Dags att vakna upp – till en ”ny” värld

Själslig intelligens och medvetandeutveckling – ett nygammalt recept för välmående.

Hälsa | Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | MARS 2019

Ett uppvaknande kan endast ske genom en ledning som vaknat upp och insett att vi måste gå en annan väg än den hittills utstakade.

Ett uppvaknande kan endast ske genom en ledning som vaknat upp och insett att vi måste gå en annan väg än den hittills utstakade.

I min decemberartikel skrev jag om betydelsen av självkännedom och om att höja sin medvetenhet. Här fortsätter jag på temat medvetandeutveckling kopplat till det vi kan kalla själslig intelligens. Medvetandeutveckling och själslig intelligens är områden som berikar människans plats i tillvaron och visar vägen mot ett mer meningsfullt liv och mot en bättre värld. Den gamla världen har låst oss i det yttre med starkt fokus på att vi ska vara ensidigt lönsamma och rationella; räknandet står i centrum på bekostnad av vår psykiska hälsa. Idag uttrycker fler och fler människor krav på inre ro och en ökad balans i livet. Hur ska det bli möjligt? 

Det som är mest eftersträvansvärt idag är att vara lönsam. Det är inte fel i sig förutom om det sker på bekostnad av att människors hälsa äventyras. Men sedan ett par år har vi läst om det låga engagemanget inom arbetslivet, såväl i Sverige som i andra länder. Ledarskapet kritiseras. Den psykiska ohälsan ökar bland både barn, ungdomar och unga vuxna. Var har det gått snett? 

Det finns flera orsaker till ohälsan. Alltifrån den starka ekonomiseringen till att gamla strukturer inte håller, till att människor tappat sina grundvärden för vad som kännetecknar ett värdigt liv och arbetsliv. För att en ny värld ska kunna träda fram måste de nedåtbrytande krafterna synliggöras, och först då vaknar fler människor upp. Hur många gånger har du hört: ”Det här håller inte längre”. Ett uppvaknande kan endast ske genom en ledning som vaknat upp och insett att vi måste gå en annan väg än den hittills utstakade.

Hur ska vi vara?

Alla visdomsläror innehåller budskap om hur människan ska vara. Hur vi ska vara inför oss själva och gentemot varandra. Den röda tråden i dessa budskap är att man ska vara här och nu, vara sig själv, vara tillsammans i en gemenskap, vara engagerad, levande, uppmärksam och vara i hjärtat. 

Dessa värden tillsammans utgör grunden till en medmänsklig tillvaro. En organisation som eftersträvar ett ledarskap som skapar utrymme för ett medmänskligt synsätt, skapar en miljö av tillit och får medskapande medarbetare. När siktet är inställt på ett medmänskligt ledarskap kommer lönsamhet sannolikt att uppstå av sig självt. När siktet istället är inställt på sista raden och att vi ska mäta oss fram i tillvaron skapas däremot mer frustration än kreativitet. 

Vi behöver ha en tilltro till att människans inre syfte, som har med varandet att göra, ska få en större plats än det yttre syftet som är kopplat till aktiviteter och görande. Människans inre syfte är att vakna, bli medveten och se det meningsfulla i tillvaron. När människan blir trygg i sitt varande kommer görandet som en naturlig följd av varandet. Och det som utförs är genomtänkt och sannolikt även hållbart.

Människans första upplevelse av medvetandeutveckling

Jag utgår ifrån att du som läser den här artikeln har haft många egna upplevelser av något som du upplevt som vackert och att du haft en upplevelse av att du omfamnas av något som är större än dig själv. Upplevelsen kan ha berusat dig. Exemplen är många, och i några exempel kommer du att känna igen dig. 

Många människor har haft inre upplevelser i naturen. En skogspromenad, färgskiftningar på hösten, molnformationer, fåglar eller havets olika formationer. Den första upplevelsen av skönhet var en av den mest betydelsefulla händelserna i människans medvetandeutveckling. Varifrån kommer detta påstående? Buddha höll en gång en ”tyst predikan” där han höll upp en blomma och betraktade den. Efter en stund började en av de närvarande munkarna att le. Det sägs att han förstod predikan. Enligt legenden fördes detta leende vidare från mästare till mästare i tjugoåtta led och blev senare upphovet till zen. 

Har du kommit på dig själv med ett inre leende sprunget ur en tillfällig upplevelse av något vackert? Detta är endast ett litet smakprov på ett uppvaknande.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Så kan medvetandet förstås

Din medvetandeutveckling börjar oftast genom att du gör ett medvetet val av att vilja höja din medvetenhet i ett syfte som är angeläget för dig och för ditt välbefinnande. Medvetandet självt är redan medvetet, men inte vi människor. Medvetandet är den intelligens som ligger bakom formens framväxt. Vi kan kalla denna intelligens för kosmos, högre själv eller Gud, en intelligens som vi alla har tillgång till och som vi är en del av. 

Vi kan expandera i vårt inre, putsa fönstret och se allt klarare på tillvaron när vi ”hämtar hem” det som ligger bortom oss. Medvetandet skapar hjärnan och inte tvärtom. För att bäst kunna ta till sig dessa tankar måste det upplevas. Upplevelsen av ett inre uppvaknande sker till en början genom att vara mycket uppmärksam här och nu. Det är vad vi kallar den inre observatören. Var uppmärksam på vad som ger dig glädje, vad som upplevs som meningsfullt och när du känner en inre tillfredsställelse. 

Den inre uppmärksamheten kan tala om något för dig och om dig som du kanske inte tagit dig tid att reflektera över och därmed inte upptäckt. Ytterligare sätt att bli mer medveten om medvetandet är genom inre stillhet, antingen genom att då och då göra ingenting mer än att vara uppmärksam på vad du upplever. Andra sätt är genom kontemplation, meditation, yoga, bön för den troende eller genom att bara vara i naturens tystnad. 

Det är en omöjlighet att expandera sitt medvetande om inte utrymme ges för att på något sätt träda tillbaka från allt yttre brus.

"Innerst inne är vi inte annorlunda idag, utan det är det yttre som är annorlunda och som format oss på ett sätt som gjort att vi blivit främlingar för oss själva."

– Marika Ronty

En andlig resa med hjälp av själslig intelligens

Ordet spirituality (andlighet) kommer från latinets spiritus som betyder ”det som ger liv och vitalitet till ett system”. Hur kan vi människor ge oss själva liv och vitalitet? Hur kan du som har en ledande position ta ansvar för och bidra till att detta sker i din organisation? Man kan även associera till det latinska ordet sapientia eller det grekiska sophia, som båda betyder visdom.

Genom själens intelligens kan vi utforska de stora frågorna, såsom: Vad är meningen med just mitt liv? Varför vill jag ge en så stor del av mitt liv till just detta arbete? Vad är det som ger mig en djup mening i tillvaron? Vilka värden vill jag ha som min livskompass?

Vakna upp till en ”ny” värld

När vi människor tillåter oss att utforska vår inre värld genom att fylla vårt inre med liv och vitalitet, och när vi reflekterar över de stora frågorna, sker ett gradvist uppvaknande och så småningom kan visdomen träda fram. Begreppet andlighet behöver inte bara förknippas med religion. Andlighet och visdom är större än alla religioner, dessutom fanns dessa begrepp långt före religionernas uppkomst. Ytterst handlar det om att återerövra en visdom som har funnits i mer än 50.000 år. Den ”nya” världen är alltså inte ny för människan. Vi behöver återerövra en gammal kunskap.

Min egen inre övertygelse, och mitt budskap med den här artikeln, är att du som sitter i en ledningsgrupp måste ta ditt ansvar för att medverka till en medvetandeutveckling i en medmänsklig anda. Låt dig inspireras av det som människan visste var bra för själen för många tusen år sedan. Innerst inne är vi inte annorlunda idag, utan det är det yttre som är annorlunda och som format oss på ett sätt som gjort att vi blivit främlingar för oss själva.

Genom de kontemplativa traditionerna kan vi tack vare vår inre observatör utveckla vårt medvetande. Varje människa har en inneboende andlig kärna som ofta uttrycks genom en djup längtan. En längtan och en känsla som vi inte alltid kan sätta ord på.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill