Fler ledare – färre chefer

Dags att utveckla ledarrollen. "Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av."

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2017

Hjärta och Goalmapping

Hjärta och Goalmapping

Min första artikel avslutade jag med en fråga: Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? I den här artikeln får du ytterligare del av min syn på ledarskap utifrån ledarrollen, då jag menar att det är den som är ledarskapets kärna ur vilken allt det goda kan utvecklas. I grunden handlar det om att utveckla ett tjänande ledarskap baserat på tillit och meningsfullhet.

Ledarrollen behövs för att utveckla medarbetarrollen. Min syn på sakernas tillstånd utgår alltid från min empiri, erfarenhet, insikt och inhämtad kunskap från andra tänkare. Det betyder att jag talar utifrån min sanning och övertygelse. Ju fler vi är som kan dela varandras sanningar och insikter, desto större utsikter har vi att tillsammans ta ansvar för att skapa ett samhälle där vi alla har en plats och där vi alla får en möjlighet att hitta det som är meningsfullt för var och en. Hur kan det som är meningsfullt för mig vara ett bidrag till det kollektiva?

Min utgångspunkt är hur du kan bidra till en organisation (som är en del av samhället) utifrån det du vill representera, det du tror kan vara meningsfullt för fler än bara dig själv och på vilket sätt du vill skapa och upprätthålla relationer som växer till ett värdigt relationskapital.

Den ledarintelligente chefen förstår med sitt förnuft att framgången är sprungen ur goda relationer. Alltså tjänar den ledarintelligente chefen på att utveckla sitt relationskapital. Ett tjänande ledarskap gynnar alla och tillsammans skapas en intelligent kultur.

Tjäna dina medarbetare och ni blir vinnare

Ett tjänande ledarskap innebär att lyssna, vara autentisk (äkta) och stötta medarbetare till att bli självständiga. I detta förhållningssätt som ledare, skapas mening för dig som chef och för dina medarbetare. Du skapar mening när ni tillsammans utvecklar en känsla av att höra till.

Tillhör du en organisation som du är stolt över? Om du svarar ja, formulera för dig själv vad som bidragit till att du känner stolthet. Dela med dig till kolleger. Någon tänker kanske: ”Jag känner mig inte stolt”. Vad saknar du? Vad kan du bidra med för att uppnå det du saknar?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Stanna upp någon minut – hur känns det inuti dig när du känner dig stolt? Den känsla du får är säkert full av positiv energi. Energi är en rörelse, en kraft som möjliggör all kapitalbildning. Den börjar i våra hjärtan som gör oss mottagliga för varandra. Alla tjänar på att tjäna varandra. Det börjar alltid hos chefen som är föregångaren och bäraren av en människovänlig kultur.

Ett tjänande ledarskap leder oftast till medvetna val och insikten om att vi alla är till för varandra. Detta förutsätter att du som chef är prestigelös. Genom prestigelöshet kan du leda andra och genom att vara prestigefull styr du andra och dränerar dem på energi. Och sprider osäkerhet och rädsla.

Tjänande och mening är två begrepp som hör ihop och där prestigelösheten blir en tjänare till att vara ledare.

Ledaren är och chefen gör

Nyligen presenterade Google den mest efterfrågade ledaregenskapen ”world-wide”.
Tillit är svaret. Hur skapas tillit? Det är ett dynamiskt fenomen som mognar fram vartefter i en relation. Tillit är en del av relationskapitalet. Tillit är en grundläggande emotion som innebär att vi känner oss trygga med en annan individ, grupp och med oss själva.

Tillit är att lita på, vila i och tro på att människor gör det de säger att de ska göra. Tillit uppstår i en organisation när man lever som man lär. Tillit uppstår också när kunskapen finns och när människor beter sig på ett positivt förutsägbart sätt utifrån justa värderingar. Motsatsen till tillit är känsloreaktioner som tvivel, misströstan och en känsla av osäkerhet.

Tillit till ledaren har du utifrån hur hen är och tillit till chefen har du utifrån det chefen gör under förutsättning att handlingen är genomtänkt och underbyggd. Och den fulla tilliten uppstår när du överlämnar dig i ett tillstånd som är bortom tanken.

Ledarintelligens – med utgångspunkt i själens intelligens 

Vi vet idag att människan är meningsskapande och värdestyrd. Vi behöver känna meningsfullhet för att upprätthålla välmående och psykisk hälsa. Själens intelligens ger oss näring. Ofta när jag talar om själens intelligens associerar många till det religiösa. Ja, förr tog prästen hand om själen, psykologen om sinnet och läkaren om kroppen. Den uppdelningen menar jag är ointressant i vår tid.

Jag tolkar dagens stora efterfrågan på existentiella frågor, mindfullness, meditation och yoga som uttryck för en inneboende längtan efter det trygga rummet. Ett rum som finns i alla människor och som ska återerövras och återupptäckas. Det inre rummet är själen. Aristoteles talade om eudaemonia, mänsklig blomstring, som är ett begrepp vilket inkluderar mening och engagemang och att locka fram den i oss som vi vill bli.

Vi kan inte tänka fram själen, bara uppleva den som en kraftkälla genom en inre stillhet.  Genom att ha kontakt med ditt hjärta, som är människans andra hjärna, och magen som är människans tredje hjärna, öppnar du upp för att lyssna till själens röst. Många människor får kontakt med sitt inre rum genom att lyssna på musik, vara i naturen, umgås med djur eller vara med små barn. Själen är det omedelbara och om vi lyssnar kan vi komma till olika insikter och därmed upptäcka mer om oss själva.

För att vara praktisk och pragmatisk föreslår jag att varje möte du har på jobbet börjar med fem minuter i stillhet. I början känns det ovant och för en del ligger det utanför var och ens komfortzon. Ge inte upp. Efter att envist fullfölja denna korta ritual garanterar jag positiva upptäckter.

Själslig intelligens är hur jag är i relation till mig själv, vilken relation jag har till mina djupaste värden och värderingar och ur vilken min motivation kan spira. Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av.

Vilken typ av organisationskultur vill vi uppleva inför morgondagen?

Eftersom vi människor är mer medvetna idag än för bara två decennier sedan vill jag tro och hoppas på att vi idag till viss del är mogna att ta nästa steg. När jag säger vi menar jag den stora massan. Genom att skapa en besjälad och meningsfull arbetsplats lägger vi grunden för en ny typ av organisation som tilltalar nästa generation medarbetare.

Ett arbetsklimat som bygger på tillit som uppmuntrar utforskande och som förstår kraften i den demokratiska dialogen. Ett arbetsklimat som välkomnar idéer och olika uppslag för att utveckla såväl arbetsuppgifter som relationer. Ett arbetsklimat där mänskliga begär av makt, prestige och girighet lyser med sin frånvaro.

Allt detta förutsätter en ny typ av styrelse, ledning och ledarskap för en ny typ av organisationsstruktur i syfte att skapa en kultur som arbetar både i människans och företagets tjänst. Går det nya arbetssättet att försvara i dagens jakt på vinst på områden där verksamhetsmålet måste vara värdighet och godhet?

Här hittar du Marika Ronthys första artikel Du styr en verksamhet - och leder människor

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill