Förnya ditt ledarskapslöfte

Gästskribent, Susanne Askwall: Vi behöver fler ansvarsfulla ledare – skaffa dig ett ledarskapskontrakt!

Ledarskap | Coacha | Karriär | ARTIKEL | JAN 2017

Förnya ditt ledarskapslöfte

Förnya ditt ledarskapslöfte

I takt med att arbetslivet förändras blir också ledarrollen allt mer komplex, inte minst då forna tiders raka hierarkier har ersatts av plattare organisationer och krokigare karriärvägar. Under sådana förhållanden är det viktigt att inte glömma bort vad ledarskap innebär och vad man tar på sig när man tackar ja till ett chefsjobb. Ledordet är ansvar – gentemot kunderna, medarbetarna och samhället. Ett bra sätt att förnya det löfte som ledarrollen medför är att skaffa sig ett ledarskapskontrakt.

Det var nog lättare att ta sig an en chefsroll förr i tiden. Då fanns det tid att förbereda sig inför befordran. Chefsleden var många och långa och allt gick mycket långsammare. Stegen i hierarkin var dessutom förhållandevis små.

Nu när organisationer är mer platta och vi har infört matriser är det inte lika tydligt hur karriärvägarna går och därmed inte heller lika lätt att förbereda sig. Det gäller även frågan om vem som ansvarar för vad i organisationen. Här är det inte heller lika tydligt.

Dessutom har vi internet och sociala media som basunerar ut varenda litet felsteg. Allt detta ställer till det och vi har fått en situation där chefer tycks slarva med sitt ansvar och unga inte längre känner förtroende för sina chefer.

Det är dags att ändra på det nu. Varför inte passa på att i samband med det nya året lova dig själv att bli en mer ansvarfull ledare?    

Jag läste nyligen en bok av Vince Molinario, en kanadensisk ledarskapskonsult och författare, med titeln The Leadership Contract. I boken beskriver han sin syn på vad ett ansvarsfullt ledarskap omfattar. Han delar med sig av sina erfarenheter baserat på många års arbete med chefer i USA och Kanada. Boken har bara några år på nacken, men är redan en ”bestseller”. Jag rekommenderar den varmt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Bristerna i ansvarstagandet och ledarskapet är ett globalt problem. I boken slås ett slag för ett ledarskap där ansvarsfrågan mer medvetet står i centrum och där den samlade styrkan av alla chefer tas till vara.

Jag gillar det skarpt! Personligen är jag trött på tidningslöpen som vittnar om dåligt omdöme hos chefer och besviken över chefer som inte tar sitt ansvar. Tycker även att det är tråkigt att så få medarbetare rent generellt känner tillit och förtroende för höga chefer. Vi lever ju i en värld där vi behöver många ansvarsfulla ledare som tar beslut med hänsyn till både företagande, organisation och miljö!

Skaffa dig ett ledarskapskontrakt

Många ledare tycks missa att aktivt ta ställning till vad det betyder att vara chef. De skaffar sig inte ett ”ledarskapskontrakt” där de tar ställning till det specifika ansvar som är förknippat med chefsrollen.

För företag och organisationer gäller det att lyfta fram ansvarsfrågan och ge den större utrymme i samband med befordringar, ledarskapsutbildningar och på chefsmöten, om man vill se en ändring. För den enskilde chefen gäller det att skaffa sig ett eget ”ledarskapskontrakt” och ta ställning till villkoren i det.  

Ledarskapskontraktet bör omfatta åtminstone fyra områden att ta ställning till. De kan visserligen innehålla lite olika villkor beroende på verksamhet, men som områden är de generiska:

 1. Ledarskap är ett beslut.
 2. Ledarskap är en skyldighet.
 3. Ledarskap är svårt arbete.
 4. Ledarskap är en gemenskap.

Ledarskap är ett beslut – ta det medvetet

De flesta chefer minns mycket väl tillfället då de blev chef för första gången. För några handlade det om en medveten strävan. Andra fick sitt första chefsjobb genom att de blev tillfrågade. Oavsett hur det gick till, är det inte lika säkert att alla vid det tillfället noggrant tog ställning till om de verkligen ville bli ledare och av vilket skäl.

Det var kanske inte riktigt lika viktigt förr i tiden att ställa sig den frågan. Men situationen är en annan nu när organisationer inte längre är lika hierarkiska och inte heller har lika tydligt utstakade karriärvägar för chefer. Innebörden i chefsrollen och kraven är helt enkelt inte längre lika uppenbara. Inte heller går det att göra karriär i många små steg. Karriärkliven är färre och skillnaderna mellan rollerna är större. Därmed ökar även risken för ett misslyckande med stora konsekvenser om man inte ordentligt sätter sig in i rollen och tar reda på om man verkligen kan och vill ta jobbet.  
Det första stycket i ledarskapskontraktet handlar just om det medvetna beslut som krävs för att kunna ta ansvar som chef. Det handlar om att sätta sig in i rollen, vad som förväntas uträttas, hur man gör för att lyckas, vilket värde man som chef ska tillföra och hur man som chef kan göra en skillnad varje dag. Det handlar om att sätta sig in i vilket ansvar som följer med rollen och ta ställning till om detta är vad man verkligen vill göra? Det gäller alltså att säkra att beslutet att bli chef verkligen är medvetet och aktivt taget.

Vid varje nytt steg i karriären väntar nya uppgifter och ansvar. Inför dessa kliv behöver man ta nya aktiva beslut. Det betyder att ledarskapskontraktet ska hållas levande och tas fram lite nu och då. En lämplig tidpunkt att ta ställning till frågan är i samband med ett nytt verksamhetsår.

Ledarskap är en skyldighet – lev upp till kraven

Det andra stycket i ledarskapskontraktet handlar om de skyldigheter man som chef har gentemot sig själv, sina kunder, egna medarbetare, företaget man verkar inom, närmiljön och samhället i stort. Det kan kännas tungt att tänka på alla krav och skyldigheter, men faktum är att det är ett måste för att kunna vara professionell i sin roll.

Kraven gentemot dig själv – din fulla potential

Den här delen handlar om det aktiva beslutet att försöka bli den bästa ledare som man har möjlighet att bli, att sträva efter att nå sin fulla potential som ledare. Det betyder att varje chef måste besluta sig för att ständigt arbeta med sig själv för att utvecklas och bli en bättre ledare, exempelvis genom att gå en ledarskapsutbildning, söka återkoppling på sitt ledarskap eller skaffa sig en egen coach.

Det handlar även om att göra upp med sig själv om vad som är passande att göra och vad som inte är lämpligt beteende som ledare. Människor förändras när de fått makt. Det finns det flera exempel på. Dessvärre inte alltid till det bättre. Genom att ta ställning till egna svagheter är det lättare att komma tillrätta med dem. Svagheter och tillkortakommanden får inte bli hinder på vägen som gör att chefer och ledare kör i diket och inte kan nå sin fulla potential. Då kan de inte bidra fullt ut till verksamheten.

Skyldigheterna gentemot dina kunder – skapa värde

Aktiva beslut krävs också för att säkra att kunden alltid sätts i centrum. Det är lätt att glömma bort kunden ju längre bort från dem som man kommer. Men det gäller att motverka det genom att besluta sig för att alltid sträva efter att arbeta kundnära, behandla alla kunder på ett schysst och försvarbart sätt, snabbt rätta till saker som gått fel och hela tiden påminna sig om att vara tacksam för det förtroende som kunder ger genom sina köp. Utan kunder, ingen verksamhet helt enkelt.

Skyldigheter gentemot din verksamhet – arbeta långsiktigt

Som ledare har man ett ansvar inte bara för att bidra i det korta perspektivet utan även för att säkra att man verkar för varaktiga resultat. Framgångsrika ledare förstår att det inte bara handlar om de ekonomiska talen, utan även om nöjda kunder och stolta medarbetare.

Det gäller att bidra varje dag och fånga alla de små signaler som anger att åtgärder måste vidtas för att även morgondagen ska bli framgångsrik. Lyckosamma ledare förstår att de måste agera proaktivt och att goda relationer med intressenter hela tiden måste vårdas.

Skyldigheter gentemot dina medarbetare – visa att du värdesätter dem

Den här delen av kontraktet handlar om att chefen behöver förvissa sig om att skapa ett så gott ledarskap som möjligt så att de egna medarbetarna har möjlighet att bidra, utvecklas, trivas och känna sig sedda och uppskattade. Utan tydlighet är det inte lätt att göra rätt. När man förvissat sig om att alla medarbetare förstår sin uppgift, så handlar det om att verka för att de ska lyckas. Som chef måste man verkligen vilja se dem växa i sina roller och att lyckas. Tänk efter, när har du själv varit som bäst? Vilken roll spelade din chef då?

Skyldigheter gentemot samhället – gör rätt och gör gott

Många verksamheter är måna om att bidra till samhället och är noga med att både göra rätt saker och att göra gott. Det handlar om att förstå inom vilket större sammanhang man verkar och att många frågor utöver företagande måste hanteras, som att betala skatt, värna om jobben och miljön, och så vidare. Egentligen ingenting nytt, men då unga numera fäster ännu större vikt vid hur detta hanteras och väljer arbetsplats därefter, så får frågan en större betydelse också när det gäller rekrytering.

Ledarskap innebär svårt arbete – ta tag i det, men var ödmjuk

Det finns många svåra situationer som chefer måste tackla som en del av att vara ledare och det gäller att inte vika undan för det. Att inte visa ledarskap och ta tag i det som är svårt kan lätt urholka den egna ställningen. Det kan handla om att själv kunna ta emot rak och respektfull återkoppling eller hantera egna direktrapporterande chefer eller medarbetare som missköter sitt jobb eller sin ställning.

Faktum är att många chefer gör det svåra ännu svårare genom att till exempel inte ta hjälp då de själva inte kan bemästra situationen. En del blir onödigt hårda, gör sig till offer för omständigheterna, ägnar sig åt mikro-management och tar över arbetsuppgifter. Andra visar att man inte kan komma med problem till dem utan bara lösningar och goda nyheter, vill vinna till varje pris eller sitter och väntar på ett OK när stunden kräver att man tar beslut och agerar.

Vad kan man då göra? En bra början är att ändra perspektiv. Se på det svåra från den positiva sidan, inte som något som ska undvikas. Börja jobba proaktivt. Lära sig att hantera kritik och att komma igen när det varit extra svårt. Bli lite hårdhudad, men inte ruska av sig allt utan lära sig av sina misstag. Det handlar om att besluta sig för att lära sig att arbeta i motvind, skapa engagemang och glädje i organisationer även i tuffa tider.

Den här delen av kontraktet omfattar således aktiva beslut om hur man hanterar svåra saker. För företaget handlar det om att skapa rätt förutsättningar, utbildning och ramverk för chefer att verka inom. Som enskild ledare handlar det om att jobba med sig själv och ta beslut om att inte ducka när det gäller.

Ledarskap är en gemenskap – samarbeta och bygg nätverk

Den fjärde och sista delen i kontraket handlar om samarbetet med andra chefer och ledare i organisationen. Företagsledningen har inte alla svar, utan i organisationer av idag behövs den samlade kunskapen och styrkan av alla chefer. Allt är helt enkelt så mycket mer komplext och går så snabbt att den gamla tidens ledarskap inte fungerar längre.

Riktigt slagkraftig blir chefskåren om alla som ingår verkligen strävar efter att nå sin fulla potential som chef samtidigt som de verkar för att nå samma mål.

Det gäller även att ta ansvar för varandra och ge varandra sitt stöd och att hjälpa till om det är så att någon inte håller sig till spelreglerna. Murar för samarbete måste rivas för att säkra att alla strävar efter att göra det som är rätt för företaget i stort och inte bara det som gynnar det egna ansvarsområdet.

Sedan gäller det att bestämma sig för att ta kontakt och nätverka. Företag och organisationer måste underlätta för chefer att lära känna varandra. Tillit och ömsesidig respekt tar tid att bygga upp och därför behöver chefer mötas regelbundet och få möjlighet att bygga upp gemenskapen på många olika sätt.

Gör det till en årlig vana att förnya ditt löfte

Viljan att ta ansvar är inget man gör enbart för stunden, utan precis som i många andra sammanhang behöver beslutet och ställningstagandet förnyas. Jag rekommenderar därför alla chefer att skaffa sig ett eget ”ledarskapskontrakt” och att regelbundet gå igenom det för att tänka igenom den inre kompassen.  

För företagsledningar handlar det om att göra det möjligt för chefer att bygga tillit till varandra och lägga grunden för den gemenskap som krävs för att chefskåren ska bli så stark som möjligt. Det händer inget om man inte visar att ansvarsfrågan och chefsgemenskapen har hög prioritet.

Att ta ansvar tillsammans med andra chefer är en förutsättning för ett gott och verkningsfullt ledarskap, som jag ser det. Om dessutom alla i hela organisationen, såväl chefer som medarbetare tar sitt ansvar och verkar för att mål och visioner förverkligas, då har man även ett gott och verkningsfullt medarbetarskap. Då kommer hela chefskåren och alla medarbetare till sin rätt. Först då kan alla nå sin fulla potential och verksamhetens mål och vision blir till verklighet.

Några tips

Jag har några tips till dig som vill ge ansvarsfrågan högre prioritet:

 1. Utforma ett ledarskapskontrakt, antingen för egen del eller för den verksamhet som du ansvarar för. Gör det till en årlig vana att gå igenom det.
 2. Lyft fram och belys ansvarsfrågan regelbundet i samband med chefsmöten. Ledarskapskontraktet fyller ingen funktion om det blir ett dött dokument.
 3. Undanröj hinder för samarbeten chefer emellan och riv ”stuprören”. Verka för att chefer hjälps åt och att de är raka och ärliga med varandra om vad som är OK och vad som inte är det.
 4. Säkerställ att chefer har möjlighet att träffas för att nätverka och bygga jobbrelationer med varandra, ge utrymme för det informella i samband med formella möten.
 5. Var extra noggrann och gå igenom ansvar kopplat till en specifik roll i samband med nytillträdande chefer och i samband med on-boarding till ny roll.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Om gästskribenten

Susanne Askwall är ansvarig för Executive Services på AS3. Hon arbetar med karriärrådgivning och coaching av ledare och chefer på företagsledande nivå. Susanne har lång egen erfarenhet från förändringsledning som chef på företagsledande nivå.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill