Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 1

Goda ledare söker vishet

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Goda ledare söker vishet

Goda ledare söker vishet

Vi lever idag i en helt annan värld än för bara några få år sedan. En global värld med en ökad osäkerhet, en snabb teknisk utveckling och ett ständigt informationsflöde som strömmar över oss. Det har uppskattats att den totala kunskapen dubbleras vartannat eller vart tredje år. Teknologin exploderar i nya produkter som varje dag når marknaden i en allt snabbare takt. Miljöfrågorna kommer alltmer i fokus.

Behovet är stort av ledare som söker vishet för att kunna leda med integritet och som bidrar till att bygga en långsiktig och hållbar framtid för företag, organisationer och samhälle. I en tid fylld av kortsiktiga mål och snabba resultat behövs insikt om att det som verkligen är värt att sträva efter tar tid och kräver uthållighet att uppnå. Vare sig det gäller att skapa goda familjerelationer, bygga ett blomstrande företag eller ett väl fungerande samhälle.

"Vishet är mäktigare än styrka." *

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har tillgång till vishet varit så viktig och brådskande. Med vishet byggs ett mycket konkret förhållningssätt till en bättre framtid, och en bättre livskvalitet. Vi har alla förutsättningar att bli klokare ledare med en djupare koppling till våra värderingar så att vi kan fatta bättre beslut som bidrar till större värde och en bättre värld.

Ha ständigt två mål i sikte: Vishet – att veta och göra det rätta – samt sunt förnuft. Låt dem inte glida undan, för de ger dig inspiration och är som en fjäder i hatten.

Vishet är inte samma sak som kunskap, erfarenhet och intelligens. Vishet handlar snarare om hur vi använder dessa kvaliteter på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. Det är en djup insikt i vad som är sant, rätt och varaktig, något som varje människa har att värdera under en livstid. Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo. När vi följer vår inre kompass vägleds vi att handla klokt och fatta goda beslut. När vi gör det som vi innerst inne vet är rätt och riktigt kan vi se oss själva i spegeln. Förutom en god nattsömn, ger det oss också inspiration och självrespekt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ge mig därför vishet och kunskap så att jag kan leda detta folk.

Tänk om alla ledare gjorde som kung Salomo. Det berättas att när han skulle överta ledarskapet från sin far kung David visade sig Gud för honom i en dröm.

Gud sade att han fick be om vad som helst och han skulle få det. Salomo bad då: ”Ge mig därför vishet och kunskap så att jag kan leda detta folk.” När vi frågar efter vishet att leda är vi mer intresserade av andras framgång än vår egen. Vårt ledarskap definieras av att tjäna andra och göra skillnad i andras liv.

Den människa som kan skilja mellan rätt och orätt och har gott omdöme och förstånd, är lyckligare än den rikaste människa.

Pengar, berömmelse och makt är eftertraktat i vår tid. Det behöver inte vara något fel med det. Ändå är pengar, som Salomo kunde ha uttryckt det, bra tjänare men dåliga herrar. När vi strävar efter pengar, berömmelse och makt får vi aldrig nog. Vi fortsätter hela tiden att sträva efter mer och mer. Salomo uttrycker det så här: Den som älskar pengar får aldrig nog och det är dåraktigt att tro att pengar och rikedom ger lycka!

Tänk på vad som händer när vi inte ser pengar, berömmelse och makt som mål i sig utan som resurser för att verka för det goda, en bättre framtid och en bättre värld. Pengar kan skapa förutsättningar. Berömmelse kan öppna dörrar. Makt kan användas för att bidra till bestående värden som har en tyngd och giltighet bortom det egna jaget och som ger livet kvaliteter och större dimensioner.

Bara visheten ger ett innehållsrikt liv och det är bara den som håller fast vid detta som blir lycklig.

Vishet vägleder oss till att finna ett innehållsrikt och meningsfullt liv. Att upptäcka vad som är värdefullt för oss i ett längre perspektiv. Med vishet kan vi lära oss hantera våra största framgångar såväl som våra djupaste motgångar samtidigt som vi växer och utvecklas som människor. Att vara vis är att ha fått perspektiv på livet och ha en känsla av balans. Att ha tagit reda på vem man är, vart man är på väg och hur man vill vara under själva resan. Det indikerar insiktsfullhet, sunt förnuft och omdöme, att vara integrerad och hel som människa.

Visheten ger: Ett långt, gott liv, rikedom, ära, glädje och frid.

Med vishet förstår vi bättre vår roll som goda förvaltare av; tid, pengar, relationer och vår egen hälsa. Vi förstår också bättre vad verklig framgång är och vårt ansvar för att ta tillvara på de möjligheter vi fått i livet. Enligt Salomo kommer den som söker vishet att få inspiration och belöningar inom livets alla områden.

Vishet och kunskap kommer nämligen att hitta vägen till ditt innersta och fylla ditt liv med glädje.

Vishet innebär även att kunna särskilja verklig glädje från tillfällig lycka. Att genom dagliga segrar över tillfälliga lockelser sträva efter större och viktigare värden. Värden, som ger en djupare inre glädje och tillfredsställelse. Vishet och kunskap får vi av att regelbundet söka ensamhet och stillhet för att reflektera över våra erfarenheter. Att lyssna till vår inre röst och få perspektiv på vårt liv och se vad som verkligen är av värde. Det vägleder oss att finna balans i livet mellan arbete, familj, vänner och personliga intressen.

En slö yxa kräver enorm styrka. Var därför vis och slipa eggen.

Med regelbundenhet behöver vi bildligt talat slipa eggen på yxan. Att slipa eggen innebär att vi förnyar, övar och utvecklar oss inom de fyra dimensioner vår mänskliga natur innehåller. Den fysiska, sociala, mentala och andliga dimensionen. Den fysiska dimensionen innehåller sådant som motion, matvanor och hur vi hanterar press/stress. Den sociala hur vi utvecklar våra relationer med andra. Den mentala innefattar bland annat intellektuell stimulans: att läsa böcker, visualisera och planera. Den andliga dimensionen handlar om vår kärna.

En klok människa är alltid öppen för nya idéer, ja, hon har alltid ögon och öron öppna.

Goda ledare är alltid öppna för nya insikter. De vet vikten av att finna idéer till ständig utveckling i allt de gör. De betraktar livet som en upptäcktsfärd och varje erfarenhet som en möjlighet att få lära sig något nytt. De är nyfikna, observerar, prövar och lär.

Att bestämma sig för att bli vis är första steget till att bli det!

Vi behöver vishet för att kunna leda oss själva och andra. Det är lätt att under den dagliga press vi ofta utsätts för tappa fokus på vad som är väsentligt. Vi behöver därför ständigt påminna oss om vad som är av värde för oss. Att bestämma oss för att vara ledare som söker vishet och ta det första steget till att bli det. Det handlar om att praktisera de insikter vi fått och göra dessa till dagliga vanor. För det är genom våra ord och handlingar vi blir det föredöme som inspirerar vår omgivning.

När vi söker vishet och använder sunt förnuft och gott omdöme i de situationer vi dagligen möter lägger vi grunden för förtroende och lojalitet i vårt ledarskap. Något som varje ledare är beroende av för att vara långsiktigt framgångsrik i ledarrollen.

När du strävar efter att bli vis finns det hopp för dig! Då väntar en lysande framtid!

Detta sökande efter vishet är ett kännetecken på en god ledare. I kommande artiklar ska vi bland annat beskriva hur goda ledare även kännetecknas av: vägledande värderingar, inspirerande visioner, målmedvetenhet, positiva relationer, självkännedom, trovärdighet och uthållighet.

Bli en visare ledare genom att:

 • Sträva efter att växa i vishet och vara en klok, trygg och stark ledare.
 • Låta dina beslut för framtiden bli viktigare än dina omständigheter i nuet.
 • Vägleda och stötta människor runt omkring dig så att de kan lyckas.
 • Leda med integritet och ett långsiktigt perspektiv på ditt liv och ledarskap.
 • Regelbundet avsätta tid för att ”slipa eggen på yxan” – fysiskt, socialt, mentalt och andligt.
 • Söka stillhet för att reflektera över dina erfarenheter och få perspektiv på ditt liv och ledarskap.
 • Söka en balans i livet mellan arbete, familj, vänner och personliga intressen.
 • Vara öppen för att lära av allt du är med om och alla du möter.
 • Hitta tid varje dag att lära, studera och fortsätta att växa genom att läsa den bästa litteraturen, allt ifrån skönlitteratur, vetenskapliga tidskrifter till böcker om ledarskap och personlig utveckling.
 • Hålla dig informerad om aktuella händelser i omvärlden och följa med inom dina egna verksamhetsområden.
 • Söka kloka människor i din omgivning som kan hjälpa dig växa som ledare. Be om deras råd i viktiga frågor för ditt företag och för ditt privatliv.

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill