En annan verksamhetslogik - ett annat sätt att leda

Ewa Braf: ”Fungerar det att sätta riktning, mål och strategier, och sedan arbeta utifrån tanken att samma förutsättningar och antaganden gäller under hela det kommande året?”

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2015

Vad förbereder du dig för i dag?

Vad förbereder du dig för i dag?

Många chefer och ledningsgrupper har just nu fullt upp med att ta fram verksamhetsplan, budget och strategi inför nästa år. Allt detta ska sedan implementeras i organisationen, som sedan förväntas följa planen och strategin under det kommande året. Frågan är hur väl det egentligen fungerar – vi lever i en föränderlig värld, och de förutsättningar som råder idag kan se helt annorlunda ut imorgon. En modern organisation måste vara dynamisk för att kunna hantera dessa omständigheter. För att lyckas krävs en mångfald av perspektiv, vilket kan uppnås genom ett inkluderande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap.

Just nu befinner sig många chefer mitt i arbetet med att formulera verksamhetsplanen och ta fram budgeten för år 2016. Det är vägledande dokument som bland annat anger verksamhetens prioriterade områden, mål och ramar.

På samma sätt arbetar nu också många ledningsgrupper med den övergripande riktningen och strategin för verksamheten. Det strategiska arbetet pågår ofta under en längre tid, stöts och blöts i ledningen för att sedan presenteras för styrelsen som fattar beslut. Efter styrelsens beslut ska strategin förankras i de underliggande leden. Det börjar med att cheferna får strategin presenterad och därefter ska alla medarbetare få en bild av vad den innebär, så att en implementering ska kunna verkställas. Processen är rationell och följer en linjär logik med tydliga orsaks- och verkansamband.

Snabba förändringar

Frågan är om företag och organisationer i vårt nutida samhälle kan fortsätta att utöva den process och det arbetssätt som vi traditionellt har följt. Fungerar det att sätta riktning, mål och strategier, och sedan arbeta utifrån tanken om att samma förutsättningar och antaganden gäller under hela det kommande året eller åren?

Beakta för ett ögonblick den kontext som din verksamhet befinner sig i just nu. Ser den likadan ut som för två, fem eller tio år sedan? Förmodligen inte, men vad är då skillnaden? Vad är annorlunda idag som gör att vi kanske behöver anamma en annan verksamhetslogik, ett annat sätt att arbeta med strategin och organisationens utveckling?

Svaret på frågan är givetvis mångfacetterat. En allenarådande omständighet är dock det faktum att omvärlden förändras hela tiden och förändringarna går idag fortare och initieras från många fler håll än tidigare. Det kan handla om den tekniska utvecklingens snabba frammarsch, kunders ökade krav och förväntningar, minskad kundlojalitet, ökad global konkurrens, förkortning av produkters och tjänsters livscykel, ökat behov av innovationer och nya erbjudanden.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kontinuerliga omvärldsförändringar ställer krav på att organisationen snabbt kan anpassa sig, tänka om och tänka nytt. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att strategin måste skrivas om. Men vi behöver ha förmågan att inom ramen för den strategiska riktningen ändra taktik, skruva i våra erbjudanden och korrigera balansen mellan olika målgrupper. Organisationer agerar idag i en miljö som är mångt mer komplex än tidigare och det finns sällan några rätta och entydiga svar att ge. Vad som är ”rätt” strategi, beslut eller val är något vi först kan avgöra efter att ha prövat det ena eller det andra, och kanske kan vi inte ens då riktigt veta.

Mångfald av perspektiv

Detta kräver i sin tur många ögon och öron. Det kräver en mångfald av kompetenser och kunskaper. En mångfald av perspektiv. Det kräver också förmågan att kunna leda i ovisshet, att kunna leda en verksamhet utan att ha alla svaren. På samma sätt behöver medarbetaren ha förmågan agera och verka, utan att alltid få veta allt denne vill veta. Som en konsekvens behöver vi skapa en mångt mycket starkare involvering i verksamhetens utveckling. Det räcker inte med att ledningsgruppen sitter på sin kammare och fastställer riktning och strategi. Nu behöver alla chefer inkluderas mycket mer medvetet i verksamhetens långsiktiga utveckling. Även medarbetarna behöver involveras mer i arbetet med att hitta lösningar på utmaningar som verksamhetens står inför.

Det strategiska arbetet behöver bli mer iterativt och inkluderande, och vi behöver byta delar av det linjära tänkande till ett cirkulärt processande varigenom vi tillsammans blir klokare på fler perspektiv och möjligheter.

Summa summarum, vi behöver ett mer inkluderande ledarskap och medarbetarskap, där alla involveras i att hitta lösningar och där vi verkligen drar nytta av mångfalden som finns i organisationen. Vi behöver en utvecklad förmåga att leda och verka i ovisshet, lyhördhet inför vad som händer i omvärlden, och en förmåga att snabbt kunna anpassa strategin eller taktiken i relation till nya förutsättningar. Detta kräver i sin tur en ökad förmåga att samarbeta. Att verka och skapa framtiden mer tillsammans; snarare än var och en för sig. Detta kräver ett nytt sätt att tänka, en ny verksamhetslogik och därmed ett annat ledarskap.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill