla har tillgång. Källan till visdom finns att hämta här. Den finns i oss alla, men den behöver kultiveras för att växa.

    Nyckeln till att hantera förändring och olika svårigheter är återhämtning. Det förutsätter att du tillåter dig att regelbundet varva ner, få distans, ge dig själv reflektionsutrymme och utveckla din självkännedom. Om du ”bara” ger dig detta ökar dina chanser för återhämtning i osäkra tider. Ju bättre självkännedom desto större möjlighet att hantera förändringar. Lösningen finns oftast inom oss. Det betyder att vi måste lyssna och acceptera den inre röst som uttrycker rädsla, osäkerhet och frustration. Dessa känslor, som för många utgör ett lidande, ger oss än större möjlighet att utvecklas när vi lär oss att hantera det som är svårt och mörkt.  Dessa känslor är en del av oss. De gör något med oss. Acceptera det. Du kan behöva stödja dig mot någon som gått före. Exempel är föräldern som gått före barnet/tonåringen, chefen som gått före medarbetaren, mentorn som gått före adepten och coachen som gått före coacheen.

    "Nyckeln till att hantera förändring och olika svårigheter är återhämtning."

    – Marika Ronty

    Lyssna alltid till vad hjärtat säger - nya upptäckter

    Återhämtningens organ är vårt hjärta! Så sent som år 1991 upptäcktes (Armour 2004) att vårt hjärta har 40 000 sensoriska neutriter som kommunicerar med hjärnan. Därför kallar man hjärtat den andra hjärnan. Hjärtat är det första organ som fostret utvecklar i moderns livmoder. I alla gamla visdomstraditioner har hjärtat en central plats för människans välmående. Betänk att 5000 årig visdomstradition visste det ny forskning idag, tack vare teknologins utveckling, kan bevisa. Betänk att vår moderna vetenskap är endast cirka 300 år ung och genom den har den rationella hjärnans kapacitet alltid lyfts fram, eftersträvats, prioriterats och slutsatserna har blivit sanningar. Det var ok då. Det var där vi befann oss på den kulturella evolutionens stege. Ur den traditionen och kulturen är vi alla i västvärlden stöpta. 

    De nya forskningsfälten som allt oftare presenteras kommer från forskare som klivit ut ur sin komfortzon, som är nyfikna och som intuitivt vet att det finns mer som ligger bortom oss. Det är de forskare som är tillräckligt självständiga i sitt tänkande och som vågar vara kontroversiella och som inte låter sig köpas av andras intressen. Dessa nya rön hjälper oss att förstå mer om oss själva och de bidrar även till att hantera en CAS värld som enligt mig måste ha kontakt med hjärtat.

    Samarbete för att utvidga den kollektiva intelligensen är framtiden vi väntar på

    Ett riktigt bra samarbete kräver att alla parter är goda lyssnare, har gott omdöme, är öppna, prestigelösa och har ett avskalat jag. I en samarbetsanda med dessa egenskaper och förmågor som blir den nya normen ges möjlighet att utveckla en kollektiv intelligens med en beredskap att hantera svåra förändringar, men också och inte minst - skapar en inspirationskälla för nya innovativa lösningar. Det är vad en CAS värld ger oss möjlighet till.

    Visdomen idag framträder ur ett äktenskap mellan gamla visdomstraditioner och modern ny vetenskap. Vi kanske närmar oss att acceptera att i den nya normen finns något som kallas för subjektiv sanning eller subjektiv validitet. En utmaning för alla evidenstroende! Visdom framträder sällan ensam ur rationaliteten utan behövs alltid genom en vägvisare till den rätta ”gaten” där känslan och upplevelsen välkomnas till nya insikter. Upplevelsen och erfarenheten är mystikerns verktyg till självkännedom och det bor en mystiker i var och en av oss.  

    ”Den nya normen” står på vänt i transithallen.

    Marika Ronty

    Vår expert inom medvetet ledarskap

    • Följ skribent

    Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

    Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

    Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

    Denna artikel:

    • Betygsätt

    Följ ämne:

    • Ledarskap

    Marika Ronty

    Följ skribent:

    • Följ skribent

    Denna artikel:

    • Betygsätt

    Följ ämne:

    • Ledarskap

    Dela:

    Av Marika Ronty

    Marika Ronty är leg.psykolog och grundare av Amfora Ledarintelligens. Under de senaste åren har hon ingått i en forskargrupp vid Högskolan Väst där självskattningstestet LIQ3 som avser att mäta ledarintelligens har validerats.

    Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom EMBA vid School of Business Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. Dessa båda modeller finns beskrivna i hennes böcker utgivna på Liber.

    Vill du bli en framgångsrik ledare?

    • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
    • Kostnadseffektivt
    • Tillgång när du vill, var du vill