”Innovation är att vara livskraftig på sikt”

Intervju Martin William-Olsson, innovationsledare SEB.

Innovation | ARTIKEL | MAJ 2015

Innovation är att vara livskraftig på sikt

Innovation är att vara livskraftig på sikt

Martin William-Olsson, innovationsledare på SEB, ser många utmaningar i att prioritera rätt, bibehålla de positiva effekterna som redan har uppnåtts - och samtidigt höja värdet på och accelerera antalet innovationslanseringar. Och för honom är innovation samma sak som överlevnad. "På sikt är jag övertygad om att de företag som på ett effektivt sätt lyckas integrera sitt innovationsarbete med den ordinära verksamheten, är de som kommer att stå starka och kunna parera omvärldens ständigt ökande förändringstryck.”

Vad gör du som innovationsledare?

- Mitt arbete som innovationsledare inom SEB och Transaction Banking präglas till stor del av att facilitera vår innovationsprocess. I praktiken innebär detta att jag leder, administrerar samt utbildar inom och kommunicera kring vårt innovationsarbete. Innovationsprocessen som sådan engagerar ca 500 anställda på några av våra viktigaste marknader: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Luxemburg. Alla de idéer och innovationer som generas från de ansällda passerar via mig för vidare hantering. Till min hjälp finns en innovationskommitté bestående av seniora chefer inom SEB som ger sin syn på innovationerna innan vidare input eller direktiv ges.

I arbetsuppgifterna ingår även att utvärdera vårt innovationsarbete samt att sätta den strategiska agendan för hur det ska kunna förbättras ytterligare. Jag ansvarar också för att vi har ett bra innovationsklimat inom organisationen. Det självklara syftet med vårt innovationsarbete är annars att generera nya intäkter, tex via lansering av nya produkter/tjänster eller via interna processförbättringar.

Men vid en utvärdering av vilka värden processen de facto har genererat, så blir resultatet något annat än vad man kanske tror.  I en sådan rankas värden som ökad sammarbetsförmåga inom organisationen, engagemang hos medarbetare, employer branding och extern publicitet framför faktiska innovationslanseringar.  Anledningen till detta kommer av att innovationsdrivet utvecklingsarbete är en komplex utmaning som är svår att få grepp om. Allt som oftast att stöter man på prioriterings- och strategi utmaningar. Ska verkligen innovationer prioriteras framför annan redan planerad och prioriterad utveckling, och stämmer verkligen den föreslagna utvecklingen överens med företagets strategi?  I sådana här situationer blir ofta innovationsutvecklingen som får stå tillbaka för annat. Detta tillstånd är inte unikt för SEB och Transaction Banking utan ett generiskt fenomen som de flesta företag brottas med.  Vad som är rätt och fel går alltid att dividera om, men min givna uppfattning är att man måste våga gå utanför ramarna för att bli lyckosam på lång sikt.

Ovanstående resultat kan tyckas märkligt för en oinvigd men är för oss och många andra innovationsfokuserade företag en realitet som från början oftast inte var i fokus eller för den delen eftersträvades. Den framtida utmaningen är självklart att bibehålla de positiva effekterna som vi redan har uppnått och samtidigt höja värdet på och accelerera antalet innovationslanseringar. Min önskan, och det jag arbetar för att kunna påvisa, är att den största förtjänsten av vår innovationsfokusering är just den faktiska leveransen.

På sikt är jag nämligen övertygad om att de företag som på ett effektivt sätt lyckas integrera sitt innovationsarbete med den ordinära verksamheten är de som kommer att stå starka och som bäst kommer kunna parera omvärldens ständigt ökande förändringstryck. Där fenomen som automatisering, digitalisering och robotifiering är krafter som gör sig allt mer gällande och kommer att skaka om de flesta branscher i grunden. I det här läget gäller det att inte bara vara med på tåget, utan att också var med och styra det. Med andra ord att våga satsa på innovation är enligt mig en förutsättning för att på sikt kunna vara livskraftig. Och då gäller det inte bara att kunna ta tillvara medarbetare utan även kunders och andra intressenters idéer. Med detta sagt kommer sammarbeten med andra företag och med den akademiska värden bli allt viktigare ur ett företags- och ett innovations perspektiv.

Martin William-Olsson, Innovation

Martin William-Olsson, Innovation

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Något som jag vill lyfta fram, och som jag är stolt över med vårt innovationsarbete är vår fantastiska förmåga att generera en stor kvantitet kvalitativa idéer. Hemligheten bakom detta är relativt enkel men vad jag känner till så är vi relativt ensamma om vår metodik. I stora drag går den ut på att vi fördelar ut innovations KPI:er på grupperingar och medarbetare i organisationen. Syftet med dessa är att styra och säkerställa att organisationen har ett stort fokus på innovation. KPI:erna som sådana följs sedan upp på årsbasis. Som komplement till dessa applicerar vi även ett koncept som vi kallar för Innovations Lab. I praktiken går det ut på att en enskild innovatör måste verifiera sin idé med ett antal kollegor innan den processas vidare. Att vi använder oss av detta tillsynes enkla knep gör att den initiala kvalitén på de innovationer som genereras blir mycket högt redan från start. Utöver ovanstående så uppmärksammas årets ”bästa” innovatör.

Varför valde du att bli innovationsledare, vad motiverar dig?

- Att arbeta med utveckling och förbättring är något som alltid har tilltalat och engagerat mig. Jag drivs av att förstå helheter och hur olika trender påverkar kunders beteenden.  Rollen som innovationsledare gör att jag kan få utlopp för dessa passioner, det är en stor förmån. Men att jag idag kan titulera mig Innovationsledare är egentligen inte relaterat till ovanstående utan är mer eller mindre en slump. Jag blev helt enkelt tillfrågad på min arbetsplats om jag kunde tänka mig att ta mig an rollen eftersom min föregångare bytte jobb. Bakgrunden till att det var just jag som blev tillfrågad kan kanske delvis tillskrivas mina insatser som innovatör. Att jag en kort tid innan blev utnämnd till årets innovatör var kanske inte en nackdel i detta sammanhang.

Vilken bakgrund har du utbildning, tidigare erfarenheter?

- Min bakgrund och tidigare erfarenhet är främst orienterad kring finansbranschen, där jag har haft en rad olika roller inom ett antal olika organisationer. Jag började min karriär som kredithandläggare på Handelsbanken för att sen ta en roll som fondadministratör. Efter dessa sejourer arbetade jag som konsult hos treasurysystemleverantören Wallstreet Systems för att sedan byta arbetsgivare till UC  AB. Där arbetade jag först som produktägare för att sedan axla rollen som företagets business controller. Hos min nuvarande arbetsgivare SEB har jag arbetat sedan 2011 och då först som produktägare och nu sedan ett och ett halvt år tillbaka också som Innovation Manager.

Utbildningsmässigt så har jag en magisterexamen i ekonomi med finansieringsinriktning från Stockholms Universitet. Något som jag också tycker är värt att nämna i sammanhanget är ett high school utbytesår i Alabama (USA). Det året har nämligen haft en stor betydelse för min personliga utveckling och min nyfikenhet på utveckling och förändring.

Vilka utmaningar stöter du på?

- De största utmaningarna med rollen som Innovationsledare är att se till att innovationsarbetet renderar i faktiska leveranser.  Relaterat till detta så gäller det att upprätthålla en god innovationsmoral hos de anställda trots att leveransen inte alltid införlivas i den takt som är önskvärd.

Vad är det bästa med yrket?

- Det är helt klart att vara en del av det mer framåtskridande och visionära arbetet inom företaget. Att få ta del av, och ibland se resultatet av enskilda medarbetares innovationer är tillfredställande ur många aspekter.  Inte minst för att det ger en insikt kring åt vilket håll företaget är på väg.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

- Att innovationsledarrollen är på väg att bli allt mer professionaliserad känns både inspirerande och viktigt. Ur ett personligt och egoistisk perspektiv finns det många fördelar inte minst för att rollen blir tydligare både ur ett internt och externt perspektiv. Att det finns än mer stringent rollbeskrivning och förväntansbild kommer att göra rollen mer självklar, vilket givetvis kommer att underlätta arbetet som sådant. Andra positiva effekter är t ex att utbildningsutbudet och arbetsmetodik kommer att bli mer tillrättalagt för yrket.

Ur ett större perspektiv så tycker jag att den pågående trenden är viktigt både ur ett samhällsekonomiskt och ett mer alturistiskt synsätt. Att företag och organisationer blir bättre på att tillvara ta alla goda idéer kommer att få en positiv ekonomiskt effekt samtidigt som vår gemensamma tillvaro på jorden kommer att kunna förbättras.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill