Från affärsidé till framgång

Olika ambitiösa affärsplaner i olika faser

Ledning | ARTIKEL | MARS 2011

En affärsplan är plattformen för att förverkliga en affärsidé. Syftet är att få ner affärsidén i ord och siffror för att kunna bedöma om idén håller, och att beskriva vad man skall göra för att nå ända fram. Ambitionen måste anpassas efter behovet. Lämplig tidsinsats är ibland 1 timme för en person. Ibland några månader för ett starkt team.

Alla företag har behov av att kunna dokumentera och presentera hur de tänker agera för att bli framgångsrika, dvs alla företag har behov av att dokumentera och presentera en Affärsplan.

Att stegvis skapa och fastlägga en kraftfull Affärsplan innebär att olika processer behöver hanteras i olika faser.

A. Skapa affärsidéer  -  En viktig komponent är att uppmuntra till att skapa och att fånga upp nya idéer och förslag till hur möjligheter skall tas tillvara.

B. Vidareutveckla affärsidéer  -  En annan är att på ett smidigt sätt kunna vidareutveckla dessa goda idéer till någonting som är lätt att förstå och fatta beslut om för en ledningsgrupp eller motsvarande.

C. Skapa den slutgiltiga affärsplanen  -  Varje företag behöver ett arbetssätt för att skapa en handlingskraftig Affärsplan, den slutgiltiga plan som skall implementeras.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Målet är att få en Affärsplan som ger samtliga anställda, och samverkanspartners, en bild av vilka mål som skall nås och hur man skall komma dit. En överblick över branschen och var man själv står idag är en viktig del för att se varifrån man startar. Alla behöver bli en del av målet och alla måste förstå att målet kan nås.

A. Skapa Affärsidéer

Att säkra en kontinuerlig framgång kräver en kontinuerlig vidareutveckling av goda idéer. För vissa är det nya produkter och tjänster som är i fokus för nyskapandet. Men för många är det mer intressant att fokusera innovationskraften på nya affärsmodeller, nya samverkansmodeller, stärkt varumärkespositionering och liknanden. Vad som gäller är dock att alla individer och enheter behöver vara del av det innovativa arbetet och att skapa idéer som kan vidareutvecklas.

För de flesta är innovationsarbetet en del av vardagen. Individer och enheter jobbar kontinuerligt med att förbättra det som görs redan idag och att identifiera nya möjligheter. Det finns dock två områden som kan behöva ses över för att se om dessa kan effektiviseras.

a) Den coachande organisationen

När de goda idéerna kommer fram, finns det någon i organisationen som man kan vända sig till som kan vara en bra coach för att tydliggöra och förbättra idén affärsmässigt ur ett företagsperspektiv? Finns det ett antal urvalskriterier som man bör beakta, och ha svar på, för att se om idén passar in i bolagets verksamhetsidé och önskvärda utveckling? 

b) Proaktiva workshops

Det löpande interna arbetet behöver i allmänhet kompletteras med proaktiva workshops. Det finns tre varianter av detta som bör prioriteras

 • Interna tvärfunktionella workshops
 • Workshops med kunder, partners, leverantörer
 • Workshops med individer från andra branscher med snarlik affärslogik

Med en bra coachande organisation och väl valda proaktiva workshops kan under skapas.

B. Vidareutveckla Affärsidéer

Efter att ha sållat fram de affärsidéer som bäst uppfyller de grundläggande urvalskriterierna är det dags att ta en djupare titt på förslagen.  Redan i denna fas kan det vara bra att börja sammanställa tankarna på ett strukturerat sätt, dels för att andra skall känna igen sig (underlättar dialogen) och dels för att underlätta en fortsatt förfining utan att behöva börja om från början. En viss sortering och gruppering är ofta lämplig. Även här kan en intern coach vara till stor hjälp. Kan vara närmaste chef, men kan även vara en helt annan intern eller extern person som har fått den rollen.

För att skilja på ambitionsgrad kan gärna de första dokumenten, kanske på ett par sidor och kanske framtagna av endast en person, kallas ”micro-affärsplaner” medan de som utvecklats ett steg till och involverat ytterligare några personer gärna kallas ”mini-affärsplaner”. En ”micro-affärsplan” skall inte behöva ta mer tid än 1 timme – 1 dag att ta fram. En ”mini-affärsplan” kanske kräver 1 dag – 1 vecka. 

C. Skapa den slutgiltiga Affärsplanen

Steg A och B ovan är de steg som de flesta företag ser som mest intressanta att vidareutveckla, allt i syfte att stärka affärsmannaskapet i organisationen, från grunden.

Men, när man tagit sig igenom en kreativ idéfas och en lika nyttig och spännande vidareutvecklingsfas är det dags att sätta ner klackarna i golvet och fastlägga vad som faktiskt skall göras.

Nästa artikel – ”Affärsplaneringens framgångsfaktorer, rätt arbetssätt från början”

Nästa artikel kommer att fokusera på ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med en effektiv affärsplanering, dvs ett effektivt arbetssätt för att snabbt få fram en handlingskraftig affärsplan som går att genomföra. De efterföljande artiklarna kommer steg för steg att belysa de olika delarna av en framgångsrik affärsplan, en meny av områden och frågeställningar att välja ifrån.

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

 • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Lennart Almstedt

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill