Nycklar till att leda andra

”Att bli sedd, lyssnad till och bekräftad som en betydelsefull annan – ett grundläggande mänskligt behov”

Ledarskap | ARTIKEL | JULI 2023

Vad är grundläggande nycklar till att leda andra?

Vad är grundläggande nycklar till att leda andra?

Vi pratar mycket om ledarskap. Forskare, såväl som praktiker, har producerat enorma mängder av teorier, modeller, tips och råd som beskriver olika aspekter av ledarskapet – ofta med fokus på just ledaren själv. Men om vi tar utgångspunkt i de som ska ledas, vad blir då viktigt?

Ledarskap förutsätter följarskap

Att leda implicerar att någon leder någon. Utifrån ett organisationsperspektiv handlar det om att skapa resultat tillsammans med och genom andra. Den som leder är en någon – chefen/ledaren. Den som leds och följer representeras av en annan någon – medarbetaren. Medarbetaren förväntas vara lojal och bidra till verksamhetens resultat och utveckling. Å ena sidan kan man tycka att det är en självklarhet. Å andra sidan kanske det inte ska tas för givet. Följarskapet, såväl som ledarskapet, behöver kontinuerligt underhållas och utvecklas.

Så vad kan chefen göra för att få medarbetarna att vilja följa. Vad behöver medarbetare för att de ska känna engagemang och motivation att bidra. Engagemang som är hållbart över tid; inte något tomtebloss. Vad är grundläggande nycklar till att leda andra.

1) Förståelse för sammanhanget

För att känna engagemang behövs förståelse för sammanhanget. Medarbetare behöver förstå organisationens övergripande uppdrag och syfte, såväl som den egna rollen. Att förstå hur jag kan och förväntas bidra till helheten.

Vikten av att förstå ligger i linje med det Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, beskrev som känsla av sammanhang (KASAM). Det handlar om att uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Att arbetet känns meningsfullt. Att uppgiften är tydlig. Att känna tillit till sin förmåga att göra det som ska göras.

Som chef har du en central roll i att skapa denna förståelse och känsla av sammanhang. Och kommunikationen är verktyget. Att prata om och klargöra riktning och ramar för verksamheten som bedrivs, vem organisationen är till för och vilket mervärde som skapas. Att tydliggöra förväntningarna på medarbetarna vad gäller såväl uppdrag som spelregler.

2) Tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov

Att skapa förståelse handlar mycket om att via dialogen resonera kring syfte, mål, uppdrag, beslut, etc. När vi förstår blir saker och ting mer begripliga och därigenom kan även känslan av meningsfullhet öka. Vad gäller Antonovskys hanterbarhet så finns även en intressant koppling till motivationsteorin self-determination theory (SDT, se vidare beskrivning i Vad motiverar oss). Inom ramen för SDT beskrivs tre grundläggande psykologiska behov vi människor har. Vi har behov av att känna oss 1) kompetenta och 2) autonoma. Precis som upplevelsen av hanterbarhet, så handlar behovet av kompetens och autonomi om att känna att jag har förmåga att göra det som förväntas av mig och att jag kan påverka situationen jag befinner mig i. Med andra ord, vi har en känsla av självtillit, handlingsfrihet och kontroll. Det tredje behovet SDT beskriver är 3) samhörighet. Att vi har ett behov av att känna social tillhörighet och gemenskap.

Även här har du som chef en viktig roll (se vidare Ledarskap i ljuset av motivation). Vad gäller behoven av att känna sig kompetent respektive autonom, handlar det om att visa tillit till medarbetarnas förmågor. Att ge dem uppgifter och ansvar där de utmanas och kan utvecklas. Att nyttja deras kompetens så att den kommer till sin rätt. Att fråga om deras hjälp, tankar och input i olika frågor. Att ge dem handlingsfrihet och möjlighet att påverka. Att involvera dem i utvecklingsarbetet. Genom att bjuda in, involvera och inkludera skapas även samhörighet. Vi är varandras arbetsmiljö. Vi skapar något tillsammans. Och vi är ömsesidigt beroende av varandra för att lära, utvecklas och skapa mer värde för dem vi är till för.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

3) Erkännande

Bryter vi ner det ytterligare så landar vi i erkännande. Inte ”erkänna” i betydelsen ”jag erkänner att jag tog den sista kakan”. Nej, erkännande i betydelsen av att bli sedd, lyssnad till och bekräftad som en betydelsefull annan. Erkännande som ett ytterligare grundläggande, mänskligt behov. Eller som filosofen Friedrich Hegel skrev, erkännande som en förutsättning för att utveckla en personlig identitet (se vidare Erkännande – en del i ledarskapet).

Här berör vi det mänskligt fundamentala. Och tänk vad viktigt. Att se varandra. Att lyssna på varandra. Och i detta bekräfta att den andra finns.

Om det är någonstans du som chef ska börja så är det i att verkligen se dina medarbetare. Sök ögonkontakt, var närvarande och lyssna nyfiket och intresserat på var de befinner sig, vad de tänker, hur de mår och hur allt går. Ge dem erkännande och få dem att känna sig sedda, lyssnade till och betydelsefulla. Det torde vara huvudnyckeln till att få andra att vilja följa.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill