Makt att göra skillnad

”Utifrån ett medvetet självledarskap står vi rustade att bidra till andras tillväxt och välmående. Kanske är vi redo att omdefiniera makt som begrepp. Då skulle vi alla ha 'power to empower'.” skriver Ewa Braf.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2017

Makt att göra skillnad

Makt att göra skillnad

Vem går där i maktens korridorer? Hur fick hen makt? Makt att göra vad? Kanske makt att bestämma. Eller makt att säga till andra vad de ska göra. Är makten avsedd att användas till detta eller finns det andra sätt att förstå makt som fenomen? Kan det vara så att vi har en förlegad syn på vad makt är, hur den erhålls och dess syfte?

"“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”"

– Lord Acton
Makt är ett vida beforskat fenomen, men vår allas tolkning av ”makt” synes ta utgångspunkt i en mans verk: Niccolò Machiavelli, italiensk filosof, känd för sin bok Fursten som skrevs på 1500-talet i en helt annan era; i en annan kontext. Machiavelli hävdade att makt, i sin essens, handlar om tvång, bedrägeri, hänsynslöshet och våld. Och den som sitter på makten är den som tagit sig makten. Detta illustreras inte minst i fängslande berättelser som Macbeth, Gudfadern eller House of Cards – manipulation och maktspel på hög nivå.

Emellertid, applicerar vi Machiavellis historiska beskrivningar på vår nutid är det inte svårt att finna igenkännande situationer och ageranden. Attentat, hot, fientlighet, management-by-fear, härskartekniker, förminskning, negligering, osynliggörande… för att nämna några exempel på maktutövning i modern tid.

Med utgångspunkt i Machiavellis alltjämt dominerande syn på makt är det uppfriskande att läsa Keltners bok The power paradox (2016). Keltner menar att det växer fram ett helt nytt sätt att se på makt - att makt handlar om att göra skillnad i världen! Att makt inte är något man kan ta, utan något som ges av andra. Att vi måste förtjäna makten genom handlingar som förbättrar livet för andra i vår omvärld; i våra sociala nätverk.

Med detta perspektiv blir makt en del av alla våra relationer, interaktioner och handlingar. Detta skiljer sig förvisso inte i jämförelse med Machiavellis syn på makt. Den stora skillnaden är att Keltner talar om makt i syfte att ”empower” (bemyndiga) människor, medan Machiavelli talar om det motsatta – förtryck och våld som snarare genererar känslan av maktlöshet hos den utsatta. 

Även om Keltner betonar att hans bok inte handlar om ledarskap och att makt inte finns inom oss utan uppstår i mellanmänskliga relationer, så tänker jag att makt á la Keltner i hög grad handlar om ledarskap och har sin grund i det intrapersonella. I min relation till mig själv. I min förmåga att på ett närande sätt leda mig själv i relation till andra. I självledarskapet. Med ett medvetet självledarskap kan vi ta makten över våra egna liv. Om något inte är som vi önskar kan vi antingen ändra på förutsättningarna alternativt förhålla oss annorlunda för att må bra.

Utifrån ett medvetet självledarskap står vi rustade att bidra till andras tillväxt och välmående. Vi ger av oss själva för att vi mår gott av att se andra utvecklas. Detta är således inte något som primärt åvilar chef-medarbetarrelationen. Det är snarare ett fenomen som uppstår mellan människor. Utifrån denna tanke får kollegoskapet en allt viktigare roll i termer av att stödja och uppmuntra varandra att bli i vårt bästa jag. Det torde också vara vägen för att tillsammans öka vår kollektiva förmåga, innovationskraft och lust att skapa värde för dem vi är till för. Detta är inte chefens ansvar, utan ett ansvar vi alla bär. Vi har alla makten att få makten genom att erkänna, stärka och bemyndiga varandra.

Tänk vilken skillnad det skulle göra om vi får makt när vi gör skillnad som gör verklig skillnad. Om makt handlar om att skapa mer värde för dem omkring oss.

Kanske är vi redo att omdefiniera makt som begrepp. Det handlar egentligen ”bara” om att skruva på vår mentala modell. Hur vi förstår makt, precis som alla andra fenomen, är ju i sig ”endast” är en social konstruktion. Så enkelt; samtidigt så svårt. Icke desto mindre en befriande och förhoppningsfull tanke. Och tänk om vi alla i detta nu skulle börja agera som om den tanken redan var verklighet! Då skulle vi alla ha ”power to empower”, makt att göra skillnad.

Men en varningens ord på vägen. I samma ögonblick som du upplever att du har makten att göra skillnad, ökar risken att du börjar missbruka den och den går förlorad. Som Keltner skriver, “[…] the very practice that enable us to rise in power vanish in our experience of power. “

Så sträva aldrig efter att ha makten, sträva istället efter att hela tiden få den.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

  • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill