Har du makten att påverka?

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, SitServ "Vad är egentligen makt? Frågan är känslig – men blir allt viktigare att ställa."

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2016

Har du makten att påverka?

Har du makten att påverka?

Begreppet makt har sagts vara lika viktigt för samhällsvetenskapen som begreppet energi är för fysiken. Men vad är makt, och varför är ämnet så känsligt att prata om?
En människas makt kan vara både formell och informell, och dess påverkan på omgivningen kan vara såväl positiv som negativ. Alla som i någon mån är ledare behöver därför jobba kontinuerligt med sin maktmedvetenhet. På vilket sätt påverkar du andra människor?

Vad är makt? Denna korta och till synes enkla fråga har alltid haft förmågan att locka fram starka känslor hos människan. Begreppen makt och ledarskap kopplas ofta ihop och har diskuterats ända sedan Machiavellis tid. Han såg maktbegreppet ur två perspektiv: vill du vara en ledare som bygger relationer baserade på kärlek och vänskap (personlig makt) eller relationer baserade på rädslor och tvång (positionsmakt)?

Warren Bennis och Burt Nanus skriver i sin klassiska ledarskapsbok ”Leaders: Strategies for Taking Charge” att ledarskap inte existerar utan makt och påverkan, eftersom ledarskap är att påverka andra. De beskriver skillnaden mellan chefskap och ledarskap men poängterar att båda är viktiga. Chefer hanterar eller ansvarar för genomförandet. Att leda är att påverka och vägleda både handlingar och åsikter. En av deras slutsatser avseende ledarskapet är just att det handlar om förmågan att påverka.

En stor del av de otaliga definitionerna av makt innefattar någon variation av följande:

•    Förmågan att producera resultat genom andra
•    Resurs som kan användas för att påverka och ha inflytande över andra och få till en överenskommelse
•    Potentialen att påverka andra
•    Energin som leder till att saker blir gjorda

Att kunna påverka andra och som individ och ledare uppfattas ha någon form av makt är en central del i att leda andra. Makten jag utstrålar kan sedan ha sin grund i många olika källor och ta sig en rad olika uttryck. Makt kan bestå av pengar, övertag av information, kontakter eller hårt arbete. Den engelske filosofen och matematikern Bertrand Russel menade att makt är ett lika grundläggande begrepp i samhällsvetenskapen som begreppet energi är för fysik.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En vanlig uppfattning är att makten eller förmågan att påverka till största del ligger hos cheferna, men makt bör snarare ses som en funktion av tre element: ledaren/chefen, följarna/medarbetarna och situationen. Makt existerar inte isolerat utan bygger på att det finns någon form av relation. Både historiskt och i nutid är människors relation till begreppet och fenomenet makt många gånger negativ.

Om jag som ledare använder mig av någon form av tvång eller hot i mitt ledarskap är effekten hos de jag leder garanterat negativ. Det finns inte något tillfälle då hot och tvång är lämpligt att använda som ledare, det minimerar sannolikheten att bygga trovärdighet, respekt och lojalitet från dem jag leder. Ett exempel kan vara säljchefen som använder hot som morot och piska för att ”motivera” säljarna att uppnå sina mål om de inte vill börja se sig om efter ett nytt jobb. Makt i sig själv är varken positivt eller negativt - det beror helt på hur vi använder den.

Formell och informell makt

Det finns två typer av makt: formell/position eller informell/personlig. Dessa existerar i alla typer av företag och även i våra familjer.

Den formella är vanlig och lätt att känna igen och utgår normalt sett från din position eller titel. Den informella makten är mindre uppenbar och utgår i större grad från din förmåga att påverka andra. I mer informella system och företag har alla oavsett position makten att påverka och ha inflytande åt alla håll, både uppåt, nedåt och åt sidan.

När jag har formell/positionsmakt har jag i min roll ansvar och till viss del kontroll över de individer som ingår i mitt team. Om jag har en chefsroll är det viktigt att förstå och inse att makten har givits till mig och således även kan tas bort, så missbruka inte den formella makten. Om de jag leder anser att jag förtjänar denna position kommer de att svara positivt på när jag utövar min formella makt, men om jag börjar missbruka min ställning eller om andra i företaget inte tycker att jag förtjänar denna makt kommer det att på längre sikt ha en negativ inverkan på hela företaget.

Men jag behöver varken sitta med i ledningen eller ha en högre chefsroll i företaget för att kunna ha makt. Individer som upplevs ha en stor informell makt får större respekt och förtroende än de individer som enbart uppfattas ha den formella makten eller chefspositionen. Det har visat sig att när de anställda upplever att ledningen använder den personliga/informella makten är de mer engagerade och motiverade i sitt jobb. De anställda är vanligen även mer villiga att växla upp för att nå företagets mål.

De sju maktbaserna

Makt och ledarens förmåga att påverka andra har studerats, stötts och blötts i århundraden för att man velat förstå mekanismen. Det har även gjorts försök att klassificera makt. Det mest kända systemet för det utvecklades av French och Raven på 60 talet. Det har senare vidareutvecklats av bl.a. Raven och Kruglanski och Dr. Paul Hersey tillsammans med Marshall Goldsmith.

Tillsammans kom de fram till att det finns sju olika maktbaser:

•    Tvångsmakt    •    Informationsmakt
•    Legitimmakt    •    Förtroendemakt
•    Belöningsmakt    •    Kontaktmakt
•    Expertmakt    

Dessa maktbaser är alla potentiella sätt att påverka andra individers beteende. Tvångsmakt, legitimmakt och belöningsmakt är förknippade med positionsmakt och de övriga mer till den personliga makten.

Bra och dålig makt?

Finns det då någon form av makt som är bättre eller sämre? Svaret är både ja och nej eftersom det beror helt på situationen.

Jag som individ kan uppfattas ha ett stort inflytande i företaget utan någon egentlig positionsmakt, medan det omvända inte är lika troligt. Effektiva ledare och individer har förmågan att använda de flesta av de sju maktbaserna och framför allt vet de när de ska använda sig av vilken.

Makt och inflytande uppfattas och definieras ofta som om det är samma sak; ett sätt att kontrollera miljön och individerna i den. Men för mig handlar inflytande snarare om hur ledaren använder sin makt för att styra och till viss del kontrollera miljön. Inflytande är något du kan utveckla och bygga upp oavsett uppfattad maktposition i ett företag eller en organisation. Även om makt och inflytande till viss del överlappar varandra i många definitioner så finns det ändå en skillnad.

Den positiva påverkan

Så varför är det viktigt att se både makt, inflytande och förmågan att påverka som något positivt? Att utveckla förmågan att påverka och leda både horisontellt, vertikalt och över gränserna är en av de största utmaningarna företag och deras ledningsgrupper har just nu. En global undersökning fann att makt och förmåga att påverka var den viktigaste egenskapen för att uppfattas som en effektiv ledare.

Klimatet vi arbetar i blir mer och mer komplext och allting är i konstant förändring. Företagen går mot plattare organisationer och graden av framgång kan idag mätas i vår förmåga att samarbeta och leda andra utan de traditionella hierarkiska chefsrollerna och den formella makten. Alla, oavsett var i företagen vi befinner oss, behöver ha en större förståelse för och kunskap i hur vi påverkar och utövar ett positivt inflytande över andra.

Om du har förmågan att samarbeta och har ett positivt inflytande över de individer du vill påverka får du större stöd för till exempel förändringar och förslag. Har du förmågan att bygga relationer, lyssna och utvärdera andras idéer och ta reda på vilka som redan stöder dig och har förtroende för dig så kan du påverka dem mer effektivt.

De mest effektiva ledarna/individerna använder olika sätt att påverka: logik, känslor och samarbete. För att maximera ditt inflytande behöver du utvärdera din påverkansstil. Använder du till största delen logik kanske du missar en del av individernas engagemang. Om du överanvänder känslomässiga resonemang eller samarbete kanske du glömmer viktiga fakta och data för att vara tillräckligt tydlig.

Öka din maktmedvetenhet

Ett sätt att bli mer effektiv är att bli mer medveten om vilken eller vilka maktbaser eller påverkansstilar man använder och hur man använder dem i olika situationer. En viktig uppgift för ledare är att få individerna att samlas kring och ha ett samförstånd kring övertygande mål och vision.

Om målen och visionen är tillräckligt tydliga och övertygande kan individerna inspireras att följa i ledarens fotspår. Genom visionen påvisar ledaren vad som är möjligt, vilket normalt sett ökar individernas engagemang och motivation att arbeta mot dessa mål och förverkliga dem. Ledare som har förmågan att inspirera, entusiasmera och öka fokus hos sina medarbetare ger dem en känsla av mening, framgång, självständighet och samhörighet.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill