Uppnå affärsmålen med webbstrategi

Förankra webbens syfte ända upp i ledningen.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Trots att strategier på olika nivåer är vardag för både stora och små företag, saknas förvånande ofta en genomtänkt webbstrategi. Det finns stora vinster att göra med en utarbetad plan för hur du ska använda webben för att uppnå affärsmålen.

Om den används på rätt sätt, kan webben bidra starkt till att bolaget uppnår affärsmålen. För att du ska komma dit krävs dock en genomarbetad webbstrategi som innehåller riktlinjer för vilken väg företaget vill ta i frågan.

En webbstrategi skiljer sig inte så mycket från den övergripande strategi som läggs för hela bolaget. Den ska vara långsiktig, tydlig och mätbar. Det ska vara möjligt att följa en röd tråd - från övergripande nivå ner till det konkreta jobbet. Hur arbetar vi för att uppfylla strategimålen i vardagen?

Webbens funktion har förändrats över tid. Idag är den en självklarhet och mer än bara en informationskanal. Den är en varumärkesbärare och en plattform som inte bara byggs och förvaltas. Den är i ständig utveckling och kräver hårt arbete för att hålla teknisk, innehållsmässig och funktionellt hög nivå. Det är ett snabbt medium och idag är det sällan bara en person som sitter och uppdaterar då och då. Kommunikationsavdelningen sitter troligen på det övergripande ansvaret, men ofta har flera medarbetare inom företaget tillgång till publiceringsverktyget och ansvarar för sina delar. Det är lätt att innehållet drar iväg och börjar spreta om en sammanhållen plan med webbarbetet saknas.

För att lyckas hålla en enad linje på sajten måste webbtänket vara förankrat ända upp i ledningen. Webbens funktion måste förstås och klubbas igenom på hög nivå för att få effekt och genomslagskraft längre ner i organisationen. Detta är viktigt för att webbens strategi måste vara synkad med den som gäller för hela bolaget. Hela verksamhetens mål ska speglas i webbarbetet - affärsmålen och företagets vision ska synas ända ut i gränssnittet mot användarna. Först då fyller den sin funktion.

Ska vi finnas på Facebook?

En ny och viktig del av webbstrategin är de sociala medierna. Varje företag måste förhålla sig till det faktum att de sociala medierna får större och större utrymme i kommunikationen med kunderna. Det är inte säkert att ditt företag ska vara närvarande, men det måste i så fall vara ett medvetet val. Det är viktigt att man förstår varför man ställer sig utanför och ta ställning i företagets policy i frågan.

Du måste veta vad som ska prioriteras. Var ska fokus ligga? Du kommer inte kunna genomföra allt du vill åstadkomma på en gång. Det kan kännas frustrerande när man jobbar med internetfrågor och med ett medium som är i ständig förändring. Välj vilka delar som är viktigast ur affärssynpunkt och satsa allt krut på dem för att få det bästa resultatet. Arbeta fokuserat med ett antal kärnfrågor istället för att gapa över för mycket. En webb med ett smalt, men tydligt syfte, kommer att klara sig bättre än en webbplats som vill för mycket.

Vilka bygger strategin?

Utöver kommunikationsavdelningen bör även sälj och marknad vara inblandade i arbetet. Alla förändringar måste också vara förankrade hos de som dagligen jobbar med webbmiljön. För en öppen dialog mellan dessa enheter på företaget när planen tas fram och kom ihåg att internwebben också kräver en plan. Den hamnar ofta under personalavdelningens ansvar och det kan vara en bra idé att även personalchefen bidrar till webbstrategiarbetet.

Frågor att ställa sig

Med hjälp av svaret på några få frågor kan du påbörja ett webbstrategiarbete relativt snabbt.

·         Fundera över vad webben har för roll i ditt företag. Är det den viktigaste kommunikationskanalen?

·         Vilka utmaningar står företaget inför? Hur kommer det att påverka webben?

·         Var står vi idag på marknaden? Hur kan vi ta oss vidare därifrån?

·         Hjälper webben företaget att uppnå affärsmålen idag? Om inte – vilka insatser krävs för att nå dit?

·         Hur vill vi arbeta med sociala medier?

·         Hur ska vi prioritera? Vad är akut och vad kan vänta?

·         På vilket sätt kan vi mäta resultatet av webbstrategiarbetet?

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill