Det finns en väg ut ur ledarskapskrisen

Det formella ledarskapet är i metakris – dags att utveckla nya kvaliteter.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2018

Ledarintelligens innebär att integrera själ, hjärta och hjärna.

Ledarintelligens innebär att integrera själ, hjärta och hjärna.

Sommaren 2018 kommer gå in i vårt minnesarkiv. Det var sommaren då människor hjälpte varandra ur olika krissituationer. Det var sommaren då konkurrensen försvann och där samarbetet uppstod. Exemplen blev många. Fotbollspojkarna i Thailand som blev instängda i en grotta. Så kom hettan i Sverige och med den en mängd skogsbränder som ödelade stora skogsområden. Europeiska brandmän kom till vår hjälp samtidigt som människor runt omkring i landet självorganiserade sig med mat, vatten, sovplatser och mycket omsorg. På flera gårdar insåg bönder att de måste nödslakta kreatur på grund av bristande bete, vilket ledde till att privatpersoner erbjöd betesmark. 
Min reflektion och fråga: Måste en kris uppstå för att vi ska vilja samarbeta och hjälpa varandra? Både ja och nej. Hjälpsamhet, självorganisering och ansvarsfullt ledarskap visar sig ofta tydligast i kris. Och den glädjande förklaringen är att vi människor har en inbyggd känsla för altruism, medmänsklighet och vilja att hjälpa.

Efter fyra decenniers arbete med att bidra till chefers utveckling kan jag konstatera att det formella ledarskapet är i kris. Inte bara i Sverige, utan i många länder. Utan att ha belägg för det kan jag anta att så är fallet i de flesta länder, av den enkla anledningen att de flesta managementskolor och affärsinstitut betonar chefsrollen mer än ledarrollen. Dessa institutioner bygger på filosofin om rationalitetens och empirismens förträfflighet. Därför har framgångsformeln inneburit en övertro på styrning, kontroll, planering, strategi och administration.

Men om det verkligen hade varit en framgångsformel så skulle företag och organisationer blomstra och människor må bra och se meningen med det de gör. Så är det inte. Därför vågar jag påstå att det formella ledarskapet är i kris, och så även de skapade strukturer där ledare och medarbetare ska verka. Det mesta är skrivet om ledarskap, människor har konsumerat ledarskapskurser i åratal – och vilken effekt ser vi? 

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Det formella ledarskapet är i metakris…

Författaren och entreprenören Tomas Björkman menar att vi befinner oss i en metakris, vilket definieras som en kollektiv oförmåga att hantera ökad komplexitet i världen. Begreppet komplexitet innebär att något inte går att förutse då det är invecklat, oöverskådligt och osäkert. ”Predict och control” gäller inte längre. Komplexiteten har accelererat högst betydligt sedan början av 1990-talet i och med globaliseringen och den teknologiska utvecklingen. Det är en del av förklaringen till metakrisen. Tillgången till information och desinformation genom internet och sociala medier har haft och har en stor inverkan på vårt beteende. Som en konsekvens av detta ifrågasätts gamla sanningar mer och mer, inte minst av den yngre generationen. De som är vår framtid. Många av dessa vill inte ha chefer, vill inte vara chefer och vill inte arbeta i de strukturer vi skapat. Därför behövs ett nytt ledarskap och nya strukturer för en ny tid. Den nyligen bortgångne och mycket respekterade sociologen Zygmunt Bauman uttryckte apropå vår övergångstid: ”Vi sitter alla i samma båt, antingen fattar vi våra händer eller så sjunker vi alla. Lösningen är samarbete!” 

"Vi sitter alla i samma båt, antingen fattar vi våra händer eller så sjunker vi alla. Lösningen är samarbete."

– Zygmunt Bauman

…Och har kommit till vägs ände 

Det formella ledarskapet har kommit till vägs ände, likaså de strukturer som format organisationer och företag. Frederic Laloux beskriver i boken Reinventing Organizations det pågående paradigmskiftet genom att introducera begreppet ”teal”. Det främsta kännetecknet för den nya organisationsformen är ett kollektivt syfte, självorganisering och en helhetssyn på människan. Jag tror på idén och jag tror dessutom att det är idéer som passar för framtidsgenerationen. En ”teal”-organisation enligt denna beskrivning kräver människor med öppna sinnen. Människor som är medvetna, nyfikna, samarbetsvilliga och framförallt ansvarstagande för helheten, och ansvarstagande för att vara trogna det övergripande syftet. Denna organisationsform innebär en tydlig maktförskjutning, som också är nödvändig. 

Vägen ut ur ledarskapskrisen

Jag skulle önska att vi kunde skapa kulturer där vi uppmuntrar varandra till att ta ansvar för våra liv och arbetsliv med allt vad det innebär. Vad vi än väljer att kalla den nya organisationsformen så kan vi tydligt se att något nytt håller på att träda fram. Och vad det än är kommer det att kräva att mycket omvärderas, vilket kräver en medvetenhet och mognad.

Ledarskap är en helhet, vilket innebär ett både/och,nämligen att vara chef och ledare samtidigt och på ett nytt sätt. Det är genom ledarrollens utveckling som framgång skapas. Ledarrollen innebär att leda sig själv och andra och att förstå sitt sammanhang. I ledarrollen ligger även att ligga steget före genom att se det andra inte ser. Vidare innebär ledarrollen att vara en föregångare och förebild, och för allt detta finns inga snabba, enkla patentlösningar. Genom att utvecklas blir människan en värdeskapare för sig själv och andra. Det är genom en inre utveckling och medvetandeutveckling som vi kan bli förebilder och föregångare. Detta är en nödvändighet för att komma ut ur ledarskapskrisen. 

Genom en analys av bristerna i dagens ledarskap, som resulterade i en magisteruppsats, upptäckte jag att chefer lägger ner mer tid på administration än på att leda sig själva och sina medarbetare. Det anses fortfarande vara viktigare att styra verksamheten än att verkligen vara ledare. ”Predict och control” gäller fortfarande. Modellen och teorin som växte fram benämns som ledarintelligens, vilket innebär att integrera själ, hjärta och hjärna.

Inspiration för att utveckla det nya ledarskapet

Den indiske yogin Sadhguru, som allt oftare bjuds in i olika världsforum för ledare, ger ett tydligt budskap till världens ledare: ”Do something about yourself and within yourself that is what I call inner science”. Han säger vidare: “Human wellbeing is the only business”. Hans visdom är förankrad i den mer än 5000-åriga vediska traditionen, och vi har även hört dessa tankar förmedlas genom ett flertal andra visdomsläror efter det. Platon menade att konsten att lära sig leda inte tar dagar, inte veckor, inte månader, inte år, utan det tar decennier. Han menade vidare att innan man ”får” bli ledare ska man visa att man är mogen för uppdraget. Hur denna bevisning gick till beskrivs inte i min läsning. 

Vem har viljan och modet att gå bortom sin persona, sin personlighet? Det som i teorin kallas för transpersonellt ledarskap. I bortom-perspektivet ligger konsten att skala bort sitt ego och sina egenintressen, och att istället tänka mer på den andre: ”Vad kan jag göra för dig? Vad kan jag göra för oss? Vad vill du bidra med för oss?” I det transpersonella ledarskapet finns också utrymme för ett högre syfte. Vilket en av brandmännen i en av sommarens nämnda skogsbränder uttryckte genom: ”Jag känner mig stolt över att jag gjort en samhällsinsats!”

"Human wellbeing is the only business."

– Sadhguru

Ledarskapskvaliteter som är önskvärda att utveckla

I en stor internationell undersökning framkom tre kvaliteter som kännetecknar en god ledare: integritet, att kunna inspirera och att vara insiktsfull. Nyligen möttes vi av nyheten att Kofi Annan lämnat världen, en man med stor integritet. Carl Bildt sa om honom: ”En av de verkligt stora ledarna i vår tid. En modig, vis och vänskaplig man. Han uttalade sig alltid utifrån sina värderingar och inte utifrån vad andra förväntade sig”. Vi människor behöver föregångare som är goda förebilder. Vi behöver ledare som har integritet, som vill och vågar ta ansvar, och som står fast vid de värderingar som tjänar människans utveckling.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

  • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Reflektera över detta

Vilket företag och vilken organisation har intresse av att ha en ledare som har insikten och viljan att "fatta våra händer" och lägga sina egenintressen åt sidan? Var finns ledaren som på allvar vill vara medskapare till en framgångsrik verksamhet, som tjänar ett högre syfte, som tjänar sina medarbetare och som leder till mänsklig blomstring? 

Är detta en utopi eller en nödvändighet?

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill