Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Nöden ÄR uppfinningarnas moder – lyssna till själens intelligens.

Ledarskap | Hållbarhet | Coacha | ARTIKEL | MARS 2021

Tiden är kommen då vara kommer före göra. Där till och med vara är en förutsättning för göra.

Tiden är kommen då vara kommer före göra. Där till och med vara är en förutsättning för göra.

Tack vare pandemin har många människor tvingats till att arbeta hemifrån. En träning i självledarskap, ansvarstagande och utveckling av att skapa tillit. De som är formella chefer prövas i rollen som chef och ledare. Pandemin tvingar fram ett nytt ledarskap. En hjälp till något som varit nödvändigt länge. Kriser behövs för utveckling. Leg psykolog tillika författaren Marika Ronty hoppas att vi kommer se många positiva vinster i arbetslivet där både livskvalitén och arbetskvalitén ökar.

Det smärtar att veta att pandemin förorsakat och fortfarande förorsakar ett fruktansvärt lidande för väldigt många människor. Bara det gör något med arbetsklimatet som påverkar arbetskulturen. Lägg till de som förlorat anhöriga och vänner, och som dessutom kanske tvingats till jobbet för att arbetet krävt det och fortfarande kräver det.

Jag väljer ändå att se de positiva konsekvenserna av pandemin. 
Nya arbetskulturer skapas vilket sannolikt är positivt på sikt. 
Kanske blir vi mer medmänskliga nu när lidandet tar en stor plats inom oss.

Vi befinner oss på tröskeln till ett nytt samhälle med nya villkor för oss människor.

Vi måste öppna våra ögon och på allvar inse att mänskligheten är ETT oavsett var vi bor och oavsett vilka kulturer vi kommer från. Vi är sammanvävda och ömsesidigt beroende av varandra. De stora orättvisorna rår vi inte på. Insikten om att människors livsvillkor är mycket skiftande öppnar förhoppningsvis våra ögon och vi kan komma närmare oss själva och därmed närmare varandra. Utan lidande inget medlidande. Och utan reflektion uppstår stagnation. Därför är reflektionen ett av människans livselixir.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Börja öppna ditt hjärta inför dig själv och andra

Vad innebär självmedlidande? Eftersom mina artiklar har sin utgångspunkt i ett medvetet ledarskap som alltid börjar från ett inifrån perspektiv ber jag dig att bokstavligt göra följande:

Slut dina ögon, ta ett djupt, långsamt och mjukt andetag och lägg din högra hand på hjärtat.

Du som är chef - fråga dig själv: vad behöver jag ge mig själv för att ha kraft och energi till mina medarbetare som behöver mitt stöd extra mycket nu?

Du är medarbetare - fråga dig själv: Vad behöver jag för stöd i mitt självledarskap?

Vad ser du för ditt inre: Var möts ni? Med vilken känsla möts ni? 

Öppna ditt hjärta för andra, vad innebär medlidande för andra? Att du ser och upplever andras lidande och du gör något för dem? Denna mänskliga kvalitet kan tränas! 

Tiden är kommen då vara kommer före göra. Där till och med vara är en förutsättning för göra.

Vi alla arbetande människor är fostrade med mantrat ”prestera och leverera” som oftast uppmanar oss att alltid prioritera uppgiften och sakfrågor. Om vi byter mantrat till ”relatera och var närvarande” vad händer då? Vad är det som ger näring till att vilja prestera och dessutom göra rätt saker? Lyssna inåt och ställ dig frågan vilka behov (utan egobegär) du har för att kunna prestera med glädje. I det ögonblick du uppmärksammar dina egna behov blir du mer lyhörd för andras behov. När vi levererar från en inre plats (hjärtat) blir kvaliteten ofta den allra bästa.

Så vad vill du egentligen? 
För vem arbetar du? 
Och för vad?

Tre frågor som var och en av oss bör återkomma till så gott som dagligen.
Varandet är inte något du har utan det är något som växer fram och som du blir.
Ur varandet gör vi rätt saker! Ditt varande behöver kultiveras.

Själens intelligens (SQ) är människans ursprungsintelligens

”Spiritual”, (spiritus,lat) betyder det som ger liv och vitalitet till ett system. SQ inom människan innebär att vi ställer oss frågan varför vi gör det vi gör. Vad vi vill och vad ger oss mening?

Själen, vårt innersta rum ur vilket varandet uppstår måste som så mycket annat tränas och kultiveras. Författaren och fysikern Danah Zohar talar om Spiritual capital (andligt kapital), ett nytt paradigm för intelligens som kan öka vår förståelse för varför vi och organisationer existerar, vad vi tror på, strävar mot och vad vi vill ta ansvar för. Detta paradigm förutsätter att vi ändrar vårt tankesätt på vilken grund näringsliv och organisationer vilar. Vilken makt vill du tillskriva dig själv utifrån dina värderingar och ditt SQ, din andliga intelligens? En intelligens som är en förutsättning att utveckla emotionell och rationell intelligens. Det som kännetecknar SQ inkluderar en förmåga att tänka utanför ramen, visa ödmjukhet och ha en förmåga och ha tillgång till det som ligger bortom egot, bortom mina begär. För att människan och organisationen ska eftersträva hållbarhet förutsätter det att dessa kriterier utvecklas och efterlevs.

Jag vill ge dig exempel på några av Danah Zohars tolv SQ – kriterier och som är hämtade från hennes bok Spiritual Capital. Jag hoppas att du som läser stannar upp vid varje kriterium och gör egna reflektioner över vad som slår an i dig när du läser frågorna. Se dessa kriterier både utifrån ditt eget och organisatoriskt perspektiv.

Självmedvetenhet

Att vara medveten om vilka värderingar som leder mig/organisationen.
Att vara medveten om mitt/organisationens syfte
Vägledande frågor:

 • Har du en upplevelse av att du har ett inre liv?
 • Efter dagens slut, reflekterar du över vad du upplevt, varit med om?
 • Känner du dig bekväm med tystnad?
 • Kan du låta dig konfronteras med obehagliga sanningar om dig själv?

Vårda genom att reflektera, meditera och att ha genuina dialoger. Utmana din komfortzon.

Vision – värdedriven

Visionen inspirerar och påverkar allt du gör
Att vara grundad i mänskliga värden dvs allt som tjänar människans välbefinnande
Vägledande frågor:

 • Är du motiverad att hjälpa andra eller att tjäna ett högre syfte?
 • Lever du utifrån dina ideal?
 • Gör du det där lilla extra för den goda sakens skull?
 • Reflekterar du över frågor som meningen med livet, syftet med ditt liv eller vad som ger dig mening i dina relationer eller i jobbet?

Vårda genom att reflektera över dina värderingar. Gynnar de din vision? Är du sann mot dig själv?

Holism

Att ha en känsla av samhörighet och sammanhang.
Att se och förstå att jag/organisationen ingår i ett större sammanhang.
Att ha kontakt med sin intuition.
Att inse att alla delar samverkar i ett system och påverkar slutresultatet.
Att ta ansvar för sin del i helheten.
Vägledande frågor:

 • Brukar du försöka se hur olika händelser/situationer hänger ihop?
 • Brukar du se att olika problem kan ingå i ett större sammanhang?
 • Kan du känna av outtalade tankar hos andra människor?
 • Kan du känna av andra människors energier/sinnesstämningar?

Vårda genom att betrakta orsakssammanhangen till allt som inträffar runt dig.

Medkänsla

Att ha en djupare empati.
Att ha känslan av att kunna träda in i den andres situation och känna in hur det kan upplevas.
Vägledande frågor:

 • Kan du känna av andras känslor? Deras smärta? Deras glädje?
 • Har du någonsin upplevt en djup helande kärlek?
 • Har du någonsin känt vördnad för allt levande?
 • Kan du känna empati för människors smärta, ilska och lidande även om det skulle utgöra ett hot mot dig?

Vårda genom att vara ärlig gentemot din egen sårbarhet. Bli mer medveten om konsekvenserna av dina handlingar och känslor.

Mångfald

Att värdesätta olikheter.
Att uppskatta olika synsätt.
Att se andras olikhet som berikande för mig.
Vägledande frågor:

 • Har du lätt att relatera till människor som är olika dig?
 • Om du är på en fest, pratar du hellre med den du känner eller vill du lära känna nya människor?
 • Kan du se flera alternativa vägar till att lösa ett problem?
 • När du samtalar med människor som har en annan uppfattning än du själv kan du sätta dig in i hur de tänker och visa en vilja att förstå?

Vårda genom att utsätta dig för att delta i sammanhang där du träffar oliktänkande. Försök att pröva någon annans inställning.

Motgångar

Våga se på dina svagheter.
Att lära av misstag.
Att stå ut med skamkänsla.
Att inse att inte alla problem har en lösning.
Vägledande frågor:

 • Lär du dig av dina misstag?
 • När något tråkigt inträffar för dig har du förmåga att gå vidare utan att fastna?
 • Har du lätt att återhämta dig från motgångar?
 • Ser du någon mening i att stå fast vid dina ideal trots allt hemskt som pågår i världen?

Vårda genom att bli mer självmedveten.


Ödmjukhet

Att tona ner sitt ego.
Att inte vara självupptagen.
Att vilja lyssna på andra.
Vägledande frågor:

 • Är du villig att inse att du endast är en aktör i ett större drama?
 • Om du begår ett misstag är du då villig att erkänna det på ett behagfullt sätt?
 •  Inser du att du har begränsningar och att du inte alltid kan göra så mycket?
 • Kan du ta emot förslag av andra även om de överraskar dig?

Vårda genom att reflektera över hur mycket du är skyldig andra och över livets omständigheter. Vad har hjälpt dig att vara du? Vad har jag lärt idag? Vem har bidragit till mitt välmående idag?

Våga fråga varför!

”När jag var ett barn i skolan blev många irriterade på mig för att jag ställde så många frågor och att jag ifrågasatte. De ansåg att jag var besvärlig. Nu när jag är en känd vetenskapsman får jag ställa alla frågor som jag vill och även de dumma frågorna”. - Einstein

Slutligen blir mina ord till dig oavsett om du är chef eller inte - utveckla din ledarintelligens! En intelligens som bygger på att först vårda sin själ, hjärta för att därefter med gott omdöme använda den rationella intelligensen. Ett förhållningssätt som behövs mer än någonsin nu och framöver.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Coacha

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill